PROHLÁŠENÍ

 Vím o co jde a chci se rovnou podepsat. // Nemusíte být knihovnice, knihovník.

U PŘÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČÍ KNIHOVNICKÉHO ZÁKONA

My, níže podepsané knihovnice a knihovníci,

každý den zajišťujeme profesionální informační servis a zároveň usilujeme o to, aby informace byly dostupné všem bez rozdílu. To je při neustále se zvyšujícím se množství informací velkou výzvou. I proto se po celý profesní život věnujeme dalšímu sebevzdělávání.

Spravujeme miliony knih, časopisů a digitálních zdrojů. Podle výpočtů Městské knihovny v Praze ušetří 1 návštěva knihovny čtenáři více než 700 Kč za nákup drahých knih. V loňském roce si čtenáři vypůjčili knihy celkem 52 milionkrát

Pořádáme vzdělávací a komunitně zaměřené aktivity. Mnohdy doplňujeme paletu sociálních služeb v daném místě. Podílíme se tak na společenské soudržnosti, což má mimo jiné příznivý dopad na veřejné rozpočty.

Jsme oporou české vědy, podílíme se na popularizaci a informačním vzdělávání.

Knihovny jsou nekomerční místa, kde se mažou rozdíly mezi lidmi.

Knihovnický zákon, který vešel v platnost přesně před 100 lety, stál u zrodu dodnes trvající tradice rozsáhlé sítě tisíců knihoven. Pokud máme udržet kvalitní služby, a to i se všemi vysokými nároky, které na knihovny klade současná doba, bez adekvátního finančního ohodnocení zaměstnanců knihoven se neobejdeme. 

Je alarmující, že v roce 2016 nedosahovalo 93 % knihovnic a knihovníků na průměrný plat. Přitom skoro polovina z nás disponuje vysokoškolským vzděláním. Oceňujeme následné zvyšování tarifních platů, nicméně i to se dostalo jen k části knihovníků. Podle Knihovnického institutu Národní knihovny ČR je přibližně 70 % knihovnic a knihovníků z oblasti kultury zařazeno do 6. až 9. platové třídy. V 9. platové třídě je nástupní plat 17 600 Kč hrubého. Opravdu máme za odbornou a společensky prospěšnou práci dostávat plat, který je přibližně o 25 % nižší než celostátní průměr?

NE.

Obracíme se proto na své ZŘIZOVATELE:

Chcete mít kvalitní informace pro vzdělání (nejen) svých dětí? Podporujete pestrý komunitní život v místě bydliště? Rádi čtete a uvědomujete si, že knihovna vám a více než milionu dalších lidí šetří peníze za nákup drahých knih? Souhlasíte s potřebou kvalitního zázemí pro vědu a výzkum? Pak podpořte naše požadavky:

  • Prověřte, za jakou konkrétní odměnu se pracuje v knihovnách, které zřizujete.
    Je to podle vás adekvátní ohodnocení za službu, která posiluje jak čtenářskou a informační gramotnost, tak společenskou soudržnost?

    • Žádáme akademické senáty o projednání možností, jak adekvátně finančně ohodnotit práci ve vysokoškolských knihovnách.
    • Žádáme, aby tarifní platy zaměstnanců kulturních institucí byly navýšeny důstojným způsobem – stejně jako byly oprávněně navýšeny platy zaměstnanců v ostatních oborech veřejné služby a správy.
  • Zaměstnanci v kultuře, a tedy i knihovnice a knihovníci, stále zůstávají – přes veškeré sliby politických reprezentací – jedinou odbornou profesí zařazenou v nejnižší platové tabulce (a to i přesto, že je mezi nimi jeden z nejvyšších podílů středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí).
  • Žádáme vládu, aby novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě byla zrušena tabulka uvedená v Příloze č. 1 nařízení vlády a zaměstnanci podle ní odměňovaní byli převedeni do tabulky v Příloze č. 2.

Dokud budou existovat knihovnice a knihovníci, kteří se pohybují na hranici příjmové chudoby, nepřestaneme se ozývat.

Podpisy jsme začali sbírat ve čtvrtek 30. května 2019.
Seznam nyní čítá přes 1 000 lidí a počet podepsaných stále roste.

Připojím svůj podpis

 

 

Pořadí Jméno Titul Pozice Instituce Vzkaz
1 Monika Horáková zástupkyně vedoucí, akvizitérka Knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
2 Kateřina Nekolová M.A. interkulturní knihovnictví, komunitní role knihoven, rekvalifikační kurzy Knihovnický institut Národní knihovny ČR
3 Jana Grillová Mgr. vedoucí Oddělení výpůjčních a referenčních služeb Knihovna Akademie věd ČR
4 Tereza Simandlová Mgr. správce discovery systému Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
5 Michal Hokynek Mgr. knihovník Knihovna FAMU
6 Petr Holubetz knihovník Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, Praha – Jinonice
7 Roman Polách knihovník Knihovna města Ostravy
8 Michal Špaček Mgr. vedoucí knihovny Městská knihovna Roztoky
9 Martin Šaffek knihovník ve službách Národní knihovna ČR
10 Monika Kohoutková Specializovaný knihovník (toho času na mateřské dovolené) Knihovna univerzity Palackého v Olomouci
11 Dagmar Chytková knihovnice – informační vzdělávání, akvizice, katalogizace, služeb Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
12 Klára Urbánková knihovnice Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
13 Taťána Škarková vedoucí knihovny Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
14 Lenka Benešová knihovnice Knihovna Akademie věd
15 Eliška Abbrentová knihovnice Knihovna Akademie věd ČR
16 Lydie Franka Bartošová knihovnice Ústřední knihovna ČVUT
17 Aleksi Mikkonen knihovník Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích
18 Tereza Garamszegi knihovnice Středočeská vědecká knihovna v Kladně
19 Jana Šerhaklová knihovnice – bibliografka SVK v Kladně
20 Monika Müllerová informanční specialista Lékařská knihovna NNH
21 Kristýna Froňková knihovnice Knihovna DAMU
22 Kateřina Jurčovská knihovnice Středočeská vědecká knihovna
23 Anna Rýznarová vedoucí knihovny Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
24 Jana Pokorná knihovnice Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, Praha – Jinonice
25 Jaroslava Vlachová knihovnice Knihovna Akademie věd ČR
26 Renata Fridrichová knihovnice: správa fondu, zvuková knihovna (t. č. ve výpovědní lhůtě) Středočeská vědecká knihovna v Kladně
27 Edita Vanickova Makosova metodik Pedagogicka knihovna J. A. Komenskeho
28 Lenka Peroutková knihovnice Středisko vědeckých informací 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
29 Hana Světelská správce linkovacího serveru Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
30 Marie Odehnalová Akvizitérka a katalogizátorka Ústav vědeckých informací 2. LF UK
31 Karel Matějka specialista – podpora archivních systémů Studijní knihovna České televize
32 Markéta Andršová nepracuji – zatím pouze studentka inf. studií a knihovnictví
33 Eva Mertová Vedoucí knihovny, nyní na mateřské dovolené Vysoká škola uměleckoprůmyslová
34 Daniela Kasalová knihovnice knihovna
35 Petr Kalíšek Absolvent oboru Informační studia a knihovnictví na KISK FF MU Zaměstnán mimo obor
36 Romana Applová vedoucí informačních služeb Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
37 Markéta Bočková ředitelka Ústřední knihovna FF MU
38 Denis Škopan ICT analytik Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
39 Iveta Slívová akvizice časopisů Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava
40 Klára Jirásková knihovnice, dokumentátorka LF UK
41 Eva Wicheová knihovnice Knihovna pro nevidomé
42 Jan Géryk doktorand Právnická fakulta UK
43 Monika Holoubková kurátorka webového archivu Národní knihovna ČR
44 Kristýna Paulová Knihovník – lektor informačního vzdělávání Studijní a informační centrum ČZU
45 Vlastimil Křišťan Správce databáze a knihovník / doktorand FF UK Knihovna Vzdělávacího centra československých legií
46 Václav Ovčačík knihovník Městská knihovna Nový Jičín
47 Petr Baierl Přeseda Vysokoškolský odborový svaz VOS Vysokoškolský odborový svaz VOS
48 Iva Kroupová knihovnice Ústřední knihovna FF MU
49 Tomáš Vejvoda propagace služeb Knihovna FF UK
50 Pavla Rygelová ředitelka Ústřední knihovna VŠB-TUO
51 Lenka Gürtlerová knihovnice Knihovnické informační centrum Fakulty stavební VUT v Brně
52 Veronika Portlová katalogizátor Městská knihovna Břeclav
53 Jitka Belancová vedoucí oddělení výpůjčních služeb Městská knihovna Most
54 Miriam Vojtíšková správce EIZ, lektor informační gramotnosti UK – Knihovna TGM v Jinonicích, Praha
55 Jan Kamenický vedoucí Knihovny Jana Palacha Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
56 Lucie Pyskatá knihovnice Městská knihovna Břeclav
57 Marie Zelená bývalá knihovnice škola
58 Martina Wolna knihovnice ředitelka Třinec
59 Monika Krejčová knihovník – informační pracovník Knihovna Jiřího Mahena v Brně
60 Kateřina Hošková Knihovnice Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
61 Petr Škyřík vedoucí KISK KISK FF MU Brno
62 Michaela Málková Správkyně elektronických zdrojů Knihovna FF – Středisko vědeckých informací
63 Pavla Kovarova odborná asistentka na mateřské KISK FF MU Brno
64 Lenka Grůzová knihovnice Obecní knihovna
65 Tomáš Marek odborný pracovník KISK FF MU Brno
66 Věra Eliášová knihovnice Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
67 Roman Novotný evaluátor Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU
68 Andrea Uchytilová knihovnice Krajská knihovna Vysočiny
69 Hana Dvořáková vedoucí akvizice Knihovna Jiřího Mahena v Brně
70 Veronika Janů knihovnice Knihovna města Zubří
71 Jan Delong PR a koordinační manažer Knihovna Třinec
72 Tomáš Štefek designér knihovních a informačních služeb, dříve knihovník pro děti a mládež KISK FF MU
73 Petr Doubrava Analytik MF GŘC
74 Ester Březinová správce fondu Knihovna Jiřího Mahena v Brně
75 Blanka Vorlíčková knihovnice Knihovna PedF UK
76 Iva Zadražilová Koordinátor vzdělávání portálu Knihovny.cz Moravská zemská knihovna
77 Barvora Buchtová absolventka Informačních studií a knihovnictví KISK FF MU Brno
78 Jan Harnušek Vedoucí na Křižovatce, knihovník v ÚK Knihovna Na Křižovatce, ÚK FF MU
79 Marek Timko katalogizátor retrofondů Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
80 Michaela Mrázová knihovnice – lektorka Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
81 Markéta Mížová konzultantka Úřad vlády ČR
82 Pavla Koppová Tvůrce kurzů e-LKA pro knihovníky Rodičovská dovolená
83 Helena Vorlová ředitelka Akademická knihovna JU
84 Kateřina Daňková vedoucí úseku služeb VŠB-TU Ostrava, Ústřední knihovna
85 Aleš Boček Referent Zaměstnanec
86 Barbora Sedláčková absolventka Informačních studií a knihovnictví na KISK FF MU Zaměstnána mimo obor
87 Marcela Güttnerová ředitelka Knihovna
88 Marie Šedá metodik MSVK Ostrava
89 Tereza Papayová MVS, katalogizace aj. Knihovna FF UK
90 Jiří Míka knihovník Knihovna Akademie věd ČR
91 Tomáš Pavelka knihovník základní knihovny Knihovna
92 Věra Tafatová knihovnice Národní knihovna ČR Praha
93 Michaela Vrábelová knihovnice Městská knihovna Znojmo
94 Eliška Skokanová knihovnice Knihovna Jiřího Mahena v Brně
95 Jana Plotková dobrovolná posádka plachetnice firma
96 Michaela Janoušková Knihovnice, v důchodu Knihovna VŠ
97 Jana Dámková Knihovnice Knihovna
98 Přemysl Hnilička výpůjční pult Knihovna univerzitního kampusu
99 Simona Kubišová knihovnice Knihovna Třinec
100 Klára Kelemenová vedoucí Informační centrum a městská knihovna v Horním Benešově
101 František Baďura knihovník Národní knihovna ČR
102 Hana Soukupová Etnografka Jihočeské muzeum
103 Jiří Plocek publicista, hudební redaktor a vydavatel svobodné povolání
104 Renata Šmidtová Knihovnice, katalogizátorka, správce webu a sociálních sítí Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, knihovna Ústavu pro archeologii
105 Andrea Topičová metodička v knihovně
106 Jana Vojtěchová knihovnice Knihovna města Olomouce
107 Lucie Novotná studentka Ústav pro archeologii FFUK
108 Eva Víchová odborná garantka KISK FF MU
109 Anna Říhová studentka Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU
110 Hana Nagyová knihovnice – pracuji na pobočce knihovny, tj. mám vše v jednom – dětské oddělení, dospělé, čítárnu, pořádám besedy, otevřela jsem semínkovnu, organizuji přednášky na které si zvu hosty, promítání v knihovně, provádím výběr knih pro své oddělení, mám na starost prezentaci knihovny médiím a propagaci atd…, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
111 Hanke Havlátů Knihovník Národní technická knihovna
112 Martina Kamarádová knihovnice Knihovna Matěje Josefa Sychry
113 Dominika Schrammová studuji Jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě, oboru Knihovnictví
114 Jaroslava Nováková obecní knihovnice důchodce
115 Simona Vráblíková Analytik IS Kavárna Viva, ale dříve 7 krásných let v KFBZ! 🙂
116 Dominika Šolcová studuji Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU – studentka
117 Zdeněk Beneš archeolog Ústav archeologické památkové péče středních Čech
118 Sana Al Hourani Student TUL
119 Hana Smolova deti materska dovolena
120 Jaroslav Vlach Důchodce Důchodce
121 Michala Sošková knihovnice FSV Univerzita Karlova
122 Martina Malá vedení dílčí knihovny univerzitní knihovna
123 Petra Křížová knihovnice Městská knihovna Břeclav
124 Veronika Nešporová knihovnice dětského oddělení Městská knihovna Pelhřimov
125 Lukáš M. Vytlačil odborný pracovník Biografického archivu, jinak též hudebník, historik a hudební vědec Ústav pro českou literaturu AV ČR
126 Pavla Váňová Černochová vedoucí Podbrdské muzeum
127 Lucie Pumprova 24/7 Materska (prace)
128 Martin Jelínek Katalogizátor Knihovna Národního muzea
129 Mirjam Kebedeová pedagog
130 Dana Gajdošíková pedagog
131 Lucia Lukácsová Nepracujem Nepracujem
132 Jan Dobiášovský Správce digitální knihovny Národní technická knihovna
133 Hana Fuchsová Studentka Univerzita Karlova
134 Michal Trš Software Tester Certicon
135 Zuzana Formanová vedoucí Knihovna PedF UK,
136 Jakub Izdný knihovník správce fondu/td> Knihovna Jana Palacha
137 Helena Filipová knihovnice/td> Knihovna Jana Palacha FF UK
138 Lucie Šašková Hřibová Katalogizátor/td> Národní knihovna ČR
139 Stanislava Kůsová Podatelna/td> Národní knihovna ČR
140 Marie Šimůnková ředitelka i knihovnice pro děti, nyní v důchodu Městská knihovna Vladimíra Holana, Bělá pod Bezdězem
141 Vojtěch Mišura Referenční pracovník Národní knihovna ČR
142 Radka Behenská knihovnice Národní knihovna ČR
143 Denisa Šnédarová pracuji jako knihovník na půjčovně, dále mám na starosti rozšiřování fondu na hudebním oddělení a příležitostně jsem i referenční knihovník na studovně Městská knihovna Prostějov
144Barbora DvořákováMarketingová specialistka
145Kamil FajmonKontrolní poslechy audioknih, digitalizace zvukových nosičů, audioknižní recenzent
146Tereza Schwarzová Matýsováreferenční knihovnice
147Barbara GregorováDramaturgDrzim palce
148Ivana Brodská Operní pěvkyně, hlasová pedagožkaOSVČ
149Kateřina Prokopiováučitelka a knihovnice SOUzas DačiceZa práci knihovnice dostávám měsíčně 0,00- Kč. Děkuji.
150Eliška JaškováStudent knihovnictvíStřední škola
151rené matuškováknihovniceNK ČR
152Romana Královávedoucí sekce odborných knihovnických předmětů SOŠ a VOŠ, učitelka odborných knihovnických předmětůObchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
153Blanka NyklovávýzkumniceSociologický ústav AVČR, v.vi.Kritické situace v knihovnictví včetně zpolitizovaného výběru vedoucích pracovníků hlavních knihoven jsem si dlouhodobě vědoma stejně jako zoufalé platové situace v oboru. Máte mou plnou podporu!
154Šárka ZámečníkováknihovniceKnihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
155Lukáš ŠišovskýStudentškola
156Katrin KalayHudební knihovniceKnihovna Jiřího Mahena
157Kamila PliskováknihovníkObecní knihovna v Petřvaldě
158Marie ZabystrzanováknihovniceKnihovna Třinec
159Michaela Blažejováučitel odborných knihovnických předmětůObchocní akademie, SKŠ knihovnická a VOŠ Brno
160Tomáš PipotaKnihovnikMěK Dobříš
161Martina KolaříkováKnihovniceKJM Brno
162Michaela Navrátilovávedoucí Mahenova památníkuKnihovna Jiřího Mahena v Brně
163Šárka ŠuranováknihovniceNárodní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
164Dominika Krčálováknihovník Knihovna Jiřího Mahena v Brně
165Zuzana Vrbováknihovnice (služby, katalogizace)Knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
166Jan HradilknihovníkUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
167Božena Děckávyučující odborných knihovnických předmětůškola s velkou školní knihovnou s úvazkem v knihovně 1,0Knihovnická práce je velice důležitá pro celou společnost, jelikož navyšují míru vzdělávání v celé společnosti.
168Zuzana BohatováknihovniceMětská knihovna v Praze
169Anna JurczykováknihovniceUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
170Hana Guznarováknihovník ve službáchKnihovna Ostravské univerzity
171Soňa Veselámetadatový specialistav muzeu
172Zuzana PelegrinovákatalogizátorkaUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
173Martin Flohrvedoucílékařská knihovna
174Kateřina PelegrinovástudentOstravská univerzita
175Michal HoftichKnihovníkKnihovna PedF UK
176Lenka ŠimicováknihovniceKnihovna Západočeského muzea v Plzni
177Lenka BendováknihovniceKnihovna Západočeského muzea v Plzni
178Pavlína CiompováknihovniceUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
179Miroslava Vápeníkovákoordinační, programová a projektová pracovniceKnihovna Třinec
180Anna Halfarováasistentka učitele
181Michal ZáviškaKnihovník, vedoucí Oddělení zpracování fondůNárodní lékařská knihovna
182Jiří Žgánič ŠprdlíkknihovníkÚstřední knihovna FF MU
183Jakub Ivánekvědecký pracovníkOstravská univerzita
184Lukáš NěmecProjektový pracovníkČeskomoravská konfederace odborových svazů
185Klára BeránkováKnihovniceMěstská knihovna Beroun
186Mirek 6. KrošInstitutníkInstitucionální a.s.
187Sylvie Zamstrýková knihovníkKJM v Brně
188Iva StlukováknihovniceMěstská knihovna Beroun
189Markéta Charvátováknihovnice Knihovna FF UK - Středisko vědeckých informací
190Petr SchinkVedoucí Knihovny CeletnáFilozofická fakulta Univerzity Karloy
191Adéla RozbořilováknihovniceKnihovna Filozofické fakulty UK
192Jana Surovcová vedoucí knihovny Městská knihovna Brumov -Bylnice
193Kristina Rumpíkováknihovniceknihovna Západočeské univerzity
194Tereza KrčkováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
195Pavla LžičařovákatalogizátorKnihovna Univerzity Palackého
196Kamil MatulaVědecko-pedagogický pracovník (Informační studia a knihovnictví)Slezská univerzita v Opavě
197Marta HarasimowiczProjektová manažerka, bývalá knihovniceFilozofická fakulta UK
198Magdalena HůlováOsvětlovačkaNárodní divadlo, Nová Scéna
199Jitka MartincováknihovniceKnihovna Západočeského muzea v Plzni
200Marie KaplanováknihovniceNárodní lékařská knihovna
201Michaela ŠkeříkováředitelkaMěstská knihovna Beroun
202Pavla FaksováknihovniceOstravská univerzita
203Milena Žytkováknihovnice ve studovně FFOstravská univerzita
204Denisa TkačíkováknihovniceUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
205Kateřina DaňováknihovniceUniverzitní knihovna Ostravské univerzity
206Barbora Lichancováučitel odborných (knihovnických) předmětů, knihovník
207Anděla KrumpolcováknihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
208Alena ZajícováknihovniceMěstská knihovna Beroun
209Petra Sukupováknihovnice ve službáchKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
210Simona BravenáknihovniceMěstská knihovna Brumov-Bylnice
211Eva Rozkotovávedoucí výpůjčních služebMěstská knihovna Beroun
212Marta ValešováknihovniceMěstská knihovna Jaroměř
213Veronika BahenskáknihovniceNárodní knihovna ČR
214Renáta Salátováredaktorka časopisuNárodní knihovna České republikyMají vzdělávací, informační a archivační funkce pro celou společnost.
215Lenka Řepková...knihovniceMěstská knihovna Brumov-Bylnice
216Martina VojáčkováBc.knihovniceÚstřední knihovna FF MU
217Ludmila Švecová Žádné KnihovniceMěstská knihovna Beroun Osobně zastávám názor, že knihovny, jakékoliv druhu, jsou myšlenky lidí, kteří dokážou sdílet s ostatními svůj svět. Knihovna tyto myšlenky, názory, umění, vzdělání, šíří bez rozdílu barvy pleti, jazyků a kultur.
218Zuzana BenčíkováBc.knihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
219Natálie Dočkalová-knihovnice Městská knihovna v Třebíči
220Petra Brejlová*knihovniceMěstská knihovna Jaroměř
221Kateřina HolečkováKnihovnice na dospělém oddělenéMěstská knihovna Jaroměř
222Michaela StaráknihovniceKnihovna AV ČR
223Miluše HejlováMgr.knihovniceMěstská knihovna Praha
224Lukáš Borčickýknihovník, korektor e-knihMěstská knihovna v Praze
225Michal BílýBc.Informační specialistaCzechInvest
226Tadeáš BeyerknihovníkMěstská knihovna v Prazešíří vzdělanost, šetří peníze
227Jana SamkováMgA.učitel
228Martina SílováknihovniceMěstská knihovna Jaroměřprotože rozšiřujeme vzdělání a obzory
229Kateřina MizlerováBc.metodička, katalogizátorkaMěstská knihovna Kutná Hora
230Adéla OdutováKnihovnice odd. tvorby metadatMoravská zemská knihovna
231Zdeňka KrampolováBc.knihovniceMěstská knihovna v Praze
232Pavla SteinhauserováMgr.vedoucí Informačních služebKnihovna Jiřího Mahena v Brně
233Eva Dokoupilováknihovnikknihovna Bohuňovice
234Vladimíra HuberováMgr.knihovnice Informačních služebKnihovna Jiřího Mahena v Brně
235Svatava Pilařovvádůchodkyně - knihovniceKrajská knihovna F.Bartoše Zlín
236Hana LAndováředitelkaČeská zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum
237Klára MaškováknihovniceNárodní lékařská knihovna
238Pavla Rychtářováknihovnice (mateřská dovolená)Moravská zemská knihovna v Brně
239Michaela VelebovástudentkaKabinet informačních studií a knihovnictví FF MU
240Kateřina VosičkováBc.účetníLomikámen z.ú.veřejná služba velmi potřebná
241Šárka Staňková-ŠtefanováknihovniceNárodní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
242Tereza RzymanováMgr.vedoucí knihovnyOdborná knihovna Jiřího Hájka na MUP
243Olga MaroszováknihovniceKnihovna Třinec
244Iveta SamšukováknihovniceOdborná knihovna Jiřího Hájka, Metropolitní univerzita Praha
245Gabriela JarkulišováMgr.ředitelkaMěstská knihovna Kutná Hora
246Eva CzudkováknihovniceKnihovna Třinec
247Martin Čadravedoucí služeb pro dospěléKnihovna Třinec
248Helena NovotnáknihovníkKnihovna FF
249Dagmar StrbíkováknihovniceMěstská knihovna Kutná Hora
250Barbora StuchlástudentkaVysoká škola ekonomická
251Simona NavrátilováknihovniceMěstská knihovna Kutná Hora
252Šárka JungwirthováPR pracovník Městská knihovna Kutná HoraVzděláváme společnost již po staletí...
253Jan Krčmářknihovník, ITMěstská knihovna Kutná Hora
254Jan ŠustaBc.předsedaZO OSZSP ČR Nemocnice České Budějovice
255Nikola DavidováBc.knihovnice v dětském oddělení Městská knihovna Kutná Hora,
256Dana Dostálováknihovnice v dětském odděleníMěstská knihovna Kutná Hora
257Rudolf SýkoraMgr. knihovníkÚstav mezinárodních vztahů
258Rudolf SýkoraMgr. knihovníkÚstav mezinárodních vztahů
259Martina Štafováknihovnice, vedoucí úseku služebMěstská knihovna Prostějov
260Pavlína HavránkováMgr.vedoucí úseku pro děti, mládež a vzděláváníMěstská knihovna Prostějov
261Eva NěmečkováMgr., Ph.D.archivářokresní archiv
262Ilona Kroupovádříve knihovnice v odd. pro dětiUž na důchodě, ale dříve Městská knihovna Rožnov p. R.Už Komenský říkal: \"Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem\". A knihovníci si za svou práci (není jednoduchá - pracujeme přece s lidmi; navíc - každý knihovník je takový Ferda Mravenec - musí zvládnout i více profesí) - prostě si zaslouží řádné ohodnocení!!!!
263Eliška AntkováknihovniceOdborná knihovna J. Hájka, Metropolitní univerzita Praha
264Eva DoležalováknihovniceMěstská knihovna Litvínov
265Lucie ŠebelováMgr.knihovniceMěstská knihovna v Praze
266Petra Janošováknihovník, edukátorKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
267Lucie MěchurováknihovniceKnihovna FAMU
268Aleš MatějkaMgr.knihovníkFAMU
269Lucie HlaváčováMgr.metodikKrajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brodpodporujeme vzdělanost a rozvoj jednotlivců
270Jitka JuřicováMgrkatalogizátorkaNárodní knihovnanejsme úředníci-byrokraté, naše práce má smysl - sloužíme lidem, uchováváme a zprostředkováváme kulturní dědictví všem lidem
271Jaroslava Malá...Knihovník důchodceNaposled Národní knihovnaVzdělání, orientace, informace
272Petra KlívarováMgr.KnihovniceKnihovna Petra Bezruče v Opavě
273Jana ZourkováOptikOční optika
274Jan KovářMgr.knihovník/pracovník Europe Direct BrnoKnihovna Jiřího Mahena v BrněNechám na Vás, zda mě zahrnete jako knihovníka, či nikoliv. Formálně dle smlouvy jsem, reálně dělám v Europe Direct v naší knihovně trochu jinou práci. Knihovna není nepostradatelná, stejně tak ale není nepostradatelné třeba divadlo. Chceme-li knihovny moderní, které budou zároveň komunitními centry a vzdělávacími institucemi musíme taky zaměstnance namotivovat a bez vyšších platů je to jen prázdný sen. O ekologickém přínosu s ohledem na to, že si lidé knihy nemusí kupovat ani nemá cenu se zmiňovat... Jednoduše i knihovník má právo na slušnou mzdu, nadšení nás nenakrmí. Knihovník is the new učitel! 🙂
275Irena Fišerováknihovnice v důchoduKnihovna
276Pavlína ŠťastnáMgr.vedoucí Ústřední knihovny pro dospěléKnihovna města Plzně
277Dagmar ČaďováknihovníkKnihovna Jiřího Mahena v Brně
278Jana MazochováknihovníkKnihovna Jiřího Mahena v Brně
279Simona BůžkováknihovniceMěstská knihovna Česká LípaJediné místao ve městě, přístupné všem, s kvalitními informaci a zdarma pro každého
280Václav TrunecBc.Technický konzultantSamba.ai
281Ondřej VlčekMgr.AbsolventSLU v Opavě, Informační studia a knihovnictví
282Ivana HurdovámetodikMěstská knihovna Prostějov
283Linda JansováPhDr., Ph.D.knihovník metodikNárodní knihovna ČRAby šikovní lidé, kteří vystudovali knihovnictví, šli pracovat i do knihoven, resp. z knihoven neodcházeli kvůli penězům. Bez kvalitního personálního obsazení (odpovídajícího oborového vzdělání pracovníků) se těžko dají poskytovat kvalitní služby.
284Petra Černohlávkovákurátorka repozitářů NUŠL a IDRNárodní technická knihovna
285Michaela MusialováKnihovniceMěstská knihovna Litvínov
286Monika Říhováknihovnice Městská knihovna Litvínov
287Simona BártováBc.knihovniceknihovnabez kultury a umění se nedá žít
288Hana VaníčkováknihovníkMěstská knihovna Kutná Hora
289Martina Hradilová Knihovnice, oddělení pro děti a mládež Městská knihovna Kyjov
290Martina WeissováBBus.Bývalá pracovnice NTK odd. služebNepracuji nyni v ČR
291Martin KrčílPhDr.vedoucí odboru vývoje, rozvoj Knihovny.czMoravská zemská knihovna v Brněnáš obor je spojený s technologiemi a jejich využíváním, pokud chceme být dále lídry v oblasti technologií, musíme zaplatit experty a kvalitní lidi, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat
292Hana PolívkováKnihovniceMěstská knihovna Litvínov
293Monika Fournial studentka
294Daniela Wallnerovástudent PVHMasarykova univerzita
295Dana PilátováMgr.knihovniceKnihovna Slovanského ústavu AV ČR
296Lenka Dědečkovávedoucí výpůjčních služebKnihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
297Petra ZabilanskaMgr.knihovniceFF UK
298Pavel StrakaServis knihovních systémůOSVČ
299Jiří BártaknihovníkKrajská knihovna Vysočiny
300Jana FreudlováMgr.knihovniceMěstská knihovna v Praze
301Lucie AnýžováknihovniceMěstská knihovna Beroun
302Eva MěřínskáMgr.ředitelkaMěstská knihovna Tábor
303Andrea ŠáchováknihovniceMěstská knihovna Tábor
304Dana DenišováknihovniceMěstská knihovna Tábor
305Eliška StehnováknihovníkKnihovna Jiřího Mahena
306Jana VávrováBc.knihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
307Sabina Kubisová životní nomádexKISKařkaKnihovny jsou unikátním prostorem, který dává možnost využít množství informačních zdrojů ke vzniku něčeho nového. To je samo o sobě velkou výzvou.
308Eliška KomárkováMLISknihovník správce současného fonduRoyal College of Surgeons in Ireland
309Hana NovákováMgr.knihovnice v oddělení pro děti a mládežKnihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
310Iva HoratlíkováMgr.knihovniceMěstská knihovna Tábor
311Martina SochorovákatalogizátorkaKnihovna Jiřího Mahena v Brně
312Květa HedvíkováDiS.knihovniceNárodní knihovna ČR
313Světlana FormanováBc.administrátor vědeckého archivuNárodní ústav duševního zdraví
314Jaroslav ZítkaMgr.KnihovníkKnihovna Slovanského ústavu AV ČR
315Lucie Kolínská KnihovniceSVK v Kladně
316Martin BurianMgr.vedoucí oddělení půjčovny literaturyStředočeská vedecká knihovna v Kladně
317Nina WančováMgr.Vývojář softwaru, doktorandNárodní knihovna ČR, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
318Kateřina KomárkováDiSknihovniceknihovna střediska Teiresiás, MUZpřístupňuji knihy nevidomým studentům MU, ať už v elektronické nebo braillské podobě, protože všichni si zaslouží stejnou šanci na vzdělání a přístup k informacím.
319Lucie Krejzlovákoordinátorka stážíNárodní technická knihovna
320Tereza NěmcováBc.studentkaÚstav informačních studií a knihovnictví FF UK
321Věra SamcováMgr.knihovniceMěstská knihovna Tábor
322Jitka SládkováMgr.knihovník (akvizitér/katalogizátor), lektorVědecká knihovna v Olomouci
323Zuzana MaršíčkováknihovniceKnihovna PedF UK
324Marcela BuřilováPhDr.vyučující odborných předmětů oboru Služby knihovenVyšší odborná škola informačních studií
325Lenka MaixnerováMgr.náměstkyně odboruNárodní lékařská knihovna
326Adam JaškoMgr.Knihovník-katalogizátor, překladatelKnihovna Národního muzea
327Daniela DivínovåIng.ŘeditelkaMasarykova veřejná knihovna Vsetín
328Vendula PohlováIng.Socialní pracovníkStátní správa
329Zdeněk VašekPhDr., Ph.D.dříve knihovník, Národní knihovna ČRÚstav dějin a Archiv Univerzity Karlovy
330Lenka ŠimkováPhDr.knihovník - katalogizátorVědecká knihovna v Olomouci
331Filip ŠírDiS. Koordinátor digitalizaceNárodní muzeumOdborníci ve vyhledávání a kategorizaci kvality informací. V dnešní době nepostradatelná schopnost
332Marta BauerováMgr.ředitelkaMěstská knihovna ve SvitaváchVzdělávací instituce, mají důležité postavení v místě svého bydliště, mají velký potenciál (sociální, informační technologie, volnočasové zázemí, nabídka inf. různých zdrojů), ale za současných platových podmínek je těžké získat kvalitní lidi, a udržet si je.
333Lucie Štrosováing.knihovniceuniverzitní knihovnaKnihovna je zdrojem vědění a my se o ni s láskou staráme. Proto si zasloužíme, abychom byli lépe oceněni.
334Soňa FryščákováknihovniceÚstřední knihovna ČVUT
335Soňa PřádnáRNDr., CSc.odborný knihovník - rešeršér, technický redaktorod 2012 důchodkyně, dříve KNAV a STK (v Klementinu)Protože jak přístup ke vzdělání, tak přístup k ověřeným a relevantním informacím má být pro všechny rovný, bezplatný a bez bariér. Svobodně se rozhodovat může jen občan, který má dostupné všechny informační zdroje a který je schopen na základě svého vzdělání relevanci a spolehlivost jednotlivých zdrojů promyšleně posoudit. Proto je prvořadým zájmem státu vytvořit slušné podmínky jak pro práci učitelů, tak pro práci knihovníků. Každý vědec, vynálezce, konstruktér, umělec, hudebník atd. jednou chodil do školy a ke studiu svého oboru využíval a využívá knihovny. Chceme-li, aby lidé měli motivaci k porozumění přírodě i měnící se společnosti, aby byli schopni vytvářet nové teorie, nové (ekologické) výrobky, nová umělecká díla i oceňovat ta tradiční, pečovat o přírodu i jiné lidi, potřebujeme dobře fungující instituce, které mají v popisu práce celoživotní vzdělávání, a to jsou především knihovny. Spokojený knihovník/nice = spokojená společnost.
336Michaela NoskováBc.odborná knihovniceJihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
337Blanka TauberováředitelkaMěstská knihovna Sedlčany
338Jindra PlankováPhDr., Ph.D.odborný asistent - vědecký pracovníkSlezská univerzita v Opavě, Ústav informatikyBez knihoven, ochotných knihovníků a kvalitně vzdělaných odborníků se neobejdeme v žádné době, tedy ani nyní. Právě s využitím technologií a kvalitním vzděláním jsme schopni poskytovat informační služby vysoké kvality. A to pro mě znamená také dostatečné finanční zajištění těm, kteří jsou mnohdy s VŠ vzděláním, neustále se dovzdělávájí a sebevzdělávají, aby obstáli v konkurenčním prostředí. Udělejme něco proto, aby mladí v knihovnách zůstávali a nemuseli si hledat obživu v jiných oborech, což mi připadá velká škoda!
339Ivan BartošPhDr. Ph.D.poslanec, absolvent ÚISK FF UKPoslanecká sněmovna Parlamentu České republikyRole knihoven v informační resp. vzdělaností společnosti musí být jedním z pilířů kulturního, znalostního i společenského děditství, stejně tak jako místem celoživotního vzdělávání, které bude otevřené, narozdíl od systému škol, skutečně všem bez omezení v jakémkoliv věku. Kromě patřičného finančního ohodnocení knihovnických, informačních ale i provozních pracovníků je třeba transformovat síť knihoven do sítě kulturně-informačních míst, které převezmou i role společenské, jako místa setkávání, tvořivosti a volnočasových aktivit v libovolné a třeba i komplikované části našich životů. Knihovník pak ve své roli nechť je průvodcem mladým i starším nejen krásou a věděním, které je uchováno ve světě tištěném a digitálním, ale i inspirativním partnerem při tvorbě a objevování sebe sama skrze pochopení komplexity lidské mysli a světa, která je uchována v dokumentech a artefaktech generací minulých i budoucích. To bych si přál a k takové budoucnosti bychom měli v této oblasti směřovat. Once a librarian - always a librarian. 😉
340Lenka KozlováposlankyněPSP ČRMáme skvělou síť knihoven, v knihovnách i v těch místech nejvzdálenějších od center, pracují vzdělaní lidé. Knihovna tam bývá dost často jediným místem setkávání místní komunity. Všichni potřebujeme vzdělání, místa setkávání a pospolitost. Nechci abychom tyto možnosti ztratili, protože se o knihovníky a knihovny špatně staráme.
341Radek HasákDěckařMK DobříšKnihovna je komunitní centrum, kde je dnes možné téměř vše. A knihovník funguje jako katalyzátor všech bláznivých nápadů.
342Milada Maněnováknihovnicerodičovská dovolená, před tím knihovnice MK Praha
343Martina TvrdáKnihovniceNa mateřské, před ní Městská knihovna v Praze
344Richard Papíkučitel, rešeršní specialista, knihovníkÚstav bohemistiky a knihovnictví, FPF, Slezská univerzita, také Oddělení vědeckých informací (knihovna) IPVZKnihovny ve společnosti: to je svobodný přístup k informacím, podpora příznivého sociálního klimatu, klíč k odstraňování tzv. informační propasti, díky informačním zdrojům a vzdělávání podporují konkurenceschopnost a vzdělanost.
345Markéta HolasováBc.knihovník katalogizátorParlamentní knihovna
346Gabriela Šimáčková referentkastatni sprava, byvala knihovnice obecni knihovnyUmoznuji pristup k informacim. Akcemi pro deti motivuje deti ke cteni, kterym se pak rozviji intelekt, maji slovni zasobu...
347Daniel MarečekMgr.knihovníkNárodní technická knihovna, Praha
348Bertha BarattaMgr.knihovniceNárodní knihovna ČR
349Jarmila BurešováMgr.Vedoucí knihovního obvodu 2Knihovna města Ostravy
350Sebastian UrbaśknihovníkMěstská knihovna v Praze
351Zdeňka MikuleckáBibliografkaStudijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
352Kateřina VaňkováknihovníkNárodní knihovna ČR
353Jakub SantariusKnihovníkKnihovna Města Ostravy
354Kateřina PittrováMgr. knihovnice, nyní rodičovská dovolenáKnihovna města Plzně
355Jiří Kvapilfleetový specialistaŠUDOMA s.r.o.
356Alena Srovnalovátohoto času místostarostka, ale profesí knihovnice Obec Prostřední Bečva
357Ivana JanůknihovniceNárodní technická knihovna
358Jaroslava Starcovákrajská metodička již téměř ve výslužběKrajská vědecká knihovna v Liberci
359Lucie SpáčilováAdministrativní pracovníkOSVČKnihovna je říše fantazie, ale je to taky alternativní pedagogická služba.
360Ivana SyručkováknihovniceMěstská knihovna Praha
361Jiří Vladimír MatýsekMgr.Webový editorVltava Labe media / Deník
362Ondřej Polesnýknihovník / vedoucí pobočkyMěstská knihovna v Praze
363Iveta PernicováknihovniceMěstská knihovna Blansko, Obecní knihovna Sloup, Obecní knihovna Šošůvka
364Jan SyručekBcA.studentFAMU
365Václav ŘehákIng.sanitář u lůžka těžce nemocných Nemocnice NRP BubenečInformační zdroj i zdroj kultury , poznávání , vzdělávání, vědy atd atd Chodím do několika knihoven a jsem s prací knihovníků a jejich spolupracovníků velice spokojen. Určitě si zaslouží lepší platové podmínky. Jsou to vzdělaní lidé , často zapálení pro svůj obor... Fandím jim.
366Daniela KočováknihovniceMěstská knihovna PrahaMěly by sloužit k všeobecnému vzdělávání
367Petra Závorovásoudní tajemnicekrajský soud
368Milan AnýžIng.starostasamospráva
369Jarmila AnýžováMgr.pedagog ve výslužběškolství
370Anna JaklováBc.KnihovniceMěstská knihovna v Praze
371Eva UzlováMgr.vedoucí knihovnyNárodní archiv
372Zdenka VoplatkováPhDr.vedoucí knihovnyFakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
373Jakub RychtarknihovníkMěstská knihovna v Praze, pobočka OstrovskéhoOsvěta, informace, nízkoprahovost, vlídné jednání
374Petra KuřeováMgr.knihovnice, oddělení digitalizaceMěstská knihovna v Praze
375Kristýna StejskalováBc.katalogizátorkaNárodní knihovna ČR
376Markéta KarpeckáMgrKnihovniceKnihovna Jiřího Mahena Brno
377Irena Gluzováknihovnice, regionální službyKnihovna Třinec
378Lucie FriedlaenderováPhDr., Ph.D.knihovniceNárodní lékařská knihovna
379Libuše MachačováPhDr.katalogizátorVědecká knihovna v Olomouci
380Milena VeseláMgr. knihovnicemuzeum
381Anna VitáskováMgr.pracovnice informační službyVědecká knihovna v Olomouci
382Růžena MatěnováMgr.referenční knihovníkKnihovna města Hradce Králové
383Helena Jetmarová RatajovámetodikSVK v Kladně
384Jan LidmilaknihovníkMoravská zemská knihovna
385Veronika JežkováMgr.Vedoucí doplňování a zpracování fonduStředočeská vědecká knihovna v Kladně
386Šárka KašpárkováPhDr.ředitelka a knihovniceKnihovna Kroměřížska - p.o.
387Milena KulhánkováknihovniceStředočeská vědecká knihovna
388Soňa ČerníkováknihovniceÚstřední knihovna VŠB - TU Ostrava
389Blanka AuskákatalogizátorkaNárodní knihovna ČR
390Tamara TluštíkováMgr.knihovniceMěstská knihovna Rychvaldumožňují šíření vzdělanosti
391Hana NetrhováMgr.knihovnice - katalogizátorkaSeveročeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
392Gabriela VinklátovákatalogizátorNárodní lékařská knihovnaJsou vzdělávacími a kulturními centry pro občany nejen naší republiky.
393Jana Štěpáníková Mgr.vedoucí knihovnyMístní knihovna Bolatice
394Lada ČubováMgr. akvizice, PR, zástupkyně ředitelkyMěstská knihovna Beroun
395Michaela Moryskováoddělení podpory studiaÚstřední knihovna ČVUT
396Jana KubíkováMgr.systémová knihovniceAkademická knihovna Jihočeské univerzity
397David PiňosMgr.knihovníkNárodní lékařská knihovna
398Jan ZávěšickýBc.Podpora studia - specialista e-learninguÚK ČVUTVysokoškolské knihovny fungují jako zprostředkovatel mezi vyučujícími, školou a studenty. Reflektují požadavky různých skupin a fungují jako tlumočníci, případně poradci v řešení problému, návrhu postupů, doporučených informačních zdrojů, ale také technických řešení. Svou neutralní pozicí vytvářejí bezpečnou zónu, kam se studenti, vyučující, specialisté a veřejnost může obrátit bez obav z negativního hodnocení.
399Katarína CharbuliakováknihovniceObecní knihovna
400Veronika PokornáMgr.knihovnice, katalogizátokaVědecká knihovna Olomouc
401Marie DočkalováMgr.ředitelkaMěstská knihovna v Třebíči
402Ludmila VláškováPhDr.knihovnice, vedoucí odděleníJihočeská vědecká knihovna
403Eva SvobodováMgr.ředitelkaSVK Hradec Králové
404Lenka Bendzovávedoucí knihovnyMěstská knihovna v Dobrušce
405Martina ČernáMgr.knihovniceJihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
406Eva ŠenfeldovámetodikStředočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
407David BarešMgr.knihovníkNárodní lékařská knihovnaKnihovny neplní pouze funkci půjčování laciných knih a novin pro chudé, jak si to někteří lidé mylně a hloupě myslí. Hrají ve společnosti důležitou sociální roli, jsou místem setkávání a sdílení myšlenek a názorů. Odbourávají bariéry mezi lidmi, jsou místem, kde se zapomíná na sociální nerovnosti. Pokud má být česká společnost otevřená a funkční, a nemá se vydat na sobeckou cestu intelektuální uzavřenosti, osamělosti a sebestřednosti plné sociálních nesouladů a konfliktů mezi občany, musí práci knihovníků ocenit – nejen po morální stránce, ale i finančně, což spolu neodmyslitelně souvisí. Pokud to čeští politici nepochopí, vydává se Česká republika do slepé uličky.
408Hana VyčítalováMgr.knihovniceNárodní technická knihovna
409Jitka SlabochováMgr.katalogizátorkaKSV TGM Jinonice
410Ivana KobelováknihovniceKnihovna
411Jana MatlováDiS.katalogizátor, metodikVUT v BrněKnihovnu netvoří jen knihy, ale hlavně lidé, kteří knihovnu navštěvují. Knihovník tak není jen \"prodavačem\" knih, ale také psychologem, informační službou, pedagogem, ale mnohdy i stěhovákem, grafikem, PR manažerem i marketérem. A co si budeme povídat, také domácím kutilem.
412Marie Zemanovávedoucí knihovnyMístní knihovna RaškoviceNezbytná součást kultury, která má velký význam pro všechny.
413Pavel ZajícředitelMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
414Lucie LevováMgr.MetodikMěstská knihovna
415Edita PrůšováknihovniceJihočeská vědecká knihovna České Budějovice
416Daniela NováMgr.knihovníkÚstřední knihovna ČVUT
417Marcela StachováBc.knihovník katalogizátorVědecká knihovna v Olomouci
418Lukáš PastorekknihovníkMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
419Ilona PoláčkováknihovniceÚK ČVUT
420Kamila BrablíkováMgr.vedoucí úseku služebKnihovna Kroměřížska - p.o.
421Petra KoppováKnihovník katalogizátorKnihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
422Eva KrálíkováKnihovníkKnihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
423Klára KunčarováKnihovníkKnihovna Kroměřížska – p.o.
424Lucie MacháčkováMgr.metodičkaMěstská knihovna Kutná Hora
425Petra LucassenováknihovniceKnihovna Kroměřížska
426Petr DvořákBc.knihovník a lektor počítačové gramotnostiKnihovna Kroměřížska - p.o.Knihovníci rozhodně svoji práci dnes musí dělat se zápalem a rádi, nikoliv kvůli finančnímu ohodnocení, když ale dojde na zakládání vlastní rodiny, nebo pořizování bydlení, najednou zjistíte, že si s oním \"zápalem\" jaksi nevystačíte. A v dnešní době je pak problém, sehnat za nabízenou odměnu i kvalitní náhradu za odcházející kolegy...
427Jiří MachMgr.knihovníkMK Praha
428Pavlína Mlčochovávedoucí knihovnyKnihovna Hnojník
429Marcela KořínkováknihovniceKnihovna Kroměřížska - přísp. org.Protože léta praxe jasně ukázala, že i s přibývajícími novými technologiemi to bez knihoven prostě nejde.
430Michaela ZdráhalováknihovniceAreálová knihovna Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
431Soňa BosákováknihovniceKnihovna Kroměřížska - p.o.
432Jana SlezákováBc.Knihovnice ve službách, trenérka pamětiMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
433Alena Vávrováakvizice/katalogizace časopisůStředočeská vědecká knihovna v Kladně
434Daniela KopeczinskiMgr.vedoucí knihovnyKnihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně
435Tereza TkačíkováMgr. manažerka vzděláváníMoravskoslezská vědecká knihovna v OstravěInformace jsou jednou z nejcennějších věcí v dnešním světě. Proč neocenit ty, jež je poskytují všem bez rozdílu a většinou zdarma?
436Ilona BrožovákatalogizátorkaJihočeská veděcká knihovna v Českých Budějovicích
437Alena Paulusováknihovnice, analytičkaMoravská zemská knihovna
438Robert ŠípekVývoj portálu Knihovny.czMoravská zemská knihovna v Brně
439Adéla KačerováDiS.knihovník - katalogizátorUniverzita Karlova, knihovna ETF
440Andrea SoučkováMetodikStudijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
441Markéta KučerováMgr.vědecká pracovniceKnihovna Akademie věd ČR
442Markéta KulíkováMgr.Vedoucí oddělení knihovenMěstská knihovna Pelhřimov
443Petra JežíkováknihovniceKnihovna Kroměřížska - p.o.
444Zita Jedruchováknihařské práceKnihovna Kroměřížska-p.o.
445Michal MacalíkknihovníkMěstská knihovna ProstějovNejen učitelé dokážou předávat lidem informace.
446Františka VrbenskáPhDr.samostatný odborný pracovníkv emerituře, dříve Národní knihovna ČRKaždý národ má pečovat o svoji paměť, stejně jako by o ni dbal konkrétní jedinec. Její součástí jsou uchovávané dokumenty produkované v minulosti i současnosti, které je třeba systematicky a cíleně shromažďovat, utřiďovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat. To všechno spadá do kompetence knihovníka. Potřebné aktivity vyžadují specifickou odbornou přípravu, znalost cizího jazyka (většinou nejen jednoho) a informačních / komunikačních technologií, bohaté kulturní vědomosti a řadu dalších dovedností a schopností. Přitom v jiných oblastech se obdobné profesní a osobní kvality hodnotí finančně mnohem výše... V čem však knihovnictví a knihovníci představují zcela nenahraditelný fenomén, je kontakt se čtenáři a jeho psychosociální význam. Knihovny fungují jako komunitní prvek, působí jako katalyzátor vědeckého vývoje, spolutvůrce kulturního prostředí, ovlivňují intelektuální úroveň společnosti. Ani v dynamické, technokratické postmoderní době je nelze opomíjet, aniž by se pak veřejnost nemusela vyrovnávat s destruktivními důsledky jejich výpadku.
447Halina HimlarknihovniceKnihovna Jablunkov
448Helena TyburcováMgr.katalogizátorka věcného popisuKnihovna AV ČRPoskytujeme odbornou literaturu vědcům ze všech oborů, kterou by si jinak nemohli kvůli velké finanční náročnosti vůbec dovolit. A my knihovnice zpracováváme (vecná katalogizace = o čem publikace je) většinou cizojazyčné vědecké publikace, takže znalost několika cizích jazyků je samozřejmostí.
449Tereza MelichováBc.odborná knihovniceKnihovna AV ČR, v. v. i.
450Miroslava CvejnovámetodikKultura Rychnov nad Kněžnou
451Jitka IvanováknihovniceMěstská knihovna Zlaté HoryObohacují život všem, kteří chtějí volný čas prožít aktivněji než jen pasivně sedět u televize nebo mobilu. Služeb knihoven si užívají lidé v důchodovém věku, kdy nemají moc peněz na nové knížky a konečně mají čas číst si. Prostřednictvím besed a knihovnických lekcí jako jedna z mála veřejných institucí přivádějí děti k pravidelnému čtení.
452Helena PurkyňováRNDr.odborník v informacích pro vědu a výzkumodborná knihovna věd o Zemineznám profesi, kde by lidé pracovali s takovým zápalem a nasazením, přičemž disponují vysokou odbornou erudicí a poskytují vynikající služby veřejnosti v mnohdy nelehkých podmínkách fungování knihoven platová situace v ČR je naprosto ostudná
453Radana KodetováPhDr.vedoucí oddělení indexace a překladu MeSHNárodní lékařská knihovna
454Vladimíra MaksováPhDr.knihovnice a vyučující odborných předmětůAkademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, SŠJS obchodu, služeb a řemesel Tábor
455Táňa Kuželkovákoordinátor projektůKrajská vědecká knihovna v Liberci
456Věra HradilováknihovniceMěstská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
457Kouřilová Petravedoucí knihovnyknihovna
458Monika ZlámalováknihovniceKnihovna Kroměřížska - p. o.
459Dana PodešvováBc.knihovniceMoravskoslezská vědecká knihovna
460Simona HavlíčkováknihovniceVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna.
461Helena Trinkewitzovávedoucí oddělení zpracování knih a elektronických nosičů Knihovna AV ČR
462Barbora PitašováKnihovniceMěstská knihovna Česká Lípa
463Veronika HaluzováBc.akvizitérČeská geologická službaDěláme nemožné pro často nevděčné, zázraky na počkání, případně do tří dnů. Bez informační podpory by spousta vědců nemohla napsat ani článek. Knihovny jsou potřeba, aby lidstvo nezakrnělo. Abychom se z lidstva nestával hloupý národ.
464Kateřina NeradováMgr.Vedoucí oddělení zpracování časopisůKnihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
465Eva KoláčkovákatalogizátorKnihovna AVČRVzdělání a jeho dostupnost je jednou z nejdůležitějších věcí pro naše potomstvo.
466Dajana ZápalkováPracovník vztahů s veřejností + knihovniceObec Baška, knihovnaKnihovna již není místem, kde si lidé přijdou půjčit knihu či periodikum. Je to místo setkáváníse při různých besedách, přednáškách aj.vzdělávacích akcích. Je to místo, kde najdou poznání i děti ze školek, lidé, kteří hledají informace. I pro tyto účely musí být knihovnice připraveny, naučeny, být IN!!
467Hana ŠubertováknihovniceMěstská knihovna Odry
468Irena HoušteckáKnihovnice ve službáchMěK Česká Lípa
469Jana Krupováodborná knihovniceMěstská knihovna KolínKnihovny se významnou měrou podílejí nejen na půjčování knih, ale na vzdělávání obyvatel obecně, poskytují odbornou literaturu studentům, poskytují velké množství informací různého charakteru. Vzdělávání by mělo být prioritou každé vlády a pracovníci, kteří v této oblasti pracují by měli být tedy odměňováni adekvátně ke společenské důležitosti jejich práce. Městské knihovny jsou také důležitým článkem podporujícím regionální kulturu, různé regionální projekty, jsou pořadateli nebo spolupořadateli vzdělávacích a kulturních akcí v regionu pro obyvatelstvo všech věkových kategorií. Významná je jejich podpora četby mezi dětmi a vzdělávací akce pro školy.
470Marcela SedlákováMgr.informační službyUniverzitní knihovna ZČU
471Kateřina WeissováVedoucí Oddělení akviziceKnihovna AV ČR
472Jiřina PopprováknihovniceMěstská knihovna
473Roman PospíšilknihovníkKnihovna Jiřího Mahena v Brně
474Marcela Tomášovávedoucí oddělení služebMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
475Radek LiškaPhDr.metodikStředočeská vědecká knihovna v Kladně
476Johana BradaričováKnihovníkKnihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
477Jolanta Sokolovákatalogizátor, správa fondu, služby, korektorkaSVI - Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR
478Zoja Kučerovávedoucí pracovníkknihovna
479Kateřina NedvědováKnihovnice v oddělení pro dětiKnihovna Václava Štecha Slaný
480Veronika SazimováknihovniceMěstska knihovna Dobruška
481Eva OlivaBc.studentkaÚstav etnologie FF UKZa vzdělanou společnost.
482Vladimíra ZemánkovávedoucíMěstská knihovna Poděbrady
483Jan KovářknihovníkNárodní technická knihovna
484Katka Mrvová KrejčováknihovniceKnihovna V. Štecha SlanýOdkazuji zcela na vyjádření, které jsem dobrovolně podepsala. Pracuji převážně s dětmi, proto je moje vyjádření směřováno tímto směrem. Knihovny v dnešní době nefungují jen pro půjčování a vracení knih, ve většině suplují i mateřská a kulturní centra, školní družiny, děti si do knihoven chodí hrát společenské hry, setkávají se tu s kamarády, přicházejí si nejen pro informace, ale trávit zde i svůj volný čas a často se svěřit se svými osobními radostmi, problémy či starostmi. Akce a aktivity jsou pořádané pro všechny věkové kategorie a často je pořádají sami knihovníci. Být knihovníkem/knihovnicí je krásná profese, nicméně velmi náročná, obnáší velmi široký záběr témat a zasahuje hodně i do osobního života knihovníků. Pravidelné vzdělávání na seminářích, workshopech apod. je samozřejmostí.. Z těchto důvodů by tedy i tato profese měla být finančně ohodnocena..
485Dagmar KutilováknihovniceNárodní lékařská knihovna
486Michaela LounkováknihovniceMěstská knihovna Poděbrady
487Petra ŠevčíkováMgr.knihovník metodikMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
488Barbora NebeskáknihovniceKnihovna Národního muzea
489Václav ŠtěchProjektový manažerPalmknihy - eReading s.r.o.
490Monika ŠímováknihovniceKnihovna V.Štecha Slaný
491Ivana Yael NepalováMgr. + M.A.knihovniceKnihovna Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
492Dagmar SpáčilováPaníKnihovniceKnihovna Národního archivuKdo si hraje nezlobí. Kdo čte zlobit nechce. Tisíciletou historií knihovny dokazují svou nepostradatelnost - uchovávat a zpřístupňovat knihy a jiné dokumenty. Jsme nedílnou součástí vzdělávání dětí i dospělých. Vždyť, proč bychom se učili číst, kdybychom nečetli. Jan Ámos Komenský Nestačí jen vážit si knih víc než zlata a chovat je jako poklady – neboť k čemu je ukrytý poklad? Kromě úcty je třeba knihy číst, aby poklady moudrosti v nich zakopané byly vykopány, aby dostaly se na denní světlo a užívalo se jich.
493Lucie SteinbrecherováknihovniceKnihovna Václava Štecha Slaný
494Pavla TošnerováMgrakvizicePF UK
495Michaela PappováMgrKnowledge Management AssistantKPMG
496Pavla KratochvílováDiS.knihovníkNárodní lékařská knihovna
497Tereza BártováInformační specialistkaÚstřední knihovna ČVUT
498Vojtěch ŠíchaVědecký pracovník, dějiny knižní kulturyKnihovna Akademie věd ČR
499Kateřina HalamováknihovniceMěstská knihovna Poděbrady
500Markéta VlnasováKnihovník v přímých službách.Knihovna PF UK
501Květa HartmanováPhDr.zástupkyně ředitelky, správa webuPF UK
502Sylva ChalupováDiS.vedoucí katalogizaceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
503Eva MedřickáKnihovníkKnihovna Jiřího Mahena, Brno
504Božena Kyjovskáknihovník-katalogizaceKnihovna Jiřího Mahena, BrnoKnihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci, dělá akce, poskytuje informace...
505Monika BaďurováMgr.správa časopisů, prezenční studovnaKnihovna společenských věd TGM, Praha - Jinonice
506Martin LukešMgr.KnihovníkKnihovna VHÚ, Knihovna UDAUK
507Adéla Celerová Student FSV UKKnihovna je pro mě jakožto pro studenta naprosto nepostradatelná instituce. Můžu si zde půjčit vše, co ke studiu potřebuji, což čítá několik desítek knih za semestr. Navíc se tam můžu chodit i učit, a je to pro mě příjemné prostředí. Knihovníci jsou milí lidé, a rozhodně si za tuhle práci zaslouží lepší ohodnocení.
508Zdeňka BachtjanováMgr.vychovatelka, sociální pracovnice, t.č. na rodičovské dovolenéŠkolstvíJsem knihomolka závislá, život bez rozečtené knihy si nedokážu představit. S ohledem na velikost bytu, ale nemohu všechny knihy vlastnit a ani nechci. Tuto mou vášeň podědily i mé děti. Rádi do knihovny chodíme a užíváme si klid na čtení. Moje maminka byla ve volném čase knihovnicí na malé vesničce a vozila knihy do zapadlých míst. Byla jsem několikrát svědkem, kdy možnost popovídat si se zaměstnanci knihovny pomohla člověku vyřešit daný problém - klukovi špatný pocit z poznámky ze školy, staré paní najít potřebnou informaci na internetu a nebo jen zmírnila tu tíhu samoty, která na člověka občas padne. Knihovnice a knihovníci jsou zkrátka potřeba.
509Romana OuředníkováknihovniceMěstská knihovna ve Vyšším Brodě
510Helena OrálkováMgr. Bc. Bývalá knihovniceMomentálně bez zaměstnání Knihovny nabízí mimo jiné přístup ke kvalitnímu a finančně dostupnému vzdělávání široké veřejnosti. K tomu však knihovny potřebují kvalifikované zaměstnance, kteří musejí být za svou práci patřičně odměněni, aby byli motivováni v knihovnickém prostředí zůstat.
511Polana BregantováPhDr.bibliografkaÚstav dějin umění AV ČR, v. v. i.
512Věra UngerováKnihovniceKnihovna V. Štecha, Slaný
513Jaroslava PachlováprogramátorkaKnihovna Akademie věd ČR
514Věra UngerováKnihovniceKnihovna V. Štecha, Slaný
515Tomáš BatěkknihovníkKnihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i.
516Hana TůmováMgr.knihovnice, trenérka pamětiMěstská knihovna Neratovice
517Tomáš KolocknihovníkBiskupská knihovna Biskupství královéhradeckého
518Klára HouškováMgr.knihovniceMěstská knihovna Neratovice
519Miroslava Čtvrtlíkoványní ID, dříve knihovnicebývalá zaměstnankyně MK v Praze a AV ČRVystudovala jsem střední knihovnickou školu v Praze a celý svůj dosavadní život jsem pracovala v knihovně. Je to místo velmi důležité pro setkávání lidí různých profesí a zájmů a má nezastupitelnou funkci v získávání informací. Knihovníci jsou lidé vesměs velmi vzdělaní a ochotní k jejich poskytování, celý svůj profesní život většina z nich své znalosti prohlubuje a svojí práci mají rádi. Bohužel, jsem se přesvědčila, že často jsou až na posledním místě pokud jde o zvýšení platů. Jejich platy jsou velmi nízké a vůbec neodpovídají jejich činnosti a odborným znalostem. Přitom v zahraničí, zejména v USA,jde o velmi prestižní zaměstnání,které je také náležitě ohodnoceno. Rozhodně je potřeba jejich práci lépe ohodnotit, protože přispívají k rozvoji vzdělávání dětí, motivují mladé lidi ke studiu a knihovna má také velmi důležitou funkci sociální.
520Simona RichtárovástudentkaUniversity of WorcesterKniha je pro mě jako vzduch bez kterého se nedá existovat! Podporuji knihovny a knihovníky!!!
521Zuzana KotrbováKnihovniceNárodní lékařská knihovna
522Tereza Puklická Knihovník Knihovna Jiřího Mahena v Brně
523Petr MIŠURAtechnik dopravyČEPRO, a.s.Za kulturu (kam knihovny bezesporu patří) v našem zkomercionalizovaném světě je třeba se brát. A je ostudou kulturní společnosti, za kterou se považujeme, že zaměstnanci knihoven pracují za ponižující platy, mnohdy jen těsně nad hranicí minimální mzdy. Knihu ničím nenahradíš! Práce zaměstnanců knihoven je nezastupitelná.
524Fátima KhaledováBcAPrůvodceMuzeum
525Hana ŠimůnkováMgr.PamátkářNárodní památkový ústavPro mě osobně je knihovna zadání pro studium. Bez ní bych nemohla vystudovat.. A obecně je knihovna důležitá pro zábavu, sebevzdělávání, učení dětí. Knihovny nejsou mrtvé instituce.
526Pavel MikaMgrDatabázový VývojářIT firma
527Jakub PohankaDiS.knihovníkpaměťová instituce
528Zuzana KratochvílováMgr.knihovnice, správa EIZNárodní technická knihovna
529Zuzana ŠedivcováMgr. Ing.ManažerPN
530Petra KubíčkováMgr.HistorikVědecká knihovna v Olomouci
531Petra Dědičová MgrInformační specialista Vysoké učení technické v Brně Knihovny pomáhají odstranit rozdíly mezi různými sociálními skupinami, tím že zpřístupňují své služby za velmi dostupných podmínek.
532Hana Bajerová Mgr. knihovniceStudijní vědecká knihovna v Hradci Králové
533Světluše CsabolováAkvizitérVědecká knihovna
534Matyáš Franciszek BajgerPhDr.systémový knihovníkMoravskoslezská vědecká knihovna v OstravěVyšší plat mimo obor bývá pro mnohé schopné motivací pro odchod z knihoven a je těchto lidí pro knihovny škoda.
535Anna Kuzníkováknihovník ve službáchMoravskoslezská vědecká knihovnaKnihovny uchovávají kulturní dědictví lidstva, jsou centrem vzdělávání a vzdělání je oknem do světa.
536Lenka HrubáMgr.katalogizátorkaVědecká knihovna v Olomouci
537Marie PřerovskáekonomkapohostinstvíCítím to tak,je to náročná práce,člověk by se měl pořád vzdělávat a knihovny jsou místo,kde můžeme získat z materiálů velice důležité informace
538Erika HalamíčkováknihovniceMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
539Miroslava HolmanováBc.Knihovník katalogizátorMěstská knihovna Neratovice
540Jiří GlonekMgr.knihovník, historikVědecká knihovna v Olomouci
541Alexandra Eisnerová Mgr. Employee Relations Administration Specialist Johnson & Johnson
542Helena Vejvarová MetodičkaKnihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
543Miloslava NajmanováknihovniceKnihovna V. Štecha Slaný
544Helena PinkerováMgr. vedoucí knihovnyMěstská knihovna Neratovice
545Martina RiedlováMgr.knihovniceKnihovna města Ostravy
546Eva TauwinklováMgr.knihovníkMoravská zemská knihovna v Brně
547Jan KlosMgr.knihovníkMoravská zemská knihovna
548Romana KrálováknihovniceKnihovna AV ČR
549Jitka Lukšovávedoucí pobočkyKnihovna Města OstravyNaše práce je zároveň také posláním. Nekončí u přijímání a výdeje knih čtenářům. Jsme dennodenně také psychology, přáteli, poradci, učiteli, družinářkami, zdravotními asistentkami atd. Knihovna je místem, kam lidé chodí čerpat síly, inspirace, vědomosti, ale také pohlazení po duši či jen někoho, s kým mohou sdílet. Být knihovníkem je velmi náročné, tuto práci musí člověk milovat. A pakliže toto vše zvládá, měl by být také adekvátně oceněn.
550Jakub MarušMgr.knihovníkMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
551Martina Klímkováknihovniceknihovna
552Lucie ŠénvajcBc.Odbor komunikaceNárodní knihovna ČR
553Monika PetříčkováknihovmiceNárodní knihovna ČR
554Petr LaštovičkaBc.Customer Service ManagerAtlantis
555Zdeněk BartlPhDr.vedoucí oddělení, správce Národních jmenných autoritNárodní knihovna ČR
556Ladislav RiedlVedoucíHydraulika
557Barbora Márová ViktoriováMgr.knihovniceMěstská knihovna Neratovice
558Rostislav KrušinskýMgr.knihovník, historikVědecká knihovna v Olomouci
559Kateřina ŠímováMgr.PR a komunikaceMěstská knihovna Tábor
560Marta DoležalováBc.KnihovniceMěstská knihovna NeratoviceKnížka nás provází celým životem. A my knihovníci provázíme a pomáháme napříč generacemi. Knihovník je ten, který zvládne několik rolí najednou. Jsme Ti, co umějí naslouchat od těch nejmenších po ty nejstarší čtenáře. Jsme Ti, kteří se usmívají i když uvnitř mají bolest. Jsme Ti, co pohladí a vždy dobře poradí. Jsme Ti, co na čtenáře mají čas, protože u nás nespěcháme, zde zastavil se čas. Proto a ještě dalších tisíc důvodů, proč mít lepší platové podmínky. My knihovníci jsme totiž taky matkami,babičkami, táty a dědečky a všem generacím připomínáme knihami, krásné pocity či dávné vzpomínky.
561Petra HorákováMgr.určitelkastřední školaKnihy a knihovny mě provází od základní školy. Ráda čtu, k četbě vedu své studenty a svou dceru, která sama ještě nečte,ale čtený příběh má moc ráda. Pravidelně chodíme do knihovny od jejích 4let a líbí se mi, že naše knihovna nabízí i pro takto malé děti spoustu aktivit, pracovníci v ní motivují děti ke čtení (u nás děti loví perly) a pořádají také různé akce pro dospělé či staré spoluobčany. Lidé z knihoven by měli být proto dobře zaplaceni a odměněni za svou práci, která nám zpříjemňuje život. Já sama je obdivuji za jejich kreativitu a dámy z dětského oddělení za jejich vlídné a vstřícné jednání s dcerkou a také za trpělivost s jakou s ní diskutují a poslouchají její příběhy.
562Lenka HvězdováPhDr.knihovnice, správce OB TECHNárodní technická knihovna
563Lucie ZítkováknihovniceMěstská knihovna Česká Lípa
564Hana HettenbergerováBc.Knihovnice, katalogizátorkaNárodní muzeum
565Martina OrltováknihovniceKnihovna V. Štecha Slaný
566Stanislava HalaškováPhDr.knihovník-katalogizátorKnihovna Národního muzea
567Pavla KubošováMgr.systémová knihovniceNárodní muzeum v Praze - KnihovnaKnihovny jsou nepostradatelné nejenom bohatstvím všech knižních fondů, ale např. také jako \"nezávislé\" instituce poskytující své služby všem bez jakýchkoliv rozdílů. Opírají se o mnohaletou tradici, právně kodifikovanou v ČSR před sto lety. Mzdy knihovníků bývají navzdory uvedeným skutečnostem podprůměrné, mnohdy nesrovnatelně nižší než v soukromé sféře.
568Jana HamplováknihovnicePNP
569Jitka ŠimečkováMgr.knihovník, vedoucí úseku správy fonduVědecká knihovna v Olomouci
570Michael ZachMgr.Systémový knihovníkNTK
571Kristýna KovářováBc.knihovniceObecní knihovna Hrádkov
572Jana TvrzníkováMgr. KnihovniceKnihovna Národního muzea
573Pavel Himldoc. Dr. phil.docentUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiíSvou vědeckou ani pedagogickou činnost si bez knihoven a jejich služeb neumím představit. Žasnu nad tím, co všechno dokáží knihovnice a knihovníci přes nízké ohodnocení a nepříznivé materiální podmínky (např. absence velké moderní knihovny v Praze) zařídit a obstarat. I přes rozvíjející se digitalizaci zůstanou knihovny důležitými společenskými centry pro informace a vzdělávání.
574Martin OuřadaBc.knihovníkKnihovna města Plzně
575Filip HabartBcA vyrobce fotoaparatufotografKnohovny jsou nezbytne pro zachovani specificke vune v archivech. Za zlepseni financnich podminek se deru ze dvou duvodu. Jednak jsme vsichni jeden ostrov a kdyz si polepsi jeden kaminek pobrezi, polepsime si vsichni. A take: prace knihovnic je narocna rutinou.
576Tomáš DušátkoMgr.knihovník-katalogizátorMěstská knihovna v Praze
577Kristýna MrázováMgr.vedoucí knihovnyMěstská knihovna Sezimovo Ústí
578Martina FucimanováMgr.odborná pracovniceSociologický ústav AV ČR
579Eva KelemenováBc.AsistentkaNezisková organizaceV Národní knihovně jsem pracovala a vím, jaké jsou tam platy a také kolik práce a odvětví knihovny mohou nabídnout. Kam by se chtěly posunout, resp. kam by je chtěli posunout knihovníci a jejich pracovníci, kteří své práci dávají duši a mají ji rádi. Bez kvalitní pracovní síly stejně jako v jiných odvětvích, se také odrazí i kvalita nabízených služeb, stejně jako všude jinde.
580Andrea ProkopováBc.datový analytik Národní knihovna/WebarchivFormují osobnost ať dětí nebo dospělých, šetří zdroje a jsou ukazatelem úrovně společnosti.
581Vlasta VoštováDělniceGreiner Perfoam
582Lenka UrbanováknihovniceKnihovna města Plzně
583Gabriela SlezákováAsistent prodejeHudy sportUšetří člověku spoustu peněz za knížky, které takto nemusí kupovat, podílí se na vzdělávání společnosti.
584Eva ValečkováMgr.knihovnice, PRMěstská knihovna Klatovy
585Jitka VykysaláknihovniceVědecká lékařská knihovna IKEMKnihovna jako zdroj (doslova) cenných informací, ke kterým by se člověk běžně zdarma (nebo alespoň za cenu ročního poplatku) nedostal. Např. když knihovna předplácí databáze a jiné el. zdroje za desetitisíce........
586Dana BrandejskáStudentGymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
587Anna PoživilováMgr.knihovníkKnihovna F.V.Lorence Vrdyosvěta, kultura, v naší dvoutisícové obci jediný stánek kultury...
588Miloš Urbanredaktornakladatelství
589Simona Martínková RackováMgr.vedoucí recenzní rubrikyliterární časopis Tvar
590Alena Mornštajnováspisovatelkaspisovatelka
591Hana DlouháSpecialista péče o zákazníkyO2 Family, s.r.o.Jsem vyučená knihovnice a v oboru jsem dříve pracovala. Vím tedy, že je nutné znát zákony a jejich novely, knihovní systém a především umět komunikovat a lidmi. Dále je důležité mít organizační schopnosti, protože pro spoustu menších obcí (někde je tomu ale i ve velkých městech) jsou knihovny místem setkávání, kulturních zážitků, poznávání lidí. Není to jen o knihách. A proto je potřeba umět to vše sladit a dát dohromady. V knihovně jsem pracovní poměr ukončila právě z důvodu nízké mzdy. Žijí sama a pokud si chci něco i ušetřit a nejen se uživit, musela jsem práci změnit. Málokdo ví, že pro knihovníky existují střední i vysoké školy, že to není jen o \"pujeceni knihy\". Je důležité, aby tuto práci dělali kvalifikovaní odborníci, případně nadšenci, kteří se v oboru mohou vzdělat. Být knihovníkem není jen práce, je to poslání!
592Lenka VavruškováknihovniceNYU Prague
593Adam BorzičšéfredaktorKlub přátel TvaruKnihovny jsou podstatnou součástí naší kultury, jsou nutné, plní kulturní i sociální a komunitní funkci. Platy knihovníků jsou nízké, ačkoli jejich práce je kvalifikovaná a společensky prospěšná.
594Marie Ciffrováv domácnostiv domácnosti
595Hana BouchalovástudentkaÚstav informačních studií a knihovnictví FF UK
596Lukáš ZelaBc.ManažerSoukromý sektorOsvěta mladých, dětí, ale i starších osob. Vytváření vztahu ke knihám, dostupnost knih atd.
597Kristýna KrálováBc.Katalogizátorka Knihovna VHÚ
598Anna HausenblasováMgr.Pomocný knihovník - student Knihovna Jana Palacha, FF UK
599Zdeněk MužíkMgr.knihovníkKnihovna Národního muzea
600Lenka DostálováMgrmetodický pracovníkMoravská zemská knihovna
601Radka HanušovámetodikMZK Brno
602Jiří ProcházkaMgA.FIlmový střihačOSVČKnihovny jsou nejenom přístavy pro cesty časoprostorem, odkud na lodích z písmen odplouvá čtenářova mysl na dobrodružné, vášnivé, pokorné, bujaré i revoltující cesty poznání. Můžeme v nich žasnout nad velikostmi, barvami a jmény rozličných bárek, vorů, plachetnic, křižníků či nafukovacích člunů, připlouvajících ze všech koutů světa. Knihovny jsou také přístavy, kde může kdokoli na chvíli zakotvit k doplnění duševních zásob před cestou do neznáma. Lze v nich třeba jen sedět a naslouchat zvukům ptáků, větru, vln i sebe sama. Knihovny skvěle slouží zdatným námořníkům a námořnicím, rybářům, unaveným plavcům, stejně jako suchozemským kolemjdoucím. Každý se v nich může najít i ztratit. Nehažme proto zaměstnance knihoven přes palubu, ale važme si jich jako strážců výjimečných hodnot kultury!
603Jaromír Krátkýnovinář, fotografNa volné nozeCo jiného než kniha v dnešní době uchová informace a přinese je i bez přístupu k elekřině?
604Lucie FaulerováMgr.spisovatelka, editorkana volné nozeZaměstnanci knihoven si zaslouží důstojné platové podmínky, které odpovídají jejich mnohdy vysokoškolskému vzdělání. Knihovny nepřispívají jen tím, že umožňují množství zápůjček, díky kterým se dostávají do povědomí čtenářů také knihy, které by jim jinak mohly uniknout (mnoho čtenářů si knihy zásadně nekupuje), ale řada z nich se také snaží o bohatý doprovodný program pro děti, mládež i dospělé. Je to důležitá náplň práce, která vede lidi k četbě a zájmu o literaturu - je dobré jej náležitě finančně ocenit a dále motivovat.
605Magda Chudějová Admin. pracovnice na půl úvazku SPOLANA s.r.o. Jsem vášnivá čtenářka a knihovna mi umožňuje číst knihy bez jejich nákupu, což při tom množství je rozhodně nezanedbatelná finanční úspora. Navíc naše knihovnice v Neratovicích pořádají spoustu zajímavých akcí pro dospělé i děti 👍
606Ludmila LehečkováknihovniceMěstská knihovna v Praze
607Eva CvačkovámetodičkaMěstská knihovna Přeštice
608Jana ŠachlováknihovniceKnihovna Národního muzea
609Sabina AdamczykováPhDr.vedoucí knihovnyKnihovna Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
610Lenka VálkováMgr.knihovník, rešeršérNárodní knihovna ČR
611Marie LebduškováKnihovniceMěstská knihovna NymburkKnihovna je pro společnost místo se společenským, vzdělávacím, komunitním a kulturním obsahem.
612Kristýna VolnáMgr.Knihovník - pracovník služebNárodní knihovna České republiky
613Eva Bažantová pomocný knihovník - studentKnihovna Jana Palacha - FF UK
614Jana Kačorovádělnicevýrobní sféra
615Katerina BachorikovaMgr. Technik dodavatelske kvalityVyrobni podnikKnihovny jsou dulezita mista nejen pro studenty, ale i pro deti, dospele, starsi lidi v duchodovem veku. Kniha ve vzdelavani hraje klicovou roli, navstevy knihoven podnecuji zvidavost deti, pomahaji mladym lidem nachazet nove podnety, starsim lidem travit aktivneji svuj cas. Uz jen to, ze clovek zajde do knihovny a nespoleha se na pocitac, je skvele. Knihovnu jsem hodne vyuzivala jako dite i student, ted sdilime knihy se zbamymi a rodinou, ale zaber, ktery je v knihovne, se neda nicim nahradit. Drzim pesti! Zaslouzite si vyssi platy, protoze jste vzdelani a napomocni lide. Dekuji, ze vas mame.
616Kateřina Opltová Školní asistent Dům dětí a mládeže Vystudovala jsem knihovnictví a pět let pracovala v knihovně , takže vím, o čem je tato práce. Knihovník pouze nesedí za stolem a nepůjčuje knihy. V tomto povolání se snoubí více oborů. Knihovník je v dnešní době informačním pracovníkem, je pedagogem, psychologem. Je člověkem který musí mít všeobecný přehled a zároveň dokáže poradit a pomoci každému napříč generacemi a sociálnímy rozdíly. Knihovník je tu pro lidi, kteří čtou i nečtou. Učí lidi hledat informace a pracovat s nimi. Sám se celý život dovzdělává. A je opravdu smutné, že za to není náležitě oceněn.
617Jana Vymětalová JednatelkaVe vlastní firmě Knihovna je zárukou přístupu ke kvalitním informacím...mnoho informací nenajdeme na googlu ale právě v knihách a díky radě moudrých knihovníků...Knihovny k ničemu nenutí...pouze dávají možnost, což není trend této doby...doufám že se najde řešení jak zaplatit užitečné, avšak ne přímo zisk generující knihovníky...aby nemuseli jako pošťáci prodávat pojištění a losy...
618Klára DvořákováBc.StudentkaKisk FF MU
619Ondřej HudečekPh.D.knihovníkMěstská knihovna v Praze
620Kateřina BurešováMgr.SŠ pedagožkaVOŠ a SPŠ dopravní
621Nicole R. SnovástudentUniverzita Karlova
622Kamila Vyskupová KnihovniceKnihovna Jiřího Mahena, Brno
623Markéta DlabačováMgr.lékárníklékárna
624Hana KubesováMgr.knihovnice; aktuálně rodičovská dovolenáKnihovna města Ostravy, dříve Národní technická knihovnaJe důležité zlepšit image této profese a její ohodnocení. Především proto, aby se zabránilo odcházení knihovníků do lépe placených profesí. Práce knihovníka je mnohem barvitější než se může na první pohled zdát.
625Petr SolkaMgr.revize, VŠKPÚstřední knihovna VŠB-TU OstravaProvádíme osvětu mezi zaměstnanci a studenty v oblasti OpenAcces, připravujeme kvalifikační práce pro akreditační komise, propagujeme identifikátory ORCID, spravujeme repozitáře jako DSpace, zabezpečujeme a obsluhujeme různé databáze pro naše uživatele, provádíme školení, jak se v těchto databázích pohybovat, jak je mohou uživatelé z řad vědecké obce využívat. ATD. ATP.
626Taťána FišákováMgr.katalogizátorka věcného popisuMoravská zemská knihovna v Brně
627Markéta BaďurováknihovniceKnihovna Rožnov pod Radhoštěm
628Veronika SpisakovaKnihovniceMestska knihovna v Praze
629Vladislava SkálováknihovniceMěstská knihovna Antonína Marka Turnov
630Markéta JankůBc.knihovniceMěstská knihovna Antonína Marka TurnovPro mnohé - za všechny např. seniory - jsou knížky jedinými společníky a knihovníci jako zprostředkovatelé a rádci mohou zpříjemnit životy takových lidí.
631Milena OrlichováMgr.vedoucí dětského odděleníKnihovna města Olomouce
632Petra JankůBc.Hypoteční specialistaHypoteční a úvěrová společnost
633Veronika Švejdovávedoucí katalogizaceKrajská vědecká knihovna v LiberciKnihovny mohou být světlem na konci tunelu v informačním chaosu a přeinformovanosti. A jelikož se bavíme o knihovnách a jejich zaměstnancích v 21. století ve Střední Evropě, nemůžeme odloučit vliv konzumní společnosti, která si vyžaduje svou finanční daň. Knihovny by měly být ve finančním ohodnocení schopné konkurovat jiným podobným institucím, aby mohly přilákat mladé informační pracovníky, pro které bude mít práce smysl nejen po duševní stránce, ale i té materiální (co si budem povídat, i oblastí, kterým se můžeme věnovat z vnitřního pohnutí přibývá a i zde se zvyšuje konkurence). Nesmíme ale ani zapomínat na to, že je třeba zlepšit personální management knihoven, protože dávno již nestačí nabírat nové zaměstnance jen z toho důvodu, \"aby to za ty peníze aspoň někdo dělal\".
634Helena BuriánkováknihovniceMěstská knihovna TáborKnihovny zajišťují a podporují vzdělání,kulturu i zábavu pro nejširší veřejnost - a to vše zdarma nebo s minimálními finančními nároky, které si může dovolit 99 % obyvatelstva. Práce ve službách pro lidi je vždy náročná. Vyžaduje široký přehled znalostí nejen v oboru knižního trhu. Sebevzdělávání, vstřícnost, vlídnost, trpělivost , orientaci ve společenském dění a zejména lidský přístup a pochopení..., tím vším musí knihovník být. Odměnou jsou mu spokojení čtenáři a návštěvníci, kteří do knihovny přicházejí,odcházejí a zase se vrací.. Je toho hodně, co knihovník nabízí, co se po něm vyžaduje, proto si tato profese zaslouží lepší finanční ohodnocení! Děkuji Helena Buriánková MK Tábor
635Markéta HalouzkováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
636Karolína Švandovápomocný vědecký pracovník KJPKnihovna Jana Palacha FF UK
637Kateřina VrtálkováMgr.knihovníkKnihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
638Andrea Jelínkováknihovědec, hebraistaKNAV
639Jana BlümelováPhDr. knihovnicePřF UK
640Jana BorkováknihovniceKnihovna Národního archivu
641Markéta KůtkováMgrSpeciální pedagogNÚVV knihovnách jsou stále poklady, o které je potřeba se starat a zajišťují kulturní využití pro občany. Potenciálně mohou mít i další využití, například jak se uvažuje, daly by se v nich zapůjčovat kromě literatury také pomůcky pro zdravotně postižené například do škol, což by v mnohém ulehčilo situaci ve školství. A pak, stát, který nemá vybudovanou síť služeb a neumí se postarat o své zaměstnance, nemůže být považován za plnohodnotný, vyspělý stát. Podporuji státní zaměstnance a knihovníci do nich patří.
642Ivana SrnečkováknihovníkKMOL
643Jana PohludkováIng.zástupkyně ředitelky Ústřední knihovna VŠB-TUO
644Jitka Šofrováknihovník, katalogizátorČeská geologická služba
645Kateřina PolomskáBc.knihovnice - akvizitérkaKnihovna AV ČR, v. v. i.
646Miroslav HrinGrafikSoukromý sektor
647Klara PerkovaAESHFrancouzske skolstvi
648Václav HorákBc.referenční knihovníkKnihovna Kroměřížska
649Milena PeňázováIng.Před důchodem pracovník rešeršního oddělení odborné knihovnyDůchodceKnihovny jsou místem pro vzdělávání všech věkových kategorií občanů a zaměstnávají vysoce erudované lidi, kteří rozvíjejí obzory čtenářů.
650Alena ŠťastnáknihovniceJihočeská vědecká knihovna, České Budějovice
651Dita FolbergerováBc.asistentka, mzdová účetníMěstská knihovna Tábor
652Zbyněk Zichaodborný asistentPedF UK
653Tereza Boučkováspisovatelkasvobodné povoláníProtože kulturní národ je pro každou zemi základ všeho dobrého.
654Hanka HrabákováMetodičkaMěstská knihovna v Praze
655Renata MohylováPaedDr.učitelkaSZŠ a VOŠZ OstravaNedokážu si představit život bez knihy. Koupit si vše, co si chci přečíst, nejde. Proto jsou pro mě knihovny nesmírně důležité.
656Iveta Štanclováknihovník, lektorKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
657Bára HavlátováPracovnice ICM, koordinátorka Parlamentu mládeže města TurnovaMěstská knihovna Antonína Marka TurnovLidi knihy a knihovny milují a potřebují. Digi svět je nenahradí.
658Věra Kovaříkováknihovnice, ředitelkaKnihovna města Mladá Boleslav
659Jana Hoferkováknihovník lektorKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
660Jiřina Marušákováknihovník, lektorKFBZ Zlín
661Jana PodroužkováKnihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
662Lenka DostálováMgr.metodikMoravská zemská knihovna
663Jan SalavaMgr.pracovník knihovnyÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.
664Ivana ZábranskáknihovniceMěstská knihovna Antonína Marka Turnov
665Kristýna ŠultováMgr.knihovnice, katalogizátorkaMěstská knihovna Kolín, Místní lidová knihovna Libenice
666Lenka Villnerovámateřská dovolenáNárodní muzeum
667Jaroslav KřížMgr. et Mgr.ředitel knihovnyMěstská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace
668Daniela HrbáčkováMgr. knihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
669Šárka OndruškováknihovniceObecní knihovna Jinačovice
670Rašovský EvženJUDr.advokátadvokátní kancelář
671Kristýna HavlováknihovníkKnihovna Jiřího Mahena
672Stanislava Halaškováúřednicefinanční a logistická
673Jindřich Halaškazámečníkenergetika
674Petra JankůBc.Hypoteční specialistaFinančníProtože se své práci věnují naplno, ať už shánění nových knížek či absolvování pravidelných školení. Jsou tu pro nás neustále k dispozici a pomáhají všem. Jak malým dětem se rozvíjet, tak dospívajícím zvládnout studia, dospělým umožňují čas na relaxaci a starým lidem dopřávají nejen zábavu ale i důvod být stále aktivní a plní vitality!
675Jana HlavinkováMgr.vedoucí oddělení katalogizaceKnihovna Kroměřížska – p.o.
676Karolina PodlouckáMgr.systémový knihovníkKnihovna Akademie věd
677Alena ArijčukováMgr.katalogizátorkaMěstská knihovna Dobruška
678Jana VymazalováknihovniceMZK
679Pavel NěmecTechnický pracovníkMoravská zemská knihovna
680Petr StřešňákMgr.učitelSOU
681Zora ŠimůnkováknihovnaUK
682Marta KistanováMgr.knihovnice, katalogizátorkaHistorický ústav AV ČR
683Iveta Cehelskávedoucí Knihovny pro děti a mládežKJM v Brně
684Věra ZemanovaDis.KnihovnikNarodni knihovna CR
685Lukáš LukšaDiS.referent služeb eGovernmentuMagistrát města Ostravy
686Tomáš GašpárMajitelRestaurace Terra TřinecKnihovna patří k základu města a je nemalou součástí kultury a proto by neměla být podceňovat. Lidé co v ní pracují musí být dostatečně motivováni i ohodnoceni.
687Petr HrudkastudentUniverzita Hradec Králové
688Lukáš KowalaknihovníkRegionální knihovna Karviná
689Monika ZwettlerováBc., DiS.KnihovniceChomutovská knihovna, p.o.
690Alena PospíchalováMgr.knihovniceKnihovna města Plzně
691Kateřina LedwońováMgr.KnihovníkRegionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
692Markéta Havlíčkováasistent pedagogavšichni slušní a pracovití lidé si zaslouží dobré ohodnocení své práce
693Helena NovotnáMgr.řešitelka projektu NAKI Nový fonografKISK, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
694Jakub CermakMgA.Režisér, básník, hudebníkOSVČTeplická knihovna byla moje zamilované a formující místo už od mých 6 let. Do té pražské chodím chutě aspoň 3x do měsíce. Řada venkovských a maloměstských knihoven supluje nebo doplňuje kulturní instituce, jsou místem setkání i mezigeneračního dialogu, i místem, kam lidé chodí, aby nebyli sami. Osobitý a komunikativní knihovník může být stejně užitečný jako dobrý učitel nebo farář... Bez jejich péče a kypření seschne česká společnost na sbírku funkcí, tabulek, výnosů a podnosů.
695Pavlína HovorkováPravnikAK Lužová
696Martin BarinecProjektantAdi Led Power a.s.
697Václav ŠafkaBc.studentFF UK
698Jana Chlebkovávedoucí knihovnyObecní knihovna Vendryně
699Eliška Kudeláskováexterní pracovníkAntikvariát
700Ivana SramkovaMgr. et Mgr.Knihovnice ve sluzbachKnihovna Karla DvorackaKnihovny svym programem napomahaji vzdelavani obyvatel bez ohledu na vek, soucasne poskytuji moznost spoluprace mezi zdravymi a handicapovanymi, informace v knihovnach jsou dostupne vsem skupinam obyvatelstva. I pres nastup informacnich technologii stale prevazuje prace s lidmi. Knihovnici se nevenuji jen knihovnicke praci, ale casteji se podileji na tvorbe aktivizacnich programu pro verejnost (trenovani pameti, biblioterapie terapie, besedy se spisovateli, knihovnicke lekce pro skoly) a designu sluzeb a po cely profesni zivot absolvuji potrebna skoleni.
701Jana KáčerkovávedoucíMěstská knihovna Dolní Kounice
702Ivana SramkovaMgr. et Mgr.Knihovnice ve sluzbachKnihovna Karla DvorackaKnihovny svym programem napomahaji vzdelavani obyvatel bez ohledu na vek, soucasne poskytuji moznost spoluprace mezi zdravymi a handicapovanymi, informace v knihovnach jsou dostupne vsem skupinam obyvatelstva. I pres nastup informacnich technologii stale prevazuje prace s lidmi. Knihovnici se nevenuji jen knihovnicke praci, ale casteji se podileji na tvorbe aktivizacnich programu pro verejnost (trenovani pameti, biblioterapie terapie, besedy se spisovateli, knihovnicke lekce pro skoly) a designu sluzeb a po cely profesni zivot absolvuji potrebna skoleni.
703Miroslav BičíkAutomechanikAutomobilový průmyslJednoduché, zaslouží si to!
704Zuzana AdamcovamatkaMateřská dovolenáDvouletý syn miluje knížky, ale brzo se mu obrázky okoukají. Díky knihovně máme možnost mít stále k dispozici nové, neokoukané knihy. Také oceňuji doprovodné akce, které knihovna pořádá.
705Petr Hauzírekscenárista, dramaturgsvobodné povolání
706Marek Doubravahudebníkv žádné
707Ondřej KochIng.Vedoucí odboru ITNTKNelze spravovat fyzický ani elektronický knihovní fond s takto podhodnoceným personálem. Vydrží jen ti, pro než nejsou peníze důležité nebo ti, kteří nemají jinou možnost. To vede k úpadku služeb a poklesu schopnosti plnit roli, kterou knihovníci po staletí vykonávají.
708Klára SmolíkováMgr.spisovatelkana volné nozeNemá smysl vypisovat, proč si knihovníci zaslouží normální platy. Zmíním však, proč je ještě nemají. V knihovnách pracují slušní lidé, kultivovaní a oddaní své práci, kteří doposud halasně neupozorňovali na skandální odměňování v knihovnách. Nezneužívejme jejich dobroty. I oni potřebují platit nájmy, investovat do svých dětí, odpočinout si na pěkné dovolené. Frustrovaný člověk snadno zahořkne, něco se v něm zlomí. Potom buď odejde do lukrativnějšího oboru, nebo zůstane, ale jeho ani nás čtenáře to těšit nebude. Ekonomice se daří skvěle. Jemné upozornění, že se na pracovníky v kultuře zapomnělo, je skvěle načasováno. Stačí udělat jen poslední krok - zvýšit knihovníkům platy.
709Radek Antlreklamní textařna volné noze
710Justyna JanowskaProjektová koordinátorka MKC Praha
711Klára Fleková Bc UčitelkaRiverside
712Martina BorskáMgr.knihovnice, asistentka ředitelkyKnihovna Třinec
713Michaela NemcováBc.sociální pracovníkMagistrátJejich práce je ku prospěchu celé společnosti,navíc konkrétně knihovníci v našem měste jsou velice iniciativní pořádáním vzdělávání, workshopu, přednášek a mnoho mnoho dalšího.
714Vladěna TurowskáBc. projektová manažerkaRegionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
715Kateřina CzyžováMgr. Vedoucí střediskaKnihovna
716Božena MagerčiakováknihovniceRegionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
717Denisa RytířováBc. Vedoucí Střediska hudby a uměníRegionální knihovna KarvináKnihovny již nejsou knihovnami v dřívějším slova smyslu. Ano v knihovně se pouze knihy nepůjčují a knihovnice si opravdu nečtou, když je zavřeno. Realizujeme obrovské množství kulturních a vzdělávacích akcí pro děti a dospělé. Některé akce dokonce celoměstského charakteru. Co se týče školství, tak v některých oblastech dokonce suplujeme kantory. Spolupracujeme s řadou institucí a naše práce opravdu není jen o knihovnictví.
718Renáta KlimkováknihovniceRegionální knihovna Karviná
719Joanna KlimszaknihovniceRegionální knihovna Karviná
720Monika PetřekováMgr. obchodní referentv distribuci zahraniční literaturyVe své profesi se s knihovníky a knihovnicemi setkávám dnes a denně a oceňuji jejich pracovní nasazení, pečlivost i přístup k řešení problémů.
721Zdeňka MitašikováknihovníkRKKA Karviná
722Jana MrázkováknihovniceKnihovna Geologie PřF UK
723Jakub SzarzecMgr.knihovníkNárodní technická knihovna
724Monika Molinková Bc. KnihovniceMěsto Petřvald - knihovna
725Josef StrakaPhDr.Edukátor v kultuřeMěstská knihovna v Praze
726Soňa Veselázpřístupnění - digitalizace zvukových záznamůNárodní muzeum
727Martina Jakubíčková Mgr.MatkaMateřská dovolená
728Kateřina ŠidlofováPhDr.PRKrajská vědecká knihovna v LiberciKnihovny nesou vzdělanost, kulturu a čtenářství do nejširší společnosti. Jako jediná instituce celoplošně - ZDARMA všem. Odvádíme obrovské množství odborné práce. Nejsme výděleční, náš \"produkt\" se nedá vyčíslit finančně, ale odráží se v celkové úrovni společnosti. Čím nižší peníze na kulturu a vzdělání, tím nižší úroveň společnosti. To chceme????
729Ludmila RýparováknihovniceMěstská knihovna v Praze
730Jakub JečmínekBc.výtvarníkuměníprotože i ten, který nečte, je člověkem díky knihám
731Marek SekyraMgr.vedoucí Všeobecné knihovnyKrajská vědecká knihovna v Liberci
732Daniel RodrCustomer Success ManagerShoptetProtože jsem to chtěl taky studovat a určitě by se mi tyhle podmínky nelíbily. Držím palce.
733Lucie VotrubcováMgr.katalogizátor periodikKrajská vědecká knihovna v LiberciMinimálně už jenom kvůli vysokoškolskému titulu...
734Marie König DudziakováPhDr.na MDna MDKnihovny jsou důstojná místa. Lidé, často odobrníci, v nich pracující si zaslouží důstojný plat.
735Vojtěch VacekDisknihovníkMěstská knihovna v Praze
736Naděžda HanzlováKnihovniceRegionální knihovna Karviná
737Michal HurtaMgr.knihovníkMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
738Zdeněk SamecBc.katalogizátorKnihovna ÚŘLS FFUK
739Eliška BartošováMgr.projekt Sociální inovace v knihovnáchKISK
740Tereza MališováMgr.knihovníkKnihovna města Hradce Králové
741Lucie GilánikIng.Výkonná ředitelkaPalmknihy - eReading s.r.o.Do knihoven si návštěvníci nechodí \"jen\" půjčovat knihy, ale velmi často jsou i kulturním centrem, kde knihovnice vymýšlí program, a tím se starají o další vzdělanost lidí, a to častokrát i ve svém volném čase. A proto si knihovníci/knihovnice, kteří jsou vemi vzdělaní lidé, zaslouží být lépe ohodnoceni.
742Marie KrejčíkováknihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
743Tereza KvitováBc.Knihovnice na mateřské dovolenéMěstská knihovna Praha
744Anna StöcklováPhDrpedagogdůchodce
745Petra MazáčováknihovniceKnihovna města Olomouce
746Georgi Čolakovhudební knihovníkKnihovna Jiřího Mahena
747Veronika Hyblerová TrachtováMgr.Pracovnice vztahů s veřejnostíMěstská knihovna v PrazeProtože je to veřejná služba, která utváří společnost.
748Kateřina OndříčkováDiS.hudební knihovniceKnihovna Jiřího Mahena
749Jiří PlešekMgr.knihovníkUniverzitní knihovna Ostravské univerzityknihovna je základ vzdělané občanské společnosti
750Olga StehlíkováeditorČLC
751Jana TruhlářováIng.vedoucí knihovnyMěstská knihovna Horažďovice
752Lenka LagronovádramatičkaOSVČ
753Tereza HorákováPražská konzervatořStudent
754Jana TrpákováAsistent pedagogaJeden Strom z.u.
755Barbora Javorková knihovnice, t. č. na rodičovské dovolené Regionální knihovna Karviná Knihovny jsou důležitou součástí kulturního života. Knihovníci ve své práci mnohdy zastupují vícero rolí, jsou něco jako rádci, učitelé, psychologové, dobří přátelé.
756Terezie KostrounováBc.knihovniceRegionální knihovna KarvináKnihovny jsou společenskou a vzdělávací institucí. V posledních letech práce knihovníka nespočívá \"pouze\" v půjčování knih, ale také organizování akcí, propagace knihovny i její činnosti. Včetně neustále se rozšiřující byrokracie.
757Aleš KomárekMgr.knihovník - služba ve studovněUniverzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, Praha
758Olga JelenováknihovniceKnihovnaV naší malé knihovně jde hlavně o sociální otázku obyvatel. Chodí k nám rádi senioři, nejen pro knihy, ale rádi si popovídají, svěří se. Pracující si chodí odpočinout, přečíst noviny. Žáci ze sociálně slabých rodin využívají internetové připojení. A dále jde o získávání informací, ze strany studentů, pro své školní práce. Knihovny jsou důležitou institucí, pro spokojené obyvatele obcí a měst, v širokém spektru služeb, které poskytují. Práce je to emočně i psychicky náročná.
759Ondřej ChalupníkknihovníkKnihovna Jiřího Mahena v Brně
760Jitka BůžkováBc.průvodkyně, pokladníZámek NelahozevesProtože jste velice špatně ohodnoceni a je to ostuda.
761Michaela JabůrkováknihovniceRegionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
762Alena BudkováMgr.dětský knihovníkMěstská knihovna Sedlčany
763Petra TomešováknihovniceMěstská knihovna Horažďovice
764Svatava Sukopovánáměstkyně pro knihovnické a informační službyRegionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
765Bohumil MacháčekIng.penzistapenzista
766Marie StrnadováBc. studentkaFF MUKnihovny navštěvuji od dětství, bez knihoven a knihovníků bych nejspíše nestudovala. Knihovna je v naší společnosti nenahraditelná!
767Hynek BečkaBc.StudentStudent
768Eva Dolejšová ValachováPSSCentrum sociální rehabilitace
769Jakub OrtMgrakademický pracovník, doktorandFilosofický ústav AVČR
770Pavla VelehradskáIng.Mateřská dovolenáFinanční úřad Miluji knihy a ráda chodím do knihoven, jsou to takové oázy klidu v dnešním uspěchaném světě. Pracovníci si jistě zaslouží lepší platy, jsou vždy vstřícní a také za svůj kulturní rozhled.
771Jan Kozák Styk s veřejností a správa budovKVKLI
772Lucie ZoulováBc. et Bc.Vedoucí pracovnice ICM, pedagogICM Turnov, ZŠ
773Iva PetrůknihovniceMěstská knihovna v Praze
774Jiří Zoul SajbtPhDr.Knihovník a historik starších dějinMuzeum Českého ráje v Turnově
775Martina RůžičkováknihovniceKnihovna PedF UK
776Daniela KrolupperováMgr.spisovatelka, překladatelkasvobodné povolání
777Daniela KučerováknihovniceKnihovna V. Štecha Slaný
778Tereza DrmolováBc.knihovniceMěstská knihovna Prostějov
779Zuzana SkotnicováBc. knihovnice, odd. pro děti a mládežMěstská knihovna Frýdek-Místek
780Radka KubáskováMaminkaMateřská dovolená U nas v knihovně jsou lidé k nezaplacení, pořádají úžasné akce hlavně pro děti, knihovnu navštěvujeme pravidelně, dcera moc ráda čte, a nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se na nás knihovnice neusmívala, nebo že by byla dokonce nepříjemná... je to parta super lidí s dobrým srdcem
781Lukáš DlapaředitelMěstská knihovna Blansko
782Václava Medalová HůdováKnihovníkJihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
783Vladimír TůmaknihovníkMěstská knihovna Neratovice
784Blanka Vintrová Knihovník Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Pomáháme lidem najít cestu k informacím, díky kterým pak mají vyšší vzdělání, lepší práci a lepší život. Pomáháme lidem trávit kvalitně jejich volný čas.
785Jaromír TillIng.TechnologTřinecké železárny, a.s.
786Blanka BuriánkováknihovniceMěstská knihovna Neratovice
787Anna HomporovaRodičovská dovolenáRodičovská dovolená
788Lucie KoníčkováČíšníkSoukromý sektorVzdělaní lidé poskytující informace nutné ke vzdělávání a rozšiřování slovní zásoby či schopnosti mluvit a myslet vůbec, si nezaslouží brát méně než je průměrný plat.
789Tereza JarošováMgr.PR a koordinátor kulturních akcíKrajská knihovna v Pardubicích (mateřská dovolená)Protože se v nich můžeme jak vzdělávat, tak bavit a jsou velmi důležitým centrem pro městskou i vesnickou komunitu.
790Helena ChábováKnihovniceKJM v Brně
791Matty ČechovskýchKnihovníkKJM v Brně
792Janusz NiedobagrafikKnihovna Třinec
793Pavel Poláček provozní elektrikářvodárenstvíPokud nebudou knihovny tak nebudou knihy které si chci přečíst ,a vím že nepracujete vždy ve skvostných podmínkách a s výbavou která pamatuje staré časy ,ministerstva mají paláce ale knihovny \'? velice často bez investic do oprav a kdo se o to stará zase knihovnice a knihovníci a jestli jim někdo poděkuje ? no kdo ví ,tak jim alespoň přidejte na platě nebudou koukat po tom kde dostanou víc
794Kateřina Ambrožová referent veřejné správy státní instituce Knihovny mají nezastupitelnou úlohu, jsou zdrojem informací a knižního fondu. Pracovníci knihoven si zaslouží lepší platové podmínky.
795Miroslava KrchňákováMgr.učitelkaZákladní školaČtení a porozumění čtenému je ZÁKLAD všeho...slovní zásoby, rozvoje mluvních schopností, rozvoje duše, fantazie...Naše knihovna je báječná, tolik programů, lekcí pro všechny věkové kategorie, akcí... Je trapné, že v našem státě nejsou adekvátně oceněny \"buditelské\" snahy, copak nechceme mít vzdělané, kriticky přemýšlející občany?????
796Pavlína LišovskáMgr.Centrum dětského čtenářstvíKnihovna Jiřího Mahena v Brně
797Jana MúčkováMgr.zástupkyně ředitelkyMěstská knihovna Ostrov, p. o. (mkostrov.cz)
798Renata CzaderováMgr. metodik vzděláváníPedagogicke centrumKnihovna je centrum kultury v obci!
799Kateřina BálintováKnihovnice, vedoucí odděleníMěstská knihovna Havířov
800Hana Opiolová specialistabankovní
801Tereza OberreiterováknihovniceMK Ostrov
802Lenka KOLÁŘOVÁVedoucí Oddělení pro mládežMěstská knihovna
803Barbora OndrejkaKnihovniceMK Ostrov
804Marcela Hadravováemeritní vedoucíMěstská knihovna Loket
805Karolína KozielováBc.KnihovniceRegionální knihovna Karviná
806Bebková IvetaBc.knihovnice-oddělení pro děti a mládežMěstská knihovna Frýdek-MístekKnihovny a knihovníci se podílejí na vzdělávání a informační gramotnosti, jak dětí, tak také dospělých. Knihovny jsou také důležitými kulturními centry, kde se pořádá spousta kulturních i vzdělávacích akcí. Navíc se všichni snažíme, aby akce, besedy, přednášky atd. byly kvalitní. Knihovnický plat je opravdu nedostačující, z knihoven odchází kvalitní zaměstnanci, právě kvůli němu. A přitom, jak veřejnost, tak také zřizovatelé čekají vysokou úroveň služeb, ale s odchodem kvalitních zaměstnanců budou mít knihovny čím dál větší potíž toto zajistit. Pokud se knihovnické platy nezvednout, znamená to úpadek knihoven.
807Jitka LantajováKnihovniceMěstská knihovna OstrovKnihovny jsou přístupné všem věkovým i sociálním skupinám. Knihovníci poskytují informace a pomáhají s výběrem knih jak pro zábavu tak i pro vzdělávání jak děti, studentů ale i seniorům. Zároveň pomáhají i s prací na PC a jinou technikou. Jejich pomoc je zaměřena i na čtenáře s hendikepem. Aby knihovník mohl pomáhat, musí se sám neustále vzdělávat.
808Lenka SkořepováAdministrativní pracovnikBankovníRáda do knihovny chodím.
809Vladimíra CoufalováMgr.projektová manažerkaAkademie věd ČRKnihovny jsou stejně nepostradatelné jako nashromážděné vědění, které obsahují. Dobrá kniha je objekt zasluhující hlubokou úctu a stejně tak by to měli pocítit i lidé, kteří se o knihy a lidi starají. Současné platy v knihovnách jsou výsměch.
810Ondřej DoušaITMěstská knihovna Ostrov, p.o.
811Eva LorenzováMgr.KnihovniceKnihovna města Plzně
812Darina SzkanderováManagementMaloobchodKnihovny jsou potravou pro naši duši. Neumím si představit, že by nebyly. Lidé pracující v tomto oboru si zaslouží mzdu, která je adekvátní a minimálně srovnatelná s pozicemi ve školství. V naší knihovně pracují úžasní a schopní lidé a já bych jim to nesmírně přála.
813Hana EffenbergerováKnihovniceKnihovna města OlomouceKaždá knihovna svým zaměřením plní důležité role ve svém okolí. Během programů, které pro školy a školky děláme, se z nás stávají také pedagogové. Obecní knihovny jsou zároveň kulturními centry. Při práci s lidmi jsme také psychologové. Setkáváme se s nemocnými lidmi, hendicapovanými lidmi a jak víme, s takovými lidmi pracují specializovaní pracovníci. A my \"obyčejní knihovníci\" musíme zvládat všechno, lépe řečeno, od každého něco. Naše práce zdaleka není o sezení za pultem a načítání knih do počítače, tak jak to vidí široká veřejnost.
814Martin Sikorašéfkuchařhorská chataKnihovna mě dovedla k tomu, že jsem jako prcek začal číst... Je na čase \"jí\" to alespoň trochu vrátit.
815Jaroslav ChramostaMgr.učitelSoukromá základní škola
816Martin ĎurkáčKnihovník, lektorKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
817Marcela Raszkova Všeobecná sestraZdravotnictví Nejen já, ale jiní kteří studovali potřebovali různé odborné knihy (bakalářské práce, zkoušky atd.). A nejen ke studiu, ale hlavně k relaxu s dobrou knihou v ruce! Knihovny jsou nenahradilenou součástí mého života a doufám že knihovníci budou za to i hodnocení. Také pomáhají lidem:)
818Michaela PexováMarketerka v Nakladatelství CREWStudentka knihovnictví Knihovníci se podílejí na vzdělání dětí, informovanosti dospělých a udržování kultury. Nenechme je zdeptat nízkou životní úrovní!
819Aneta Štastnápokladníobchod
820Petr PolívkaDiS.Zubní technikSoukromá zubní laboratoř
821Jana Farská Hájková Mgr Majitelka Knihkupectví
822Adéla Molzer HrabákováBc.Game designITKnihovny jsou dobro,které slouží k osvětě a rozhledu lidí
823Markéta Vohralíková HouškováBc.studentkaPřírodovědecká fakulta UK
824Barbora Liszková StudentStudent
825Lada BrabcovaProducentBohemia Interactive
826Jaroslav SkůraBc.ŘeditelOSVČDostupné vzdělání a informovanost je základ každé moderní společnosti.
827Helena MasarykováRecepční Zábava Centrum BabylonKnihovny jsou prospěšné pro všechny lidi . Je to instituce kde se můžeme vzdělávat a setkávat s jinými lidmi . Nemusíme utrácet peníze když si chceme přečíst knížku .
828Lukáš LangStudent pedagogické fakulty.V žádné
829Olga BačuvčíkováKnihovniceKnihovna města Olomouce
830Jana LangováknihovniceKnihovna P. Bezruče v Opavě
831Andrea DrobíkováMgr. knihovniceKnihovna K3 Bohumín
832Anna Mudrochováasistentobchodní sféraNeumím si představit civilizovanou společnost bez knihoven, které jsou v současné době zároveň centry vzdělání i společenských setkávání. A knihovníci si jednoduše zaslouží adekvátní plat za svou skvěle odváděnou práci!
833Kateřina ChvojVšeobecná sestraZdravotnictví Zbožnuji knihy. Závidím knihovníkům vše až na jejich plat bohužel. Ročně mě knihovna neušetří 700 ale reálně alespoň 3000 které bych jako milovník knih, byť matka na mateřské prostě MUSELA utratit. Díky knihovně mám možnost si zapůjčit knihy neomezeně v jakémkoliv množství a hodnotě. Kdybych měla sečíst hodnotu knih které ročně přečtu, výsledek by činil něco okolo 10 000.Určite bych nechtěla knihovnu bez knihovníků, aby knížky vydával třeba počítač, počítač vám není schopen poradit knížku dle vašeho vkusu, popovídat si která knížka v sérii je slabší zda stojí za to pokračovat, poradit podobného autora,ochotně vám vyjít vstříc nad rámec svých povinností,pohoupat kočárek zatímco vybíráte, hezky se na vás usmát a popřát pěkný den.
834Magdalena BeránkováMgr.KnihovniceKnihovna města Plzně, p. o.
835Jana Němečkovástudenti nemají pracovní pozicistuduji
836Ivana SkácelováBc.knihovnice - nyní na mateřské dovolenéKnihovna Kroměřížska - p. o.
837Michaela SehnalovaMgr.KnihovnikKnihovna Vaclava Ctvrtka v Jicine
838Martin ŠmitákBrigáda v knihkupectví StudenVodku? Ne děkuji, raději knihu!
839Jaroslav ŠlehoferMgr. Zástupce ředitele školy ZŠ a MŠ Bystřice
840Michaela KrajčováBc.Učitelka mšMateřská škola Do naší mateřské skoly dochází 1xmedicne paní knihovnice.zazitkovou metodou připravuje pro děti povídání o zajímavých knihách.vzdy vše profesionálně a zajímavou formou podané nejen dětem,ale i pedagogům.miccdekujemebza tuto praci
841Jitka Závodnáv administrativěsoukromý sektor
842Michaela VoborníkováMgr.vedoucí pobočky, knihovnice v oddělení pro dospěléKnihovna města Hradce Králové
843Jana RolfováMgtr.knihovniceMěstská knihovna v Praze
844Olga Vránková Bc. Referent Odboru kvalitaZápadočeská univerzita v Plzni Nebýt knihovny, tak bych nevystudovala...
845Nikola Velhudová Recepce ITGaming clubKnihovna je mym útočištěm uz od mych 11 let , coz je vic jak 12 let. Kdykoliv jsem potřebovala utéct, utekla jsem do Knihovnu, at uz kvůli knížkám nebo jen tak prochazet regály.
846Tomáš Schejbalstudent student FF Uk
847Eva Bazalová Mgr. vedoucí služeb Městská knihovna v Třebíči
848Bohunka ZielinováUklízečkaSklad
849Kamila DrahokoupilováKoordinátorka námořní přepravyAgility LogisticsJsem přesvědčena, že knihy a informace by měly být dostupné všem lidem bez ohledu na finanční situaci člověka. Je hezké dospět finančně do stavu, kdy si knihy kupuji a mám vlastní \"knihovnu\", ale bez městské knihovny si své dětství a dospívání nedovedu představit. Určité knihy si člověk později sám koupí, ale některé přečte pouze jednou a je tedy nesmyslným plýtváním, aby si každý student pořizoval vlastní verzi povinné literatury či bylo z finančních důvodů neúnosné, aby lidé, co si z jakéhokoli důvodu knihy nemohou pořizovat, nemohli číst jak odbornou, tak rekreační literaturu. A proto je nepochopitelné, že lidé, kteří pracují v institucích, které toto široké veřejnosti umožňují, by sami nákup knihy z finančních důvodů zvažovali.
850Tereza PiewakováDiS.Administrativni pracovnikSoukromy sektor
851Michaela ZajíčkováMatka Rodičovská dovolená
852Zuzana BockováT.č. Na rodičovské dovolené/sociální pracovniceNa magistrátu města
853Dita HradeckáMgr.knihovniceKnihovna Jana PalachaPaní u pultu v knihovně je jen špička ledovce. Knihovníci jsou ti, kdo se starají o šíření lidského vědění a jeho uchování pro budoucnost. Důležitějších povolání mnoho není.
854Stanislav JíraStudentStřední škola
855Petr BobekKnihovník, metodikKrajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
856Darina Kuźmováfotografkafotografický ateliérKnihovny jsou místem setkávání - s lidmi, nebo sám se sebou. Miluju knihy. Představa, že by moje město knihovnu nemělo 🙁 Vždyť s knihou začíná spousta krásného - první čtení malým dětem, vzdělávání, pohodový čas, odpočinek, cestování. Kniha je kniha a nic ji nenahradí.
857Vojtěch Veselýlektor, metodikWikimedia Česká republikaBez ochotných knihovníků a knihovnic bych svou práci dělat nemohl.
858Jitka Dočkalova KnihovnikMěstská knihovna
859Jana PavlíkováMgr.knihovníkKnihovna města Ostravy
860Jan DrexlerÚčetníFinance
861Jana LeparováMgr.dříve metodik, nyní v důchoduMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
862Veronika Maxová Bc.Administrativní pracovník centrály klientské divizeFio banka, a.s.
863Jan Májíček Projektový koordinátor Ekumenická akademie
864Kateřina DrongováMSc.KoordinátorMas Jablunkovsko, z.s.
865Andrea TěžkáDětský knihovník Městká knihovna Krnov
866Kamila Cieslarová Mgr. vychovatelka základní škola Protože bez vás bych nemohla dětem svým i svěřeným do péče ve škole ukázat, že život s knihou a navštěvování je normální a v dnešní době mnohdy \"cool\". Děkuji za úžasnou knihovnu v Třinci,dělá to přesně to, co od městské knihovny očekávám.
867Jana SvobodováKnihovniceKnihovna
868Markéta KotoučováMgr.akvizitérkaKnihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
869Magdaléna VrátnáIng. Bc.Manažer a koordinátor projektů zaměřených na děti předškolního věkuObecně prospěšné společnosti
870Iva KošťálováMgr.odborná knihovniceKnihovna města Hradce Králové
871Jana SzpyrcovaŘeditelkaBankovníProtože s knihou je život rozmanitý a je velmi důležité si rozmanitost udržet. . Knihovna není jen o knihách, ale i o různých aktivitách, které nás vzdělávají, těší, naplňují a dělají nás lepšími. . Je potřeba tuto práci ocenit, protože ji lidé v knihovně dělají hlavně srdcem. Jsou to naši srdcaři . .
872Milena Kormošová DůchodceDůchodce Dělají pro lidi kulturní a vzdělávací akce. Jezdí ke starým špatně pohyblivým lidem s knihami. Pomáhají s výběrem knih.
873Martin Růžička knihovník Národní knihovna ČR
874Marie ZapletalíkováPekařObchodKnihy jsou drahé a pro některé finančně scela nedosažitelné. Knihovny umožňují četbu komixu a knih jenž si člověk přečte jen jednou ale jsou velmi drahé.
875Kristýna Mikulenkováholka pro všechnoslužba druhýmKnihovna je jeden z nejušlechtilejších a nejužitečnějších výtvorů člověka a současné platy knihovníků jsou neuvěřitelnou ostudou a projevem nekulturnosti \"lidí\" odpovědných ze tento stav.
876Lena PintnerováMgr.Marketingový specialistaKarlovarský symfonický orchestr, toho času na mateřské
877David TruhlíkMgr.učitelZŠ Michálkovice
878Roman JurkaMgr.Knihovník specialistaNárodní knihovna Praha
879Lucie CieslarováReferent školeníEnviform a.s.
880Kristián KleinstudentUniverzita Palackého v Olomouci
881Pavla HolmanováMgr.Knihovnice v oddělení pro děti a mládež, informační vzdělávání.Městská knihovna Valašské Meziříčí
882Petra KohlováBc.studentuniverzita Pardubice
883Lenka ZajíčkovâBc.archivářrodičovská dovolenáSystém veřejných knihoven, obzvláště tak široký, jako je u nás, není ve světě běžný. Vážím si lidí, kteří pomáhají vzdělávat, rozšiřovat obzory i vyplňovat volný čas nám všem.
884Anna KáchováBc.StudentUniverzita Palackého v Olomouci
885Eliška BeranováPřekladatelkaSoukromý sektor
886Alexandra Frajovávedoucí útvaru služebMěstská knihovna Jihlava
887Jan MlíčkoprodavačElektroVillner
888Tereza FremundováStudentkaStudentka
889Ivana Myškováspisovatelkana volné nozeKnihovny jsou pro společnost, která bagatelizuje zlo a nerozpozná manipulaci, čím dál nepostradatelnější.
890Šárka Hofmanová Obchodní asistentMateřská dovolená
891Romana DobsovaBc.; DiS.,Vedoucí Nezisková organizace Protože rozšiřují obzory, pomáhají rozvíjet fantazii.
892Jana Fišerováknihovnice, metodičkaMěstská knihovna Tábor
893Petra MrózkováVedouci pracovnik testuPickering ElectronicksKnihy miluje cela naše rodina. S dětmi chodíme do knihovny radi a ta naše knihovna v Třinci je super a dělá zajimavé akce, knihovníci chodí i po školách a školkách a seznamují děti s knihou už tam. Samozřejme jsou to také lidi a potřebují z něčeho žít,proto bychom se chtěli přimluvit za lepší platové podmínky pro ně.Zdravím.Petra s rodinkou
894Martina Krátoškováknihovnice, metodičkaMěstská knihovna Tábor
895Martin JánskýIng.novinářSeznam.czExistence knihoven je zárukou, že budou informace dostupné všem bez rozdílu
896Eliška Foltinová Mgr. Vedoucí Knihkupectví Je dostupná pro ty, kteri si nemohou dovolit kupovat tolik knihy, jak by si přáli. Spolupracuje se školami, vede děti ke čtení, podílí se na vzdělávání všech bez rozdílu.
897Olga Klímová Mgr. Asistentka pedagoga Šíření vzdělanosti a pohody všeobecně dostupné.
898Monika DvořákováLektor angličtinyJazyková školaKnihovny jsou nepostradatelné z tolika důvodů, že se mi to sem ani vejít nemůže. Skýtají možnost pro všechny, kdo touží po vědění a vzdělanosti, bez ohledu na jejich společenský status a finanční možnosti. A knihovník, stejně jako každý vzdělanec, který rozumí své práci a věnoval dlouhá léta studiím, by měl být náležitě oceněn tak, aby tu práci mohl odvádět a nemusel se při tom nechávat zaměstnávat zároveň jako uklízečka tamtéž po zavírací době.
899Kateřina KratochvílováBclaborantLékárnaKnihy a ještě víc knih! A lepší pracovní podmínky si zaslouží každý, kdo dělá svou práci s láskou. Pokud nebudou knihovníci, vymizí knihovny a to žádný knihomol nechce!
900Šárka KrejčíMgr.knihovnice dětského odděleníKnihovna města Hradce Králové
901Jana ČervenkováIng.finanční účetnísoukromá firmaBez vzdělaných a informovaných lidí by na tom byla naše země špatně. Knihovna neodmyslitelně patřila k mým dětským letům. Držím palce!
902Barbora AdamováStudentka
903Vladimír HoličkaMgr.ředitelsoukromá firma, 50 lidí +To je snad jasné. Komu ne, tak tomu to může (a je) být jedno.
904Petra JerakovaIngAsistent auditoraAudit
905Miloš PacekMgr.Sekce vývoje, výzkumu, inovací a digitalizaceMZK Brno
906Eliška FuxováDiS.knihovniceMěstská knihovna v Praze
907Ondřej Švejda Instruktor zážitkových akcí OR Březová, STANProtože... prostě proto. Je to těžké vysvětlit a zároveň jednoduché. Knihy jsou, byly a budou důležité v lidském životě a vždy je budeme potřebovat, abychom se posunuli dál. A knihovníci k tomu patří, k rozvoji společnosti a k posunu dál.
908Soňa PetránkováknihovniceMěstská knihovna Ostrov
909Zuzka KřížkováknihovniceMěstská knihovna Ostrov
910Jiřina PunčochářováknihovniceMěstská knihovna Sokolov
911Lenka SkibińskáMgr.učitelka + školní knihovniceZákladní školaKnihovna se svými \"poklady\" dělá náš život bohatším. Děkuji za skvělou práci a přístup všem zaměstnancům Městské knihovny Třinec.
912Eva JanišováMgr.Knihovnice v Útvaru knihovních fondůKnihovna Jiřího Mahena v Brně
913Helena JelínkováKnihkupecObchodKnihovny jsou nepostradatelnou součástí vzdělávacího sektoru. Na Googlu stále NENAJDETE všechno a dobrý knihovník vám ušetří spoustu času. Knihovny nejsou přežitek...
914Kamila VítováMgAKonzervátorkaMuzeum hlavního města prahy
915Jakub MruzMgr. ředitel, knihovník Městská knihovna Krnov
916Františka Dudková PárysováMgr.knihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
917Žaneta VašíčkováDiS.KnihovnikFEKT VUTPoskytujeme bezpecny prostor pro studium, dbame na aktualni a podnetny knihovni fond a zavedenim 3D tisku do stalych sluzeb knihovny se snazime vyjit vstric klientum a proste jit s dobou.
918Dana ZahoříkováDisknihovniceKnihovna města Plzně
919Lenka Kučerováknihovniceknihovna
920Lumír MruzProcesní technologBosch Termotechnika s.r.o.
921Sandra JuřenováBc.Učitelka MŠMŠ Klíček Krnov
922Zdenka Hansliková, DiS.OSVČinternetový obchod
923Martina Kožíšek OuřadovákatalogizátorkaKnihovna města Plzně
924Kamila Chaloupkovávedoucí Oddělení AV médiíMěstská knihovna Ostrov
925Hana BrožováknihovniceKnihovna města Plzně
926Jaroslava ČernáknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci
927Lýdie Hochmanováadministrativasoukromá firma
928Kučera BorisIngmajitelOSVČAktivní knihovny jsou pro kulturu a vzdělanost v každé obci velkým přínosem
929Monika TicháčkováMediální koordinátorka Člověk v tísni
930Michaela TobolováknihovniceMěstská knihovna HavířovDěláme to profesionálně a hlavně srdcem!
931Jana MáčalováMgr.; DiS.vedoucí pobočkyKnihovna Jiřího Mahena v Brně
932Lenka ŤoupalováBc.vedoucí pobočkyKnihovna města PlzněV době internetu a e-čteček může někomu knihovna připadat, jako nadstandardní služba, ale opak je pravdou. Knihovna tu zůstává jako záruka rovného přístupu ke kvalitním informacím všem lidem. Poctivě si řekněte, co byste si přáli pro své děti, aby nacházely informace potřebné ke vzdělání a k osobnostnímu růstu na webu, kde nezřídka jsou kvalita i lidské hodnoty poněkud mimo rámec běžného chování (např, případ dívky, která nechávala hlasovat, jestli se má zabít...atp.), nebo aby čerpaly z knih, jak z naučné literatury nebo sociální vztahy z beletrie. Já si pro ty své přeji to druhé a z toho vyplývá, že kdo vzdělává ať už děti nebo dospělé, ten na to potřebuje být i náležitě vybaven profesně, vědomostně a sociálně. Je kontraproduktivní mít na knihovníka takové nároky a nevážit si ho a náležitě ho neocenit. Knihovníci si lepší platové určitě podmínky zaslouží.
933Zuzana ŽďárskáMgr.tajemnice katedryFEL ČVUT v Praze
934Irena ZahoříkováDiSKnihovniceKnihovna města Plzně, p.o.
935Marcela BedřichováknihovniceKnihovna města Plzně
936Lenka HofbauerováknihovniceMěstská knihovna v Praze
937Jana HrčkováMgr.knihovniceKnihovna PF UKJsme universitní knihovna, studenti by neměli ani materiál na studium. pracovní dobu máme do 20:00. i v sobotu, do 16:00. myslím, že věru zasloužíme ohodnocení větší než uklízečka.
938Anna Hokynekmanželka knihovníkasociální pracovniceneziskový sektorProtože knihovny jsou laboratoří společnosti. Nabídka knih, je stejně pestrá, jako přehlídka lidí, kteří se v nich vyskytují. To se dá s úžasem pozorovat celý den...
939Janek HolečekPedagog a sociální pracovníkNeziskový sektor
940Vojtěch KarásekTruhlářTruhlářství Adasek
941Ladislava HylákováknihovniceKnihovna města Plzně
942Simona JílkováknihovniceKnihovna města Plzně
943PetraHuškováúředniceKÚ MSKDělají dobrou věc, umožňují přístup ke knihám i těm, kteří si je nemohou koupit. Tudíž slouží k zvýšení vzdělanosti lidí.
944Iveta KrálováKnihovniceMěstská knihovna Němčice nad Hanou
945Jiří PolášekDisIT konzultantSiemensKnihy by se měli číst i na papíře, ne jen na obrazovkách a kde jinde nejlépe sehnat knihy než v knihovnách kde Vám poradí Knihovníci/ce
946Lenka KnapováknihovniceKnihovna Kryštofa Haranta, PeckaPodporují čtenářskou gramotnost, pořádají nekomerční kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, zajišťují volný přístup k informacím, jsou komunitními centry v obcích, na mnoha místech jsou jedinou kulturní složkou v obci, pořádají soutěže, hry pro děti a další aktivity pro celou rodinu a mnoho dalšího.
947Ivana FiloušováBc.vedoucí oddělení pro děti a mládežMěstská knihovna Blansko
948Vlasta StříteskáknihovniceMěstská knihovna Valašské Meziříčí
949Pavla BárnetováBc.knihovniceKnihovna Letohrad
950Dagmar JanovcováknihovniceKnihovna Letohrad
951Ivana FučíkováknihovniceMěstská knihovna Mohelnice
952Helena MališováMgručitelkaškolstvíVše co pomáhá kultuře, vzdělání a inteligentní zábavě se musí podporovat. Podpora musí být nejenom morální, ale i hmotná a finanční. Knihovník by měl být člověk nejenom zapálený pro věc, vzdělaný, ale i vážený a dle toho ohodnocený. Držím palce.
953Tereza HeuerMgr.knihovnice a event managerkaknihovna města Hradec Králové
954Jaroslav Tkadlecdůchodceinvalidní důchodcečetba ,vzdělávání
955Milena MoravcováknihovniceKnihovna Letohrad
956Hana LacinováBBus(Hons)vedoucí Útvaru služebKrajská knihovna Vysočiny
957Tereza Šindlerováoperátor výrobyfabrikaKnihovny dostávají knihy k lidem, což v konkurenci pc (a jiných her) není snadné. A to nejen tím, že jsou (lidé si mohou přijít půjčit knihu) ale zejména nejrůznějšími akcemi.
958Dita ŠourkováBc.knihovnice, knihovnice pro KVČMěstská knihovna v PrazeKnihovník je renesanční člověk. Znalec nejen svého oboru, ale také musí mít rozhled v mnoha jiných. Jsme takoví průvodci životem našich čtenářů.
959Jaroslav BeznoskaV jednom koleLetecká společnostTo je snad bez debat.
960Sandra KarasováObchodní zástupcePřekladatelská agenturaKnihovny jsou nepostradatelné, jsou zdrojem informací a knižního fondu. Knihovníci jsou, jako učitelé předávají vědění... 100% si zaslouží lepší platové podmínky
961Markéta Votavovávedoucí knihovnyKnihovna UTIA AV ČR
962Denisa WalterováBc., DiS.KnihovníkMěstská knihovna Šlapanice
963Dagmar Honsnejmanováúčetní/knihovniceObec Mokré - Knihovna U MokřinkyPro knihovníka je jeho práce koníčkem a láskou, to ale neznamená, že nemůže být ohodnocen tak, jak si zaslouží. Až jim dojde trpělivost, tito vzdělaní lidé si najdou práci v soukromém či jiném státním sektoru. A pak bude při dnešní minimální nezaměstnanosti dost velký problém obsadit kvalifikovaná místa v knihovnách.
964Ivana PittnerováMgr.knihovníkArchiv hlavního města Prahy
965Božena Blažkováspolupracuji s RV SKIP 08senior, 50 let praxe v knihovnách východních ČechKnihovny současnosti jsou schopné doprovázet člověka doslova od kolébky (S knížkou do života) po závěr aktivního života (Knihovny přívětivé seniorům). Mají co nabídnout všem věkovým kategoriím bez rozdílu pohlaví, vzdělání, barvy pleti atd. Knihovnice/i dokáží za pomocí knih a dalších médií poradit a podpořit své uživatele v nejrůznějších životních situacích. Dokáží sdružovat lidi a při tom jsou politicky korektní. Jednou z největších výhod knihoven je funkční knihovnická síť - vzájemná spolupráce a inspirace knihoven, od velkých až po ty nejmenší.
966Monika UlmanováVedoucí-knihovniceMěstská knihovna Velká Bíteš
967Julie VaicováknihovniceKnihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
968Hana VětrovskáknihovniceKnihovna města Plzně
969Adéla RůžičkováBc.KnihovniceUniverzitní knihovna ZČU
970Věra LoveckáMgr.vedoucí knihovnyKnihovna Františka Kožíka Uherský Brod
971Adéla HulmanováknihovniceMěstská knihovna Mohelnice
972Ivana BarošováknihovniceMěstská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
973Soňa BartkováDiS.knihovniceKnihovna Františka Kožíka
974Hana KupkováBc.PedagogLesní mateřská škola
975Ivana Brzobohatávedoucí knihovnyObecní knihovna
976Marcela ViszczorováknihovniceKnihovna Hnojník
977Karel Doubekprojektový manažersoukromá firma
978Markéta ČmolíkováBc.knihovniceKnihovna města Plzně, p. o.
979Petra ŠimonováMgr.vedoucí pobočekKnihovna města Ostravy
980Ondřej JanovskýBc.logistikAgent rejdařeSám bych se byl býval kdysi stal knihovníkem, kdyby plat nebyl tak smutně nízký. Držím palce.
981Petra CilováMgr.knihovniceMěstská knihovna Jihlava
982Helena Spisarovákulturní referentkaKulturní středisko Němčice nad Hanou
983Michal FučíktechnikÚstřední knihovna v Praze
984Jana Aubrechtováředitelka Městská knihovna Rokycany
985Eva NovákováknihovniceMěstská knihovna Valašské Meziříčí
986Marie HrubáknihovniceMěstské muzeum a knihovna Čáslav
987Lucie Gottsteinovápéče o osobu blízkou žena v domácnosti knihovny jsou důležité hlavně pro naše děti a jejich vzdělání ,ale i zábavu jejich a dospělých.
988Lucie LukaščukováMistr výrobyNS Kunststofftechnik
989Hana KolajtováknihovniceKnihovna města Ostravy
990Zdeňka ŠmídováknihovniceKnihovna Jana Drdy
991Vlasta MračkováknihovniceKnihovna města Ostravy
992Marie MališováředitelkaMístní knihovna DobráKnihovny mimo jiné fungují jako útočiště pro děti, jejichž rodiče na ně nemají čas, pro muže s hádavými manželkami, pro ženy s nechápajícími manžely, pro osamělé staré lidi a mnoho dalších. Knihovníci musí zvládat nejen svou odbornou práci, ale působí také často jako psychoterapeuti - jenže zadarmo. Knihovníci přece nejsou lidé nižší kategorie, než ostatní pracovníci placeni státem.
993Stanislava KavanováVedoucí knihovnyMěstská knihovna JevíčkoKnihovna stírá sociální rozdíly, umožňuje dostupné celoživotní vzdělávání, tvoří kolem sebe aktivní komunitu a obohacuje kulturní život města.
994Helena JelínkováknihovniceMěstská knihovna v Českém Krumlově
995Ivona BřezinováPaedDr.spisovatelkasvobodné povolání
996Radka StrauchováknihovniceKnihovna města Ostravy
997Ludmila VeseláknihovniceUniverzitní knihovna v Plzni
998Irena RůžičkováknihovniceMěstské muzeum a knihovna Čáslav
999Ilona HoffmannováknihovniceKnihovna města Plzně
1000Andrea DibováknihovniceKnihovna města Plzně
1001Pavla SedlmajerováDiS.knihovniceMěstské muzeum a knihovna Čáslav
1002Jitka JanovákniKnihovna města Plzně
1003Linda BartošováÚčetníFinidrŽIVOT BEZ KNIH SI NEDOVEDU PŘEDSTAVIT. RÁDA ČTU A PRACUJI VE FIRMĚ, KTERÁ KNIHY VYRÁBÍ. KNIHY VZDĚLÁVAJÍ A JSOU DŮLEŽITÉ V NAŠEM BĚŽNÉM ŽIVOTĚ.
1004Eva PokornáknihovniceKnihovna města Ostravy
1005Irena LeitnerováMgr.ředitelkaMK Ostrov
1006Milan Janíčeksprávce digitální knihovnyÚstřední knihovna Univerzity Karlovy
1007Zdeňka WočadlováknihovniceKnihovna města Plzně
1008Pavlína DobiášováknihovniceKnihovna města Ostravy
1009Pavlina GajdošováZdravotní sestraZdravotnictví
1010Dana BrychováBc., DiS.knihovník, kulturní pracovníkKnihovna města Plzně
1011Monika LžičařováMgr.knihovnice, metodičkaMěstská knihovna ve Svitavách
1012Jana HlaváčováIng.vedoucíMěstská knihovna Žamberk
1013Petr JelínekMgr.důchodceemeritní ředitel Regionálního muzea
1014Viktor HavlíkElektromechanikSoukromáKdo nečte, ten neví.
1015Jindřiška SoudkováMgr.učící knihovníkMěstská knihovna
1016Jana ŠaurováMgr.knihovniceKnihovna města Hradce Králové
1017Zdeňka KrocováMgr.knihovniceMěstská knihovna Rokycany
1018Martina MinarikováNyní na mateřské dovolenéMěstská knihovna KrnovKnihovník není jen knihovník. Je to učitel, poradce, přítel, vědec, uklízečka, IT technik a plno dalších zaměstnání v jednom. Pokud by se mělo každé zaměstnání platit, tak je boháč. Ale bohužel nedostane pořádně zaplaceno ano za své řádně zaměstnání. A to už stojí za úvahu....
1019Kateřina ChamrádováBc.studentstudent
1020Josef HorkýProjektový manažerDigitální agentura
1021Irena SvobodováknihovniceKnihovna města Ostravy
1022Martina SlachováMgr.Sales assistantAdaptive recognition, s.r.o.Knihovníci s vysokoškolským titulem jsou hůře ohodnoceni než \"dělnické\" profese. Ostatně to je důvod, proč jsem si našla práci mimo obor, který jsem vystudovala. Práce v knihovně mě bavila, ale neuživila by mě.
1023Kateřina KopeckáMgr.vedoucí pobočkyKnihovna města Ostravy
1024Danuše KašnáKnihovniceKnihovna města Ostravy
1025Michaela Dvořáčkováknihovnice dětské oddeleniHusova knihovna Říčany
1026Lenka ŠrámkováknihovniceMěstská knihovna
1027Barbora HoppováMgr.KnihovniceKnihovna města Ostravy
1028Marta JílkováMgr.knihovnice - akviziceNárodní technická knihovna
1029Hana HellebrantováMgr.KnihovniceKnihovna města Ostravy
1030Ludmila UrbanováknihovniceMěstská knihovna v Třebíči
1031Marie Koskovávedoucí pobočkyKnihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka Závodní
1032Miroslav KršekBc.KnihovníkKnihovna
1033Iva RajdlováMgr.vedoucí knihovnyMěstská knihovna PelhřimovKnihovny jsou pokladnice vědomostí a informací a my knihovníci k nim zprostředkováváme přístup všem bez rozdílu, pokud projeví zájem nebo informace potřebují. Role knihoven ve výchově mladé generace ke čtenářské gramotnosti je nezpochybnitelná a vysoce společensky důležitá. V mnoha místech jsou knihovny skutečnými multikulturními centry s bohatou nabídku aktivit pro všechny generace. K tomu, aby naše služby byly profesionální, držely krok s vývojem informačních technologií, byli pro čtenáře přitažlivé a inspirativní, se potřebujeme celoživotně vzdělávat. V knihovnách pracují vzdělaní lidé, kteří by si zasloužili mnohem lepší finanční ohodnocení než je tomu v současné době.
1034Dagmar KonvičnáknihovniceMěK Pelhřimov
1035Lucie KubískováknihovniceMěstská knihovna Pelhřimov
1036Irena Hambekovávedoucí knihovnyMěstská knihovna Kdyně
1037Anna KaufnerováknihovniceMěstská knihovna Kdyně
1038Jitka HavlováknihovniceMěstská knihovna v Třebíči
1039Božena JonášováknihovniceMěstská knihovna v Třebíči
1040Martina ČuříkováknihovniceMěstská knihovna Benešov
1041Naďa HeřmánkováknihovniceMěstská knihovna Benešov
1042Ivana DvorskáknihovniceMěK
1043Kristýna KlímkováBc.metodičkaMěk Benešov
1044Petra Poláčková Vychovatelka Dětská skupina
1045Pavla ŘehováMgr.knihovniceKnihovna města OstravyJe škoda, že spousta kvalitních zaměstnanců knihovny odchází z knihovny jen kvůli platovým podmínkám. Lidé pracující v knihovnách jsou většinou velmi flexibilní, empatičtí, kreativní a sečtělí a bohužel ale nedocenění. Občané knihovny vyhledávají nejen kvůli literatuře, ale také kvůli knihovnicím a knihovníkům. Protože vědí, že se jim dostane třeba vlídného slova a slušného jednání. Na knihovny se obrací pro radu také školy a školky a jiné organizace, protože vědí, že informace jsou zajímavé, kvalitní i odborné.
1046Ladislava JiříčkováknihařkaKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
1047Martina LužováknihovniceKnihovna města Plzně
1048Marta PilnikováknihovniceMěstská knihovna v PrazeKnihovny zajišťují přístup k radosti všem bez rozdílu.
1049Doris Hadrabováknihovnice-bibliografkaKnihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
1050Pavel Strnadředitelkulturní dům
1051LenkaDuchkovávedoucí oddělení nákupu a zpracování knihovních fondůKnihovna města Plznějsme součástí vzdělávacího procesu
1052Lucie DvořákováDiSknihovniceMěK Ivančice
1053Kateřina ZimmermannováBcknihovniceMěstská knihovna Ivančice
1054Petra CupkováStudentkaMUNI
1055Joanna HyrnikObchodní zástupce, studentka knihovnictví a matkaAllianz pojišťovna, a.s.
1056Jindra Jiráskovávedoucí regionálního odděleníMěstská knihovna Tábor
1057Pavla ČernohlávkovástudentkaVysoká škola ekonomická
1058Zuzana Fišerováknihovnice, katalogizátorkaNárodní technická knihovna
1059Kateřina Michaličková Mgr.Učitel Protože jsou pro všechny 😉😊🤔
1060Zuzana KotlářováknihovniceMěstská knihovna Česká Lípa
1061Zuzana MalíkováDiS.knihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
1062Eva GábováknihovniceKrajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně
1063Ilona PavlíkováIng.Projektový manažerHrat, s.r.o.
1064PetraMakúchováknihovníkKnihovna s infocentrem Praha-Kolovraty
1065Valentýn plzákstudentMFF UKdoklad o minulosti
1066Hana VaculíkováknihovniceKrajská knihovna Fr. Bartoše Zlín
1067Zdeňka MaňasováKnihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
1068Lenka Cetkovská MikeskováKnihovniceKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
1069Lenka Živnáinformační pracovník a knihovníkKrajská knihovna Vysočiny
1070Kateřina ŠildrováknihovniceMěstská knihovna Český Těšín
1071Jana HorákováMgr.PRKnihovna města PlzněKnihovny udržují úroveň vzdělanosti státu a mají i roli sociálních komunitních center.
1072Miroslava Jurdičovávedoucí knihovnyKnihovna Boskovice
1073Michaela KováčováMgr.Sales coordinatorHotelový řetězecJe ostuda, že vysokoškolsky vzdělaný člověk, jenž pracuje v instituci neocenitelného kulturního a společenského významu, si v dnešních poměrech takřka nemůže dovolit zaplatit nájem. Mnohé jiné obory přijímají nekvalifikované pracovníky za vyšší nástupní plat, než mají knihovníci po několika letech v knihovně.
1074Illyria BrejchovástudentkaÚstav informačních studií a knihovnictví, FF UKKnihovny jsou místem, kde jsou kvalitní informace dostupné každému, jsou ideálním místem k studiu i odpočinku. Navíc jsou společenským centrem, kde se konají kulturní akce pro všechny věkové kategorie. Díky kreativitě a odhodlání knihovníků se služby knihoven neustále rozšiřují a zdokonalují, aby lépe posloužili své komunitě.
1075Ludmila KoláčkovádůchodceMoravská Třebová
1076Kateřina JanoškováKnihovniceMasarykova veřejná knihovna Vsetín
1077Pavel BuráňBc.policistaPolicie České republiky
1078Jitka NovákováknihovniceMěstská knihovna Poděbrady
1079Alena ZemanováIng.knihovniceMěstská knihovna Poděbrady
1080Lukáš Matušekknihovník v přímých službáchMěstská knihovna PoděbradyOd roku 1919, kdy byl vytvořen KNIHOVNÍ ZÁKON, se díky knihovnám zvedla úroveň celé společnosti a dnes má nezastupitelnou hodnotu pro propojení komunit ve městech a v obcích. Knihovnice a knihovníci jsou proto něco jako učitelé a slouží už 100 let pro dobro nejen čtenářů, ale i celé společnosti jako uzel pro socializaci obyvatelstva, vzdělávání a knihovna je a bude místem setkávání. Proto si i knihovnice a knihovníci zaslouží náležité (nejen) finanční ohodnocení a nemělo by se na ně zapomínat.
1081Marcel SvobodaKnihovníkMěstská knihovna PoděbradyProtože propojují komunity ve městech a slouží k informování a vzdělávání nejen klientů knihovny.
1082Eva fiserovaKnihovniceKnihovna
1083Jitka ŘezáčováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
1084Karolina CaklovaMgr.IT SpecialistaPharma
1085Markéta KalendováDiS.KnihovniceMěstská knihovna Benesov
1086Jaroslava Rambouskováučitelkamateřská školaProtože knihy, na které mnohdy rodiče nemají, jsou důležité pro vývoj dětí.
1087Vojtěch BílekvychovatelZákladní školaDva roky jsem pracoval jako knihovník na dětském oddělení v Brně v KJM a vím, že knihovna poskytuje veřejnosti skvělou službu ať už v oblasti informační nebo kulturně-vzdělávací. Můj nástupní plat se pohyboval v čistém kolem 13 000 Kč, tak posuďte sami, jak se s takovou částkou hospodaří a živí rodina.
1088Zuzana HlisnikovskáBc.obchodní zástupceAllianz pojišťovna
1089Lucie KönigsmarkováOffice managerNGO
1090Linda MiklováBc.knihovnice, studentkaKnihovna Jiřího Mahena v Brně
1091Petr KalendaObchodně technický manažer Stavební firma
1092Michaela PetrováBc.Obsahovy specialistaEducasoft, Siemens
1093Nikola Paggiotechnik sálůMěstská knihovna v Praze
1094Lucie PospíchalováBc.Metodička VKISMěstská knihovna v Praze
1095Marketa BalonovaMgr. KnihovniceKnihovna mesta Ostravy
1096Andrea Kopečková Mgr. PR, vzdělávání Městská knihovna v Přerově
1097Jiří PobudadůchodcedůchodcePracovat jako knihovník je svým způsobem poslání,a je nutné se vlastně celý profesní život dále vzdělávat.Mění se technologie,záplava nových knih stále sílí.Mnoho knih si člověk chce přečíst,ale jen některé chce opravdu vlastnit. A pomocí knihoven a zkušených a erudovaných knihovníků je možné knihy dělit na ty,u kterých jsem rád,že jsem je četl ale nemusím je mít ,a pak na ty,ke kterým se budu často vracet a chci je mít ve své knihovně. Práce knihovníka je náročná,ostatně jako každá práce,kde je přímý kontakt s lidmi. A proto by i knihovníci měli být za svoji nelehkou práci patřičně ohodnoceni,a neměli by živořit na periferii platových tabulek .
1098Vít RichterPhDr.ředitel Knihovnického institutuNárodní knihovna
1099Lucie Bauerováknihovnice v přímých službáchMěstská knihovna Frýdek-Místek
1100Jitka SopperováKnihovniceKnihovna
1101Hana HolubkovováPhDr.lektorka, překladatelka, knihovnicepracuji pro neziskové organizace
1102Libuše NovákováknihovniceMěstská knihovna Benešov
1103Gabriela PetrováKnihovniceKnihovna Třinec
1104Daniela Ridlovávedoucí odboru služebStudijní a vědecká knihovna v Hradci králové
1105Kateřina IndruchováknihovniceMěstská knihovna Krnov
1106Lenka ČolákováknihovniceMěstská knihovna v ChebuKnihovny jsou všestranným pomocníkem ve vzdělávání, informování, útočištěm i místem pro krásné zážitky, Nejen pro jejich dostupnost jsou, nebo by měly být, pro každého, kdo do nich vstoupí. Včetně všech znevýhodněných osob. Velikou výhodou knihoven a profese knihovníka je důvěra veřejnosti. To také přináší nároky na knihovníky, kteří by toho měli hodně umět. Ruku v ruce s tím pak jde zájem šikovných lidí v oboru pracovat, kteří když zjistí své možné platové ohodnocení, nároky na pracovní vytížení i volný čas.... finanční podmínky nelákají. V menších městech (knihovnách) je to zřejmé. To by se mělo změnit. Chceme-li se rozvíjet, potřebujeme lidi také zaplatit. Nadšení a motivace je super, hypotéky, složenky ne...počkají:-)
1107Kateřina Tučkováspisovatelkaspisovatelka
1108Petra ŠtarkováMgr.psycholožka a spisovatelkaSoukromá psychologická praxePro nás, co píšeme knížky, a zejména pro děti, jsou knihvny důležitým místem, kde se jako spisovatelé můžeme s dětmi setkávat. A samozřejmě ony se můžou setkat s námi. V posledních letech se knihovny z pouhých půjčoven knih staly i jakýmisi společenskými centry, které zvou autory, pořádají besedy, čtení, kulaté stoly, přednášky a podobně. Pro děti je to většinou zdarma nebo finančně dostupné, knihovna je místem, kam se je rodiče nebojí pustit, a tak se ke kultuře dostanou i ty děti, jejichž rodiče by jim ji jinak neumožnily. Pro spoustu starých lidí na venkově je to také jedna z mála možností, kam vyrazit za kulturou, aniž by jim někdo vnucoval předražené hrnce. Na všechno tohle jsou potřeba dobře finančně ohodnocení kvalitní profesionálové, protože to, co dělají, je odborná a velmi potřebná práce.
1109Milan ProcházkaHelpdeskIT
1110Dagmar MaroszováMgr.knihovnice - metodička Knihovna Třinec, p. o.
1111David ChytilstudentPFUK
1112Blanka OujezdskávedoucíKnihovna s infocentrem Praha-KolovratyKnihovny už dávno nejsou pouze půjčovnami knih. Mnoho z nich plní funkci turistického nebo komunitního centra, pořádá kromě exkurzí a vzdělávacích akcí pro školy (na což je potřeba pedagogická zkušenost) také výstavy, koncerty, kurzy, literárně večery, tvůrčí dílny a spoustu dalších nejen doplňkových akcí (někdy jsou to i velké společenské akce jako Dny dětí, jarmarky, Vítání občánků). Knihovny jsou často i redakcemi obecních zpravodajů, její zaměstnanci editují webové stránky, nebo nabízejí služby Czech pointu, nebo sami vedou kurzy jako lektoři. Automaticky se také zapojují do všech celostátních akcí (Noc s Andersenem, Lovci perel, Týden knihoven, Březen-měsíc knihoven...). Je to osvětová práce (jiný terminus technikus mě nenapdá), která je nenahraditelná.
1113Petr SládekIng.PHP DeveloperWebnode s.r.o.
1114Kamila ReiterovástudentFF UPOL
1115Irena AndováKnihovniceKnihovna Jiřího MahenaZajišťujeme výpůjčky knih, novin, časopisů atd. všem věkovým kategoriím našich spoluobčanů. Spousta našich čtenářů k nám do knihovny chodí každý den. V knihovně jsou také přednášky k rozmanitým tématům, různé terapie. Představení pro děti, Family point pro rodiče a děti. Kdyby naše knihovna byla uzavřena, byla by to velká škoda pro všechny.
1116Lukáš Hrnčárek StudentGymnázium
1117Alena PourováStudentStudentUž od dětství strašně ráda chodím do knihovny, můj účet půjčených knih přesahuje v knihovně 600 titulů, od časopisů s Tomem a Jerrrym, fantasy, sci-fi, detektivky, až po encyklopedie nebo odbornou literaturu. Knihovnice jsou nedoceněné, jejich práce je důležitější než by si kdo mohl myslet. Dětské knihovnice pořádají besedy pro malé děti na mnoho různých témat a snaží se je navnadit nenásilnou cestou ke čtení. Knihovnice z dospělé knihovny naopak připravují mnohé akce pro důchodce, ať už se čtenářskou tematikou nebo jen čajové dýchánky na zahradě. Díky knihovnici, která mě zná po těch letech jménem, mohu být vděčná za to že jsem navštívila tolik fantastických světů a naučila tolik zajímavých věcí, protože to pravě ona mě svými besedami na které jsem chodila ve školce přivedla na cestu knihomola. Knihovnice svoji práci dělají s láskou a zaslouží si za to být náležitě odměněny.
1118Alžběta Kuchejdovádůchodkynějsem už v důchodu, jsem bývalá úřednice TŽJe to jedinečná příležitost a možnost získat znalosti z literatury, umění a další činnosti knihoven jako přednášky, různé akce, školení a dokumentární filmy, hostující umělce a pod., je to záslužná práce pracovníků knihoven , zaslouží si vyšší ohodnocení své práce.
1119Ľubomír NovákPh.D.vědecký pracovníkUniverzita Karlova
1120Irena PláteníkováKnihovnice od roku 1982, která prošla různými odděleními...Knihovna města Ostravy„Žádná baba není více, nežli česká knihovnice.“ Ludvík Vaculík \"Neranděte s dívkou, která čte, protože to jsou vypravěčky. Ty tam s Joycem, ty s Nabokovem a ty s Woolfovou. Ty támhle v knihovně, na nástupišti, u metra, ty v rohu kavárny a ty v okně svého pokoje. Ty, kvůli které je můj život tak zatraceně těžký. Dívka, která čte, se vymkla hranicím svého života a srší významem. Její příběhy musí být bohaté, vedlejší role barvité a písmo tučné.\" Charles Warnke
1121Petra Grygarová Mateřská dovolená Mateřská dovolená
1122Ludmila OrálkováVedoucí oddělení služebKnihovna Karla Dvořáčka Vyškov
1123Veronika Kowalowská Mgr.KnihovniceKnihovna TřinecProtože bez knihoven by nedostudovala většina studentů a protože knihovny se ve velké míře podílejí na kulturním životě města.
1124Patrik MazurIng.Hutník - ocelář a zároveň student doktorského studia VSBTřinecké Železárny, a.s.Protože knihovny patří mezi poslední ostrovy osvěty a vzdělanosti v téhle zemi.
1125Vendula HegerovaDisIlustrátorkaNa volné nozeKnihovny mě provázejí od dětství a nyní do ní vodim dcerku. Vždy jsou tam ochotni, milí a pro nás je to radost. Moc si lidí v knihovnách vážím!
1126Markéta Wolnastudentka Informačních Studií a KnihovnictvíMasarykova Univerzita BrnoKnihovny jsou základem nejen pro vzdělání, ale také pro společenský život! 🙂 Fandím Knihovně Třinec! ♥
1127Ivana MarešováBc.KnihovniceObecní knihovna Úsilné
1128Veronika Baďurová Knihovnice Městská knihovna Valašské Meziříčí
1129Zdzislaw MuchaMgr Procesní inženýr Nadnárodní firma Kde bych si chodil odpočinout a popovídat s příjemnými lidmi ? K tomu...muset knihy kupovat, tak nemám na jídlo.😉
1130Roman SeidlAdminIBM
1131Matěj Johánek StudentNepracují, studujiProtože v knihovně stále trávím spoustu času a výpůjček
1132Ladislava Lopraisovábásní a fotograf...člověkWord the familyJsou to místa čerpání moudrosti, radosti, síly, poučení. Jsou to místa kde unavený poutník osvěží svou mysl, tělo i ducha...najde lásku a radost...Najde pochopení a mnohdy i pohlazení. Mnohé knihovnice zastupují psychologickou poradnu. Umožňují svou prací při mnohých přednáškách, osvětových činnostech, koncertech, terapiích rozvíjet lidstvo. Není nad moudrého, laskavého knihovníka a i ten musí z něčeho být slušně živ a i ten musí mít možnost jet na slušnou dovolenou a načerpat další síly k práci, která je důležitá pro lidstvo i zemi ve, které žijeme. S úctou a v lásce Lady poeta co přišel do světa ♥
1133Jana Frühaufováknihovnice - dětské odděleníMěk RokycanyTolik knih jako v knihovně nemůže mít doma samozřejmě nikdo, proto je dobře, že většina zřizovatelé toto ví a knihovny podporuje. Nicméně platové podmínky se nezlepšují. Například pro děti, které chodí do knihovny pravidelně se školou, připravujeme kulturní a vzdělávací akce, besedy, exkurze, workshopy, soutěže, přednášky,... zaměřené zejména na současnou literaturu. Na to učitelé nemají tolik času a ani možnosti. Tím je tak trochu suplujeme, ale máme nepoměrně menší platy a méně volna. Čtenářská gramotnost je nezbytností - čtením se zkrátka nehloupne.
1134Joseph Grim FeinbergVýzkumný pracovník, častý uživatel knihovenFilosofický ústav AV ČRBez knihoven nebude ani věda, ani zábava. Pracovníci všech oborů si zaslouží spravedlnou mzdu. Ale neznám vzácnější pracovní obor než knihovnictví.
1135Jaroslava Holádříve knihovnice dětského odd., pak na pobočcenyní už v důchodu, dříve městská knihovnaPracovala jsem se čtenáři, nyní jsem uživatel knihovny, neumím si život bez ní /bez knih a aktivit, které pořádá/ ani představit.
1136Miroslava Kocián ŠpakováMgr.učitelkaZŠ Javorník
1137Marie MarkováKnihovniceObecní knihovna
1138Tomáš KonečnýMgr.kurátor fondůNárodní technické muzeum
1139Martina PeškeováMgr.Absolventka KISK FF MU, katalogizátorka, toho času odborná ediční pracovniceAkademie věd ČRKnihovny nejsou jen půjčovny knih. Kromě přístupu k informacím se aktivně podílí na vzdělávání. V mnohém doplňují školní výuku. Učí pracovat s informacemi a kriticky myslet. Pro práci v knihovně je potřeba odborné vzdělání. Minimálně středoškolské, které však rozhodně není dostačující pro všechny typy práce ve všech typech knihoven. Mnoho pozic je kompetenčně podhodnoceno. A automaticky řazeno do platových tříd pro osoby se středoškolským vzděláním. Ačkoliv vyžadují dovednosti vysokoškoláka. Který však není placen úměrně ke stupni své odbornosti.
1140Ondřej HerudekMgr.Ministerský radaMinisterstvoKnihy jsou pro mne důležitější než fotbal! Dotujme vzdělání, nikoliv tupou zábavu!
1141Martina Schořiková HoráčkováMgr.UčitelkaZákladní školaKnihovnici delaji odbornou praci za smesne platy. Neteř je knihovnice s VŠ vzdelanim. Nevydela si ani na podnajem, natoz na byt.
1142Marcela BubelováMgr.DoktorandKTF UK
1143Kateřina Žádníkovástudentstudent, FF UK
1144Eva SuchomelováMgr.redaktor, lektor pravopisu, organizátor kurzůOSVČKnihovníci si zaslouží lepší pracovní podmínky, protože pečují o duševní a intelektuální potenciál široké veřejnosti a zpřístupňují informace občanům České republiky od dětského po seniorský věk. Mají nezastupitelnou úlohu v dalším vzdělávání obyvatelstva.
1145Helena ChalupováMgr.doktorandUniverzita Karlova
1146Zuzana JuříkováMgr.knihovniceKJM BrnoDůležitý zdroj informací a vzdělanosti.
1147Marta SpulakovaProjektovy manazerSoukroma firma
1148Marie SchneidrováknihovniceKnihovna Petra Bezruče v Opavě
1149Jana Klazarováakvizice, katalogizace; programová a kulturně-vzdělávací pracovniceKulturní centrum Bílovec, p. o. (Městská knihovna Bílovec)
1150Štěpánka Edlová StudentStuduji Sama jsem studovala střední školu v oboru Knihovnictví - Informační služby. Práce je to krásná, nicméně mnohdy fyzicky i psychicky náročná. Není tajemstvím, že se knihovník již stává pedagogem volného času. Stejně jako učitelé, i knihovníci, ale také archiváři a další státní zaměstnanci si zaslouží lepší finanční hodnocení.
1151Ivana Dirk LukačovičováPhDrpřekladatelkaNa volné nozeKnihy jsou nepostradatelné - proto jsou taky nepostradatelné knihovny.
1152Dominika VodákováMgr.Katalogizátor věcného popisu, knihovniceMoravská zemská knihovna, Obecní knihovna ve Vlasaticích
1153Šárka UrešováBc.KnihovniceMěstská knihovna Dobruška
1154Zuzana Saladygováknihovnice/katalogizátorkaMěstská knihovna Frýdek-Místek
1155Iva NováDiS.knihovniceStředisková knihovna Stupno
1156Jaroslava KiršováknihovniceStředisková knihovna Stupno
1157Renata BartošováknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci
1158Stanislava HavlíčkováknihovniceKnihovna V. Štecha Slaný
1159Klára VoňavkováDiS.Asistentka FMSoukromá firma
1160Markéta KarpíškováknihovníkKnhovna města Plzně
1161Dana Michlovámetodička seniorkaKnihovna Václava Čtvrtka v jičíně
1162Jana Franče JiráskováknihovniceMístní knihovna Zbraslav
1163Hana NěmcováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
1164Věra IštvánkováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
1165Michaela ČápováknihovniceKrajská knihovna Karlovy Vary
1166Markéta NedvědováBc.knihovnice, dříve katalog NKPMěstská knihovna v Praze, dříve Národní knihovna ČRCo dodat? Nároky na kvalifikaci se zvyšují, mnozí pracují za dva a více. Důstojné podmínky pro práci jsou přesto často utopií a proto zůstávají ve službách jen srdcaři nebo ti, které ekonomicky podporuje rodina. Být knihovníkem by mělo být zaměstnáním na úrovni vykonávané s úctou a respektem i ve vzájemném vztahu se čtenáři.
1167Pavla Šťastnáúčetní (a neprofesionální knihovnice)Městský úřad (a Obecní úřad)Jako neprofesionální knihovník dobře znám práci v knihovně i mimo ní (Noc s Andersenem). Práce knihovníka je náročná na znalosti, čas a je k ní potřeba mít vzácný dar komunikace a pochopení. S nástupem nových technologií se musí knihovník neustále vzdělávat. A s úbytkem klasických \"papírových\" čtenářů vyvinout spoustu kreativity, aby v dnešním světě přitáhl zpět ke knihám především děti. A to si jistě finanční ohodnocení zaslouží 🙂
1168Jana Konvičnávedoucí odd. městské správy do r. 1945Archiv hlavního města PrahyČetba je neodmyslitelnou součástí celoživotního rozvoje a vzdělávání každého z nás, tříbí naše myšlení i schopnost vyjadřovat se, nabízí možnost relaxace; právě veřejné knihovny jsou zárukou, že všechny naznačené (ale i další, zde nezmíněné aktivity) jsou dostupné všem. Očekáváme-li od knihovníků a knihovnic kvalitní služby, musíme také požadovat, aby za tyto služby byli náležitě ohodnoceni. Vedle učitelů a rodičů jsou knihovníci nejdůležitější osobami při budování vztahu dětí ke knihám a tedy i k našemu jazyku a kultuře, proto se domnívám, že by také při stanovení jejich platového ohodnocení měli být srovnáváni právě s platovým zařazením učitelů.
1169Drahomíra Škrabalovásamostatný odborný knihovníkKnihovna města Hradce Králové
1170Petr Jandlsprávce ITKnihovna města Hradce Králové
1171Linda Krejčívedoucí Ústřední půjčovny pro dospěléKnihovna města Hradce Králové
1172Tereza Bičišťová KlazarováMgr.knihovnice dětského oddělení, metodičkaKnihovna města Hradce Králové
1173Nicole NovákováBc.odborná knihovnice - katalogizátorČeská geologická služba
1174Šimona ŠimonováMgr.samostatný odborný knihovníkKnihovna města Hradce KrálovéProtože víme, že na informacích stojí vývoj člověka. Protože se stále snažíme vývoj podporovat, sami se pokoušíme vyvíjet v návaznosti na další trendy. Protože bez pohádky a dobrého příběhu není dětství kompletní, bez sdílení příběhů lidí kolem nás není poučení pro další život. Bez informací o vědeckém pokroku není motivace do budoucnosti. Protože to stále nevzdáváme, z lásky k informacím, slovu a pro sounáležitost s lidmi kolem.
1175Jaroslav MLČOCHdůchodcevystudoval Stř.knihovnickou školu-nikdy v oboru nepracoval.Když jsem spatřil mzdu služebníků v domech knihovnických, obrátil jem se a hoře zaplakal. Pracoval jsem celý život v jiném oboru.lchodce
1176Petra Lisáknihovnice - dětské oddělenéKnihovna města Hradce Králové
1177Jana KaňováknihovníkKnihovna Jiřího Mahena
1178Taťána PačískováknihovniceKrajská knihovna Karlovy Vary
1179Lada PohlováMgr.PR oddělení knihovnyKnihovna města Hradce Králové
1180Alice HrbkováBc.knihovniceKMHK
1181Lenka JandováknihovniceKnihovna města Hradce KrálovéKnihovny jsou místem stmelování společnosti a jsou nepostradatelnou součástí života téměř všech lidí.
1182Pavel ŠvaningerKnihovník - dospělé odděleníKnihovna města Hradce KrálovéKnihovna je místem, kde se scházejí lidé všech sociálních vrstev. Instituce slouží ke vzdělávání, poskytování informací a často i k dalšímu kulturnímu vyžití občanů. Platy knihovníků jsou směšné oproti vynaložené práci, kterou každý knihovník dělá. Když připočítáme fakt, že knihovník je vlastně i takovým \"přítelem\" čtenáře, který mu poskytne jakoukoli informaci, radu či jen hřejivý rozhovor a navrch mu vybere literaturu pasující jeho oblíbenému tématu, či se ohlédneme na hodiny a hodiny práce dětských knihovnic, které pro děti a školy mnohdy ve svém volném čase připravují programy, pak je platové ohodnocení rozhodně nedostačující.
1183Jana KocováknihovniceKrajská knihovna Karlovy Vary
1184Karel KotrlýMgr.knihovníkBiologická knihovna PřF UK, Náprstkovo muzeum - Knihovna
1185Andrea KopeckáknihovniceKnihovna města Hradce Králové
1186Vlasta MičkováknihovnaiceMěstská knihovna Nový Jičín
1187Petra LandsmannováMgr.vedoucí referenčního centraKnihovna města Hradce KrálovéKnihovníci pracují pro druhé lidi - mimo jiné zajišťují literaturu, podporují vzdělávání, přístup k informacím, společenský kontakt (např. pro opuštěné seniory), kulturu v obci, mají rovný přístup ke všem bez ohledu na národnost, rasu, vzdělání, společenské postavení...
1188Ivana BradáčováMgr.Informační specialistaCzechInvest
1189Marie RubínováskladníkKnihovna města Hradce Králové
1190Rostislav LangvozmistrČD Cargo
1191Lenka ŠilhánkováBaristkaGastro
1192Helena KolářováKnihovníkUniverzitní knihovna Západočeské univerzity v PlzniKnihovna je nositelem kultury a chrámem demokracie - poskytuje informace a vědění všem, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo náboženství.
1193Marek JanikMgr.Knihovník-akvizitér EIZ, metodikNárodní technická knihovnaProč systém produkuje vysokoškolsky vzdělané knihovníky, když je nedokáže patřičně ohodnotit, pokud pokračují s prací v oboru? Pokud zaměstnavatel nemá finanční prostředky nebo nedejbože neví, jak má patřičně ohodnotit (a to nehovořím výhradně o penězích) práci svých zaměstnanců, nemá smysl v takovém systému setrvávat delší dobu.
1194Veronika NedvědováKnihovniceKnihovna města Mladá Boleslav
1195Petra Hrubásoc. pracovnicenezisková organizace
1196Miroslav VaicMgAfilmový a televizní scenárista, dramaturg kulturaMyslím, že to je bez komentáře. Knihy nebudou nikdy ničím zastupitelné.
1197Libuše Vaicováv důchoduKnihovnice, knihařka Jsme národ čtenářů a doufám, že si to nenecháme nikým a ničím v budoucnu vzít.
1198Eva PodešvováBc.Všeobecná sestraNemocnice Valašské Meziříčí
1199Lucie ZrůstkováknihovniceKnihovna Jiřího Mahena
1200Radana TomečkováknihovniceMěstská knihovna Nový Jičín
1201Michal VondrákIng.stavbyvedoucístavební firma
1202Jitka Molínovákatalogizátor, knihovnice ve službáchKnihovna města Hradce Králové
1203Hana NěmečkováknihovniceKnihovna města Mladá Boleslav
1204Jaroslava BurešováknihovniceKnihovna města Mladá Boleslav
1205Alena ŠikýřováknihovniceKnihovna města Mladá Boleslav
1206Zuzana BořkováMgr.Referenční knihovníkKnihovna města Hradce KrálovéKnihovníci poskytují kvalitní ověřené informace, dokáží reagovat na nové výzvy a aktuální potřeby společnosti. Svými akcemi přispívají ke vzdělávání a rozvoji osobnosti v různých směrech, což je v důsledku pro společnost velmi potřebné.
1207Monika MalkusováKnihovniceUniverzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
1208Daniela VáňováMgr.knihovnice - dětské odděleníKnihovna města Hradce Králové
1209Naděžda HacurováknihovniceKnihovna města Hradce Králové
1210Kamila ŠtefkováBc.knihovnice na dětském odděleníKnihovna města Hradce Králové
1211Petra OrnstováMgr.knihovnice - dětské odděleníKnihovna města Hradce Králové
1212Vendula BednářováMgr.Pracovnice vztahů s veřejnostíMěstská knihovna v Praze
1213Markéta PoživilováBc.vedoucí dětského odděleníKnihovna města Hradce Králové
1214Kateřina AdamováMgr.Vedoucí Oddělení doplňování a zpracování fondů Vědecká knihovna v Olomouci
1215Lenka KrejčovákatalogizátorMěstská knihovna Pelhřimov
1216Monika MalinováBc.vedoucí knihovnyMěstská knihovna
1217Romana BodorováknihovniceMěK DobříšKnihovny jsou přátelské chráněné prostředí pro děti, seniory, různé znevýhodněné skupiny občanů a kromě velkého vzdělávacího potenciálu slouží i pro cenné volnočasové aktivity. Je to nejlepší protidrogová prevence hned po zdravé rodině.
1218Lenka SkopcováknihovniceMěstská knihovna DobříšPodpora čtenářství, rozvoj osobnosti, vzdělávání, místo setkávání...atd.
1219Jitka SkopcováknihovniceMěstská knihovna Dobříš
1220Magda NávratováknihovniceMěstská knihovna Nový Jičín
1221Monika PetrnkováknihovníkKnhovna města Hradce Králové
1222Jana KleisnerováknihovniceMěstská knihovna Dobříš
1223Jana OndračkováBc.KnihovniceMZK
1224Martin SládekMUDr.lékařzdravotnické zařízení
1225Lenka Kocourováingdůchodcedůchodcejsou jedinní, kteří provázejí člověka celý život a vždy mu tvoří tu příjemnou část života a zohledňují jeho individualitu
1226Margarita Manevstarostka spolkuneziskový spolekSkutečná vázaná či brožovaná, zkrátka tištěná kniha je kniha pro všechny naše smysly. Čili kniha je smysluplná. A kdo čte, ten žije! Kolik knih přečteš, tolikrát jsi člověkem : D. Kniha je věrnější přítel než pejsek. Usínání s knihou je to nejkrásnější usínání. Děti milují předčítání z knih. A když se naučí číst, nezlobí... A čím víc knihoven, tím víc čtenářů. Milujeme naše knihovny, velké i malé a s nimi i všechny naše knihovnice a knihovníky. Bez nich by byl život velice ochuzen.
1227Jan LachmanDr.vedoucí oddělení pro VaV činnostŠKODA AUTO Vysoká školaDěláte jedinečnou, užitečnou a vysoce odbornou práci, vedete národ k tomu, aby četl, to je velmi záslužná činnost v době instatních informací na Internetu. Bojujte, držím palce!
1228Martin OrnstIng.ekonomenergetika
1229Soňa Wojnarovávýzkum jmen ÚJČ AV ČR, v.v.i.
1230Samuel Hejzlar Mgr. Ing. FarářČeskobratrská církev evangelická Mnohým tvoříte \"druhý domov\", kde mohou spočinout, načerpat a kde naleznou prostředí ke sdílení. Díky Vám za veškeré nasazení, které často přesahuje rámec běžného zaměstnání, díky za Vaši obětavost pro druhé. Připojuji se pak s biblickým veršem, že \"hoden je dělník své mzdy\" (Mt 10.10) a hlasuji pro navýšení Vaší mzdy /odměn!
1231Pavel FrčkaMgr.knihovníkMěstská knihovna v PrazeVěřím, že jednoho dne lidé s rozhodovací pravomocí pochopí, jaké požadavky jsou na pracovníky v současných informačních službách kladeny a že nejde o jednoduchou mechanickou práci. Viz vynikající text prohlášení.
1232Martin Zajíček Technický ředitel Scénografie Knihovny slouží k lepšímu vzdělávání a to už od nejmenších dětí až po pokročilý věk .Vzdělaní lidé v tomto oboru mají právo na dobré ohodnocení. Jsou to vlastně učitelé národa.
1233Lukáš ViktoříkknihovníkMěstská knihovna v Praze
1234Daniela KočováknihovniceMěstská knihovna Praha
1235Anastázie SedláčkováBc.Vedoucí pobočkyMěstská knihovna v Praze
1236Tereza ŠulcováIngknihovnice specialistkaMěstská knihovna Praha
1237Pruška MartindeveloperNGO
1238Alžběta ŠtollováM.A.knihovniceMěstská knihovna v Praze
1239Josef BolekVedoucí pobočkyMěstská knihovna v Praze
1240Miroslava IbrmajerováBc.knihovniceMěstská knihovna v Praze
1241Martin ČípekVedoucí pobočkyMěstská knihovna v PrazeKnihovna je místo, kam by lidé měli chodit nejen za kulturou či relaxem, ale také za informacemi, kterých den za dnem přibývá a není jednoduché se v nich orientovat. Knihovna by právě dnes, kdy se nejen v médiích, ale především na internetu objevuje řada fake news, měla sloužit lidem ve vyhledávání, třídění a používání informací napříč žánry i společenskou a politickou situací u nás a v zahraničí. Bohužel, současné platové podmínky neumožňují, aby se knihovníky stali mladí lidé s rozhledem a odpovídajícími znalostmi. Ti totiž o mizerně honorovanou práci nestojí a hledají uplatnění jinde, často v soukromém sektoru. Aby se tato situace zlepšila, je nutné zlepšit i platové podmínky. Jinak řečeno: chceme-li špičkové knihovnictví, nesmíme na něm šetřit.
1242Jana BergerováAkad.mal.knihovníkMěstská knihovna v Praze
1243Marcela HorákováBc.knihovniceMěstská knihovna v PrazeVěřím, že jednoho dne bude povolání knihovníka/knihovnice dostatečně doceňované. Je smutné, že lidé, kteří mají často vysokoškolské vzdělání, musejí \"počítat každou korunu\". Práce je to opravdu rozmanitá, vyžaduje nekončící sebevzdělávání.
1244Kristina MordavskáknihovníkMěstská knihovna PrahaČtení je pro člověka důležité již od nejútlejšího věku, a protože ne každý dosahuje na platový průměr, je obrovská výhoda, že v knihovně potřebnou knihu najde. Lepší platové podmínky si knihovníci zasluhují i proto, že každá práce s lidmi je těžká, psychicky namáhavá, a v průběhu času se požadavky zaměstnavatele mění, takže knihovník se prostě MUSÍ neustále dovzdělávat. To si žádá jak čas, tak peníze. Knihovník si za svou práci zasluhuje takovou odměnu, aby nemusel počítat, zda mu při zaplacení všech nákladů, byť skromných, zůstane dost, aby si mohl našetřit potřebnou částku na důchod, nebo snad na vlastní bydlení. Z dnešního platu to není možné. Velmi kvituji zvýšení platů v minulosti, ale díky zdražení služeb, energií a potravin, nula od nuly pošla.
1245Jaromír BláhaMVDr.odborný pracovníkHnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
1246Dagmar FalátkováknihovniceMěstská knihovna Praha
1247Alena DurajováIng.Lektorka angličtinyOSVČ
1248Jana MikulíkováknihovníkMěstská knihovna v Praze
1249Václav CimbálPhDr., Ph.D.KnihovníkMěstská knihovna v PrazeJenom několik citátů: \"Kniha je živý hlas nesmrtelných duchů všech věků a národů\" Victor Hugo \"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha\" Lucius Annaeus Seneca \"Kdo zabije člověka, zabije rozumnou bytost, kdo zabije knihu, zabije rozum sám\" John Milton \"Kdyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučení\" Jan Ámos Komenský \"Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize\" Maxim Gorkij \"Knihami jsme spojeni s duchy všech národů a dob. V dobře vybrané knihovně jsme jako ve věčnosti\" Tomáš Garrigue Masaryk \"Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu\" Jorge Luis Borges
1250Aleš MedunaMgr. knihovníkMěstská knihovna, Praha
1251Jana RoulováDiS.vedoucí pobočky KorunníMěstská knihovna v Praze
1252Kateřina FörsterováMgr.ProvozníČajovna Dobříš
1253Gita OtavováMgr,učitelkaZŠ Mníšek pod Brdy
1254Alex TenorůknihovníkMěstská knihovna v Praze
1255Radek Běťákstudentškolaškola
1256Marie KrškováDůchodceDůchodce
1257Ivana Klimentova Bc.Financni rizeniSoukromy sektor
1258Jana KrumlováknihovniceMěstská knihovna v Praze
1259Petra Tenorovázaměstnanecsoukromý sektorKnihy byly, jsou a budou vždy součástí našeho života. Knihovníci pracují s lidmi a to ne vždy, je jednoduchá práce.
1260Margareta Věchetováobor informační služby a knihovnictvístudentka VOŠ
1261Petra ŠtěpováProjektová manažerka, odb. KonzultantkaCentrum pro komunitní práciKnihovny v Čechách jsou mimo jiné jedinečné také tím že kromě vzdelavacích a kulturních aktivit fungují jako velmi dostupná tzv. nízkoprahová komunitní centra, která jsou dostupná téměř každodenně po celý rok. předcházejí tak sociálnímu vyloučení různých cílových skupin, například seniorů, dětí ze sociálně potřebných rodin, maminek s malými dětmi. Toto je společností velmi podceňovaná, ale neoddiskutovatelná přidaná hodnota jejich práce. Děkujeme.
1262Jana VeseláMUDrdůchodcedůchodceKdybych si chtěla koupit všechny knihy, které si toužím přečíst, nestačily by mi ani peníze, ani prostor. Bez knihoven by náš prostor k životu byl ještě o něco chudší! Nedejte knihovnám a knihovníkům zahynout!!!
1263Jana PozlerováMgr.knihovnice - dospělé odděleníKnihovna města Hradce Králové
1264Ivo KylarMgr.Datovy analytikBankovni instituceKnihovnici si zasluhuji lepsi platove podminky, nebot velmi zvysuji kvalitu naroda sekundarnim vzdelavanim, tj. cetbou. Tim zvysuji uroven spolecnosti a tim i cele zeme.
1265Kristina Kučerová obchodní správa společnostisoukromá firmaRozvíjejí mysl. Prohlubují jazykovědný cit. Fungují jako místo pro mezigenerační setkání. Práce s lidmi a pro lidi je finančně velmi podhodnocená.
1266Daniel Konopáčmaskotnejsem oprávněn tuto informaci sdělit
1267Noemi TrojanováMgr.vedoucí sociální pracovníknezisková organizaceKnihovny kromě vzdělávach a kulturních center patří také k místům pro přátelská setkávání a plní rovněž funkci sociální. Přijímají všechny a slouží všem bez rozdílu věku, společenského postavení a sociální skupiny. Naopak vyhledávají a docházejí i za těmi, ke kterým mnoho lidí nedojde. Patří jim za to mnohé poděkování a obdiv.
1268Jana Němečkovápersonalistasoukromá
1269Miro Pogran Ak.mal.Výtvarník Svobodné povolání Co ještě dodat? Knihovnám zdar!!!
1270Lenka ProvazníkováPečovatelkaSociální službyKnihovny jsou velmi důležitou součástí pro člověka se zájem vzdělávat se, je to místo kde se lidé setkávají a tím vznikají přátelství které jsou zvláště v dnešní době důležité. Je to komunitní a kulturní místo k odpočinku, rozvoji a pro radost. Měli bychom toto mít na paměti a především právem ocenit práci těch kteří v nich pracují a poskytují velké množství informací. Knihovny pomahájí rozvijet zvídavost těch nejmenších človičků. Mladým lidem umožnují se rozvíjet a učit se. Pro nejstarší jsou často právě knihy věrným přítelem ve chvilích samoty. Uchovejme si ta to místa a nenechme člověka odělit jeden od druhého prosím. Knihovny vždy byly součástí našeho života.
1271Marie MartinůIng.sociální pracovníknezisková organizaceKnihovny jsou pěkným místem pro setkávání napříč sociálními vrstvami. Zároveň pomáhají zvyšovat vzdělanost národa. Patří mezi nepostradatelná kulturní místa v každé obci.
1272Adam BöhmMgr. managersoukromá firma
1273Táňa SteinerováMgr.středoškolská učitelka v. v.senior
1274Zuzana NeugebauerováMgr.Customer care specialistInterhome
1275Jan ZdichynecPhDr., Ph.D.odborný asistentFilozofická fakulta Univerzity KarlovyPřesně, jak píšete v petici. Místa, která uchovávají informace. Ale nejen to. Místa, která mají možnost rozmanitými aktivitami pozvedat kulturní úroveň naší společnosti, která, zdá se mi, poslední dobou velmi upadá.
1276Ester JindrováMgr.lékárnicelékárnaHodně čtu a bez knihovny si to nedovedu představit.
1277Dáša PaulusováekonomDomov pro seniory Havlíčkův Brod
1278Marta KuchařováMgr.knihovniceKnihovna Policejní akademie ČR v PrazeKnihovny zajišťují informační gramotnost, rozšiřují vzdělanost, často i pomáhají tvořit komunitu v lokálním prostoru. Knihovníci si zaslouží adekvátní platové ohodnocení, aby za svůj plat mohli důstojně žít, živit své rodiny, setrvat na jednom místě dlouhodobě. Odborná a užitečná práce si zaslouží adekvátní ohodnocení.
1279Martina SanetrníkováIng.knihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberciknihovna = místo setkávání, prostor pro neformální vzdělávání, bezplatné poradenské místo, zdroj informací
1280Alžběta BeranováManažer digitálního obsahuKnižní trh - prodej
1281Tereza NeužilováMgr.akvizitérkaKrajská vědecká knihovna v Liberci
1282Hana RamešováknihovníkMK PrahaŠetří peníze čtenářům,spojují lidi,šíří vzdělanost.Pracuji v MK celý svůj život cca 30 let a stále musím velmi šetřit.Coby samoživitelce se mi stávajicí plat žije opravdu těžko.Držím palce dalším generacím knihovníků,aby bylo lépe
1283Eva HájkováMgr.personalistkaKrajská vědecká knihovna v Liberci
1284Markéta ŽitnáknihovniceMěstská knihovna Praha
1285Lenka Hendrychovávedoucí akviziceKrajská vědecká knihovna v Liberci
1286Pavla VolfováknihovniceKVK Liberec
1287Barbora EdwardskatalogizátorKrajská vědecká knihovna v Liberci
1288Jana BrzobohatáknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci
1289Miloš BeranIng. výzkumný pracovníkVÚPP, v.v.i.
1290Diana HuškováDiS.knihovniceKrajská vědecká knihovna LiberecDobrý den, pracuji v hudebním oddělení knihovny. Naší prací je nejen půjčování notového materiálu, ale i všemožných hudebních CD, DVD s filmy a audioknihy na CD. Snažíme se přiblížit knihy těm, kteří z různých důvodů číst nemohou (ať už je to nedostatek času pro pracovně vytížené, nebo z důvodu zhoršeného zraku, či jiných). Snažíme se pomoci rozvíjet čtenářství i u malých dětí a nabízíme maminkám pomoc formou audioknih s pohádkami. Zároveň se snažíme pořádat různé programy pro školy i pro veřejnost, které často pořádáme ve svém volném čase a snažíme se na ně připravovat formou sebevzdělávání, což opět často zasahuje do našeho mimopracovního času. Rozpočty na pomůcky jsou obvykle velmi malé, až žádné a tak si musíme stačit s málem. Děláme to ale pro naše čtenáře a za to nám to stojí. A nepostradatelná je knihovna především pro nové generace čtenářů. Maminky se u nás mohou scházet a trávit mezi knihami čas, prohlubovat dětské znalosti a zároveň nemusí být zavřené doma. I to má smysl.
1291Nikola RedererováMgr.dětská knihovniceKnihovna města Hradce KrálovéNaše práce je velice různorodá, musíme být odborníky ve velkém množství nejrůznějších odvětví. Pracujeme s dětmi od MŠ po SŠ, pracujeme s dospělými lidmi, připravujeme interaktivní vzdělávací programy pro děti a mládež, snažíme se děti učit kritickému myšlení a vzdělávat je zábavnou formou, naučit je lásce k vědění, lásce ke knihám.
1292Evženie MoravcováknihařkaKrajská vědecká knihovna Liberec
1293Eva ŠidákováBc.knihovniceKrajská vědecká knihovna v LiberciVelké knihovny poskytují širokou škálu informací ze všech oborů, jsou nepostradatelné pro vědce, studenty, školy i širokou veřejnost. Zastávají důležité místo v šíření kultury. Pořádají mnoho akcí ze širokého spektra oborů. Menší knihovny jsou důležitou součástí místní komunity. Poskytují místo ke setkávání, pořádají akce a starají se o vzdělání dětí.
1294Vojáčková RadkaknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci
1295Gabriela Dagmar HejtmánkováknihovniceKrajská vědecká knihovna v LiberciKnihovna je chrám ducha. A opravdu, čtenáři nám často říkají, že chodí do knihovny jako do kostela. Knihovny jako svatostánky celoživotního zušlechťování a vzdělávání mají ve společnosti naprosto nepostradatelnou úlohu a roli. Želbohům i všem můzám, už od starých zašlých dob \"komančů\" stále stojí na okraji zájmu a pozornosti politiků všeho spektra. Knihovny a knihovníci se stále choulí někde vzadu jako Popelka. Kéž by došlo ke změně, je nejvyšší čas. Není dobrou známkou demokratické společnosti, že svoji milovanou profesi opouští stále více vzdělaných a kreativních knihovníků zkrátka proto, že z lásky ke knize a čtenářům se ještě nikdo nenajedl a svoji rodinu neuživil ..
1296Zuzana RychterováknihovniceKnihovna města Hradce Králové
1297Martin ProvazníkSpecialista na pojištěníBankovní sektorStále věřím, že knihovny jsou kouzelným místem pro nasycení vědomostmi, podporují zdravý rozvoj osobnosti - a tedy společnosti - a posilují dobré vztahy v komunitě. Přesný opak proti \"populárním\", ale bezduchým \"sociálním\" sítím.
1298Jan KolářBc.Knihovník Městská knihovna Praha
1299Dagmar GrätzováMgr.knihovnice - akvizitérkaNárodní technická knihovna
1300Karolína VinickáBc.knihovniceMěstská knihovna Praha
1301Anna PovolnáStudentkaFF UK
1302Petra KrupauerováknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci
1303Martina BalážováMgr.KnihovniceMěstská knihovna v Praze
1304Gabriela MatúškováKnihovniceknihovniceMěstská knihovna Poděbrady
1305Jiří PetrknihařKrajská vědecká knihovna v Liberci
1306Olga VlasákováknihovniceMK Praha
1307Božena PecnováknihovniceMěstská knihovna v Praze
1308Jarmila Mejstříkovávedoucí pobočekKrajská vědecká knihovna v Liberci
1309Dagmar PlamperováKnihovnice Městská knihovna v Praze
1310Vlasta DvořákováknihovníkMěstská knihovna v Praze
1311Václav JansaIng.IT konzultantOsvobozená knihovna, z. s.Knihovny jsou součástí českého systému vzdělanosti i národního uvědomění. Často mají šanci stát se kulturním centrem obce. Mnozí by rádi pracovali v knihovnách, ale ne každý si to může finančně dovolit.
1312Ondrej HaluzaDělníkKlevaco
1313Hana FrancisknihovniceMěstská knihovna v Praze
1314Hana VeličkováMgr.knihovniceKrajská knihovna v Liberci
1315Renata Horákováúčetnístátní správavzdělání národa knihovny podporují, rozšiřující se rozdíl cen mezi knihou v knihkupectví a cenou v knihovnách
1316Zora Rysováing.důchodcedůchodce
1317Kateřina Vítková vedouci Knihovny pro děti a mládež Krajská vědecká knihovna v Liberci
1318Lucie KokaislováMgr.archivářkaStátní okresní archiv
1319Kateřina JanoutováIng.BaristaKavárna
1320Marek ChalupaMgr.vedoucí pobočkyMěstská knihovna v Praze
1321Petra Sofie HakenMgr.dobrovolná knihovniceKnihovna VozniceKnihovna je místem, kam má přístup každý. Nabízí nejen knihy, ale i další možnosti vyžití, které rozšiřují obzory, rozvíjejí kritické myšlení a pomáhají nám překonávat příkopy, které mezi námi díky rozdílným životním zkušenostem vznikají.
1322Kateřina Zoe Gruberováknihovnice pobočkyKVK v Liberci
1323Marcel PexaElektromechanikHuhtamakiKnihovna jakožto zdroj dostupného vědění a společenská záležitost. Zaměstnanec knihovny jakožto člověk adekvátně odměněný za svou kvalifikovanou práci. Pod obojí se podepisuji.
1324Pavlína Rakováodborná referentka, knihovniceprávní odd. bytového družstva, knihovna Praha-KráloviceNávštěvou knihovny ušetří aktivní čtenář i několik tisíc korun ročně, jednotlivé tituly nemusí kupovat. Knihovny podporují v dnešní době tolik potřebné vzdělání dětí i dospělých.
1325Mario JarýknihovníkMěstská knihovna v Praze
1326Iva BrožíkováknihovniceMěstská knihovna v PrazeZakladatelé nové republiky si uvědomovali důležitost kultury a vzdělání pro její občany, a proto jako jeden z prvních zákonů byl v roce 1919 přijat Knihovnický zákon. Patřil v té době mezi nejpokrokovější podobné zákony na světe. K jeho odkazu se knihovny a jejich zaměstnanci hlásí a nadále udržují i pomáhají vytvářet naši kulturu. Svými službami poskytují pomoc ve vzdělání i zábavě každému zájemci a jsou přívětivé ke všem věkovým kategoriím a sociálním skupinám. I ti, kterým se třeba právě nedaří nebo jsou osamělí, oceňují útočiště v jejich kulturní atmosféře a snahu knihovníků pomoci jim vstřícným přístupem a vhodnou výpůjčkou z bohatých fondů knihovny. V knihovnách současnosti se prostředí, technické vybavení, profesionalita pracovníků a spokojenost uživatelů (podle jejich ohlasů) neustále zvyšuje, proč se tedy na ně zapomíná s dobrým odměňováním? Jsou snad moc slušní, tiší, málo asertivní a už vůbec ne agresivní?
1327Olga JaklováProjektantArchitektonický ateliér
1328Hana HoškováBc.hlavní produkčníPerfectfest s.r.o
1329Vjačeslav DemeškinAdministrativní pracovníkObchodní společnostJe to obrovský zdroj informací.
1330Ivo ProvazníkřidičDeHeus, a.s.
1331Pavel AntonínBezpečnost dětí a jejich kamarád, školníkZákladní školaSlužba a raritní MC kazety.
1332Tereza NavarovádesignérkaHouse of Řezáč
1333Andrea Podleśná Ing. Účetní, zástupkyně ředitelky Knihovna Třinec
1334Lenka PálinkováBc.knihovník, akvizitér, katalogizátor, organizátor, vernisáží a přednášek,...Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
1335Jakub ByrtusBc.Správa ITKnihovna Třinec
1336Dušková IvanaknihovniceKrajská knihovna Karlovy Vary
1337Romana DaňováknihovniceKrajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
1338Katarína KlusováMgr. BcA.kurátorkaKnihovna TřinecPostradatelné je vše. Ale pokud naše společnost ctí jejich potřebnost, neměli by na to doplácet lidi, kteří se pro funkci vzdělávali a kvalitně ji vykonávají. Současné knihovnické platy jsou za limitem směšnosti.
1339Markéta Klapsiováknihovnice, asistentka ředitelkyKnihovna Třinec
1340Kateřina ProcházkováMgr.knihovniceMěstská knihovna v PrazeKnihovna má podle mě v dnešní společnosti významnou úlohu - podporuje vzdělávání občanů a jejich setkávání. Obojí by se mělo podporovat.
1341Hana BenešováDiS.knihovniceMěstská knihovna v Praze
1342Eliška MošnerováOSVČOSVČJe třeba, aby každý národ byl všestranně vzdělaný a to lze i pomocí knih. A nejen to, čtený text rozvíjí fantazii, představivost, vizuálně učí gramatiku, sloh, zvyšuje slovní zásobu.... Proto vnímám, že knihovnictví je třeba udržet na stávající úrovni a knihovníky postavit na úroveň učitelů, (mnohdy mají lepší znalosti než učitelé).
1343Marie KonečnáVedoucí oddělení knihovních služebČeská zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum
1344Jarmila KrupováMgr.lektorVŠB-TUONa to, že knihovna hraje významnou kulturní roli v životě měst, jsou platy knihovníků přímo směšně nízké. Byl to jeden z důvodů, proč jsem z knihovnictví nakonec odešla. Přitom jsem tu práci milovala a měla jsem i výborný kolektiv. Pokud chceme nadále udržet standard a neztrácet mladé nadšené absolventy, je třeba s tím něco dělat.
1345Tereza LiškováMgr.novinářkaMaterial Times
1346Barbora SmetanováMgr.knihovniceRevmatologický ústav
1347Pavlína LoukotováknihovniceMěstská knihovna Nový Jičín
1348Jana JeřábkováknihovniceKnihovna Akademie věd ČR
1349Tereza MajerováKnihovniceMěstská knihovna Rokycany
1350Petra JílkovaMetodik regionálních funkcíměstská knihovna Nový Jičín
1351Martina PetrášováMgr.dobrovolná KnihovniceKnihovna TřinecKnihovny jsou od dávných dob nositelkami vědění. Knihovník je ten, který ví, kde informace najít, jak je správně ocitovat. Dnes jsou knihovny nejen nositelkami vědění, ale i kultury, komunitního ducha, vzdělávání a sociálního cítění. Knihovníci dnes zastávají několik profesí naráz a to si zasluhuje finanční ohodnocení.
1352Alena BenešováKnihovniceMěstská knihovna v PrazeJsou nositelem vzdělání a informací pro širokou veřejnost. Chodí k nám jako čtenáři od útlého dětství po stáří. Přináší svým čtenářům služby na vysoké odborné úrovni. Knihovníci se celoživotně vzdělávají, nejsou jen ,,podavači,, knih! Proto nám patří jiné finanční ohodnocení, než které dostáváme !
1353Denisa ZeiselováknihovniceKnihovna M.J. Sychry, Žďár nad Sázavou
1354Magdalena ČernáReprografické služby, Dodávání dokumentůNárodní technická knihovna
1355Soňa VackováBc.pracovnice Informační službyKrajská vědecká knihovna v Liberci
1356Dagmar PalkováKatalogizaceMěstská knihovna Rokycany
1357Jitka MichálikováMgr., Ph.D.referentstátní správa
1358Kamila KonvičkováMgr.knihovníkMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
1359Kateřina ŠtefkováBc.Samostatný odborný referent - spisová služba, archivnictvíStátní správa
1360Anna ŘíhováMgr. knihovniceMěstská knihovna Rokycany
1361Veronika ŠindlerováVedouci na rodičovské dovolenéICaMK Horní BenešovUplně přesně je vystihuje text níže!
1362Kateřina ŠvecováBc.OSVČOSVČ
1363Anežka DudkováBc.překladatelkaOSVČ
1364Jakub VlčekMgr.KnihovníkMěstská knihovna Bruntál
1365Adéla KoškováIng.ProjektmanagerProjekční kancelář Učí deti najit zálibu v jiných věcech, nez v počítačových hrách a televizi. Diky naši knihovně si moje deti radeji a častěji otevřou knihu samy od sebe.
1366Marie Nevřelova Bc. Praktická sestra Fakultní nemocnice Ostrava Poruba
1367Vendula SillikováBc.NeuvedenoNeuvedeno
1368Zuzana FolkováMgrknihovniceMěstská knihovna v Praze
1369Lenka BUkovskáMgr.překladatelkaOSVČ
1370Lenka RitterováIng.arch.důchodcedomaZa směšné platy knihovníci nejen pečují o knihy, ale pořádají spoustu dalších akcí. 4asto jsou jedninou kulturní institucí v obci.
1371Adriena HovězákováDiS.pedagogMŠ ZámeckáPráce s lidmi, přesčasy na administrativě, sebevzdělávání, široký okruh znalostí, neustálé sledování modernizce naší doby (nové vyhledávací systémy, projekty pro mláděž - prezentace na fb a ig), organizace projektů knihoven, seminářů...
1372Aneta RiemerováBc.knihovniceMěstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
1373Tereza Čápová Vedoucí prodejny Knihkupectví
1374Jana Němcová DisZdravotní sestraPsychiatrická nemocnice
1375Radana VaňkováIng.neuvedenokorporátní firmaBez knihoven si nedokáži představit svůj život.
1376Lenka BeranováMgr.psychologOSVČ
1377Kateřina Zajíčkovástudent, pomvědFF UKNějaký čas jsem byla na praxi v KJP. Můžu potvrdit, že ta práce je dřina, náročná fyzicky i mentálně, člověk si musí spoustu věcí pamatovat a skloubit všechny možné znalosti systému dohromady, přemýšlet operativně a umět třeba čtenáři poradit i s výběrem, takže sám musí být k tomu všemu vášnivým čtenářem orientujícím se ve všech možných problematikách. Není to práce pro každého. Je to nikdy nekončící proces signování knížek, jejich zařazování do systému i do konkrétních poliček, práce s lidmi (která je mnohdy to vůbec nejnáročnější) a boje proti zubu času, protože s každou rukou, která se knihy dotkne, se blíží okamžik, kdy kniha bude potřebovat slepit, nově obalit nebo jinak opravit. Je to i práce špinavá, když člověk pracuje se zaprášenými svazky a snaží se knihovnu udržovat v čistotě. Knihovníci mají ve svých rukách moudrost nasbíranou za celé věky, od mnoha generací, a takoví lidé by, myslím, měli být finančně hodnoceni o hodně lépe, aby se jednou nestalo, že se o ni nebude mít kdo starat...
1378Ladislava Zbiejczuk SucháPhD.Odborná asistentkaKISK FF MU
1379Helena FrömelováknihovniceKVK v Liberci
1380Olga SłowikMgr.doktorandkaFF UK
1381Alice MachyánováBc.knihovniceMěstská knihovna v Praze
1382Alena KratochvílovádůchodceKnihovna A. J. Puchmajera v Radnicích
1383Tereza ŘezáčováMgr.dramaturgyně programuMěstská knihovna v Praze
1384Jaroslav RajlProgramový pracovník oddělení metodikyMěstská knihovna v Praze
1385Ivan KafkaMgr.administrativní pracovníkveřejná vysoká škola
1386Petr ČápMgr.výkonný ředitel, návštěvník knihovenNS MASKnihovníci a učitelé jsou nositelé moudrosti a humanity. Je nedůstojné, aby tato oblast lidské práce byla takto finančně vysávána, jen proto, že se nejedná o komerční podniky a proto, že knihovníci a knihovnice svoji práci dělají s láskou a respektem k tradici.
1387Hana DosoudilováKnihovniceMKP
1388Eliška VolfováMgr.jazyková korektorkaČeská televize
1389Vlasta BičákováknihovniceMěstská knihovna v Praze
1390Ivana Markováknihovniceknihovna Smíchov
1391Tereza SemotamováPhD. MgA. Mgr.redaktorkaGoethe Institut Praha
1392Jakub BlechaBc.Programový pracovníkMěstská knihovna v Praze
1393Kateřina Selementová Bc. knihovniceKnihovna A. J. Puchmajera v Radnicích
1394Vojtěch KinterBc.KnihovníkNK ČR
1395Zdeněk Králkonzultant, lektorOSVČ
1396Jana TomancovámetodikKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
1397Ivan VyoralKnihovník a správce poč. sítěMěK Děčín
1398Nikola Bláhová KnihovniceMěstská knihovna Mníšek pod Brdy Pracujeme děti učíme je lásce ke knihám. Vzděláváme jak děti tak dospělé. Snažíme se všem. vyhovět a našich čtenářů si vážíme. Vsichni mají představu , že si celý den jen čteme, ale v knihovně je spousta jiné práce. Musíme katalagozivat, zaklizet, kupovat nové knihy, připravovat programy atd. A tabulkové hodnocení není úplně dobré zvláště, když začínáte od píky. Přeji všem dalším mladým knihovnicim a knihovníkům lepší platy.
1399Jan MládekknihovníkMěstská knihovna v Praze
1400Jitka NozarovaNákupčíŠkoda Transportation a.s.
1401Jitka Kostelníková MgA. spolupráce se školami / rozvoj publikaDivadlo Archa
1402Lucie NěmcováknihovniceKVK Liberec
1403Anna VolfováknihovniceJVK České Budějovice
1404Marie Mazuchovádobrovolná knihovnice důchodce
1405Claire MadlPh.D.Zástupkyně ředitele a knihovniceCEFRES, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědáchKnihovníci jsou často pracovníky s vysokou odborností, a to díky svému vzdělání, jazykovým znalostem i profesionální zkušenosti. Někteří mají v péči v rámci Evropy zcela unikátní dědictví, které nezaniká jen díky jejich vědecké práci a celoživotní obětavosti. Víme, že čtení je v srdci základního vzdělání i vědecké práce a je dále unikátním nástrojem společenské integrace - zprostředkují ho právě knihovníci (ať jde o elektronické či papírové publikace). Jejich odbornost často není uznaná a prostředky, které jsou věnované jim a jejich pracovnímu zázemí jsou směšné ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Odborná úroveň českých knihovníků je přesto vysoká a jejich zapojení do mezinárodních profesionálních sítí výborné. Knihovny jsou dnes pěkné nekomerční otevřené prostory v centru měst všech velikostí a záleží jen na naši vůli a ambici, aby se staly místy společenského života s pomocí lidí, kteří to s publikem umí a ke svému oboru mají velkou lásku: knihovníků.
1406Iveta ŠkapováMgr. knihovniceMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
1407Jaroslava DvorskáknihovniceMěstská knihovna v Praze
1408Hana FedererováknihovníkMěstská knihovna v Praze
1409Ivana NovákováknihovniceNNB - Praha 8Odborné knihovny připravují podklady k plnění vědeckých úkolů a řešení výzkumných zadání. Naše práce vyžaduje stále se sebevzdělávat, abychom odváděli kvalitní a kvalifikovanou práci.
1410Bohdana HladíkováMgr. koordinátorka vzdělávání knihovníků, personalistkaStudijní a vědecká knihovna v Hradci KrálovéKnihovník má podle současných požadavků být specialista na literaturu, informace, vzdělávání, počítače, mediální gramotnost... Má organizovat, vzdělávat, psát projekty, účastnit se národních i mezinárodních projektů, umět propagovat svoji činnost, rozhýbat komunitu, přitáhnout do knihovny dospělé, pracovat s dětmi, seniory, lidmi s handicapem i minoritami. Být rádcem, trochu psychologem, ale podle potřeby také stěhovákem nebo pracovníkem úklidu. Zkrátka něco mezi Ferdou Mravencem a Davidem Coppefieldem. A to vše v nejnižší tabulce.
1411Lenka JeřalováDiS.knihovniceKnihovna MFF UK
1412Tomáš KubíkKnihovník v hudebním odd.Městská knihovna v Praze
1413Magdalena Pazlarova-StudentFilozoficka fakulta UK
1414Roman KopřivaPhDr., Ph.D.věd. pracovníkUniverzita v Kolíně nad RýnemVzdělanost v českých zemích stojí na knihovnách a knihovních službách. Velkomoravská vzdělanost stojí mj. na Proglasu, překladu prologu Janova evangelia. Můj otec, klas. filolog a historik Dr. Hjalmar Ludvík Kopřiva, pracoval léta jako kustos zámecké knihovně v Kroměříži, ve veřejné Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě (jako metodik) a v Odborné lékařské knihovně OÚNZ (pozdější Slezská nemocnice v Opavě), než byl po absolvovaném postgraduálním studiu na Institutu knihovnictví v Praze a doktorátu filosofie v Brně za normalizace odejit. Za vysoce kvalifikované služby (mimochodem v circa 6 jazycích) byl podprůměrně finančně ohodnocen. Moje manželka pracovala jako odborná knihovnice v Leopoldině (knihovně Saské akademie věd) a v knihovně Biochemického ústavu Univerzity Martina Luthera v Halle. Knihovních služeb využívám při svém studiu a odborné práci jako literární historik bezmála 50 let. S knihovníky, knihovnicemi, zaměstnanci knihoven jsem spolupracoval na řadě projektů a přednášek pro veřejnost. (Často to byla služba za vatikánskou valutu: Zaplať Pán Bůh!) Bez knih a knihoven by nevyrostly a nevystudovaly naše tři děti. Básník a překladatel české lyriky Reiner Kunze (1933), říká, že \"knihy/ jsou tiché bytosti,/ neslyšíš je\" (báseň Odpověď zůstal dlužen (sb. lipová noc/\"Píšete ještě? Dlouho/ jsem už nic neslyšel./ N.N.// Knihy/ jsou tiché bytosti,/neslyšíš je\") Knihovníci jsou advokáti těchto tichých bytostí. Tenhle druh advokacie zasluhuje úctu, vážnost i spravedlivé ocenění. PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. věd. pracovník Ústav německéko jazyka a literatury II Univerzita v Kolíně nad Rýnem
1415Johana NelibováStudentkaFilozofická fakulta UK
1416Světla ParkanováknihovniceMístní knihovna Dolní PočerniceKnihy: pro myšlení i oddech Knihovny: pro setkávání i ušetření peněz 🙂
1417Lucie FilipováMgr.KnihovniceKnihovna Jiřího Mahena v Brně
1418Sabina Poláková --
1419Jana Michalcoválektorka, překladatelkaOSVČDodnes s láskou vzpomínám na paní knihovnici z rodného města, která ve mně podněcovala lásku k literatuře a k vědění už od dětství. Jak byla hodná a laskavá, vždy pro mě měla dobrou radu, zajímavé příběhy, které probouzely mou fantazii. Jak byla vzdělaná a šikovná, ve všem se vyznala, vždycky přesně věděla, do kterého regálu sáhnout, aby se mi knížka líbila. Během studií bych bez knihovny neměla přístup ke studijním materiálům, nenapsala bych závěrečné práce, ani jedinou esej, jediný referát. Bez knihoven bych nevystudovala a nemohla dělat to, co mě baví. A ani bez knihovnic a knihovníků, kteří vždy ochotně poradili. Knihovny jsou chrámy vědění pro všechny - bez vědění není nic. Bez knihovníků knihovny zaniknou. Knihovníci, kteří své práci dávají velice mnoho, a to nejen svůj čas a znalosti, ale také vášeň, své srdce, spoustu fyzických sil, by měli být velebeni a za svou péči o vzdělanost všech generací by měli dostat adekvátní odměnu. Což v současné době bohužel nedostávají.
1420Roman TilcerMgr.Učitel/ překladatelZákladní škola/ volná noha
1421Anna MilitzMgr.distribuceNárodní filmový archiv
1422Agáta HamariMgr.Redaktorka/překladatelkaNakladatelství MOBA
1423Anna Melicharovástudentka/překladatelkaFFUK / na volné nozeStudium by bylo bez knihoven a nápomocných knihovníků nemyslitelné. Při překládání beletrie nebo odborných článků zase dohledávám citace: kdybych si každou knihu měla koupit, padl by na to celý honorář. Pro účely mimo práci a studium se snažím knihy hodně kupovat, ale v některých případech je knihovna jedinečná: některé tituly jsou nedostupné, nejsem si jistá, co vlastně chci, nebo využiju jen pár stránek. Knihovníci na sebe neupoutávají moc pozornosti, ale právě v tom je důkaz, že dělají svou práci dobře a trpělivě: tiché, dobře zásobované a pečlivě uspořádané knihovny jsou tu jen díky nim.
1424Kateřina Bínováacount managersoukromý sektor
1425Irena Neškudlová Mgr. Překladatelka Ráda EU V České republice máme jednu z nejhustšíh sítí veřejných knihoven na světě. Zejména v menších obcích jsou knihovny důležité jako místo setkávání lidí, zdroj volně přístupných informací, pořádání kulturních akcí... A také sdílení věcí je trend, který by měl být do budoucna podporován. V dohledné době se nebudou půjčovat jen knihy...
1426Jitka HanušováMgr.překladatelka, redaktorkaAlbatros Media
1427Kateřina KrištůfkováMgr.překladatelkaOSVČ
1428Irena SteinerováIng.překladatelkaOSVČ
1429Markéta DubnováknihovníkKnihovna města Hradce Králové
1430Martin ChudíčekIng. arch.architektOSVČ
1431Zuzana HejtmánkováMgA.Architektka MěÚ Černošice
1432David ČuříkknihovníkKnihovna BoskoviceMáme nejhustší síť veřejných knihoven v EU, ale poměrně pomalu se i zřizovatelé začínají více zajímat o to, že knihovny v současnosti nejsou jen regály s knihami. Všechny aktivity, které jim v tomto významu otevřou oči a přilákají do knihoven i lidi, kteří zatím nečtou, mají smysl.
1433Jana PospíšilováMgr.vedoucí knihovnických služebKnihovna města Olomouce
1434Matěj KučeraBc.knihovníkMěstská knihovna v Praze
1435Radek Doubravakonzultantpočítačová firma
1436Petr BuchalMgr. et Mgr., M.A.PedagogGymnázium Boskovice
1437Martin Puskelystředoškolský učitel, spisovatel a literární kritikstřední škola
1438Andrea SmigurovaPracovnik prime peceSs SebetovDo knihovny chodim skoro 15let,jsem vasniva ctenarka.Za zvednuti platu bych orodovala z duvodu vysokoskolskeho vzdelani,pristupu k lidem,vseobecneho rozhledu,co se tyce literatury.
1439Martina ČížkováBc.knihovniceFF UK
1440Dana MerthováknihovniceUPM Praha
1441Marie Trčkováknihovnice( důchodkyně, učitelka mateřs. školy, knihovnu vedu 31 let.Místní knihovna RoubaninaKnihovna je mnohdy jediné kulturní středisko v malé obci. Využíváme VF, MVS. Čtení je ušlechtilá zábava, zdroj poučení, poznatků, vědomostí a sdružuje společnost.
1442Stefan OsciatkaMgr.dělníkNTM
1443Rudolf Součeking.IT ArchitektSoukromý sektor.Myslím si, že v dnešní době internetu mají tištěné knihy a s nimi související profese naprosto nezastupitelné místo pro intelektový rozvoj obecné populace.
1444Bohdana VlkováknihovniceKnihovna na Vinohradech
1445Martina AdamcováMgr.specialista audioknihAlbatros Media
1446Marie ČepováStudentkaFHS UK
1447Marie KočováBBSknihovniceMěstská knihovna v Praze
1448Pavla JenkováMgr.odborná pracovniceNNO
1449Klára VlasákovádramaturgyněČeská televize
1450Kateřina RouskováAsistentka Advokátní kancelářProtože jestli je něco u nás úžasné, tak je to vztah lidí k literatuře a jestli máme být vyspělá společnost, tak je zálibu ve čtení potřeba v dětech probouzet a udržovat. Knihovna není jen půjčovna knih, je to kulturní prostředí formující společnost.
1451Dominika NovotnáManagerkaDoma
1452Tereza MiškechováMgr.KnihovniceÚstřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
1453Michal ŠmardastarostaNové Město na MoravěKe kampani se nepřipojuji výhradně kvůli knihovnám, ale i v zájmu ostatních pracovníků regionálních kulturních institucí. Jsem přesvědčen o tom, že požadavek na zrušení tabulky Č.1 je oprávněný.
1454Hana HeringováMgr.Absolventka oboru Informační studia a knihovnictví na ÚISK FF UKsoukromý sektor
1455Alena ZbořilováDůchodceDůchodceNebýt knihoven nepřečetla bych ani pětinu knih ve svém životě. Knihovny mají ve společnosti důležitou roli - vzdělávací, kulturní a mnohé další, plat pracovníků knihoven by měl odpovídat jak významu knihoven, tak jejich vzdělání
1456Pavel KrausMgr.metodikŘLPKnihovny jsou centra kultury a vzdělanosti. Potřebujeme je, a potřebujeme v nich spokojené knihovníky.
1457Anna ŠimíčkováDiS.knihovniceKnihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
1458Vladimír BlažekKnihovníkNárodní technická knihovna
1459Michaela Luklová knihovník Knihovna Jiřího Mahena v Brně
1460Lucie RandulováDiS.Absolvetnka VOŠ Kotlářská Brno obor Informační služby a knihovnictví Nezaměstnaná
1461Zuzana BalážováIngprůvodkyněOSVČ
1462Anna ČepováŽákyněZŠ Josefa Hlávky Přeštice
1463Jakub DezortKnihovníkKnihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.
1464Petr JakubecIng.SW testersoukromý sektorKnihovny jsou dnes jedním z posledních nekomerčních míst ve veřejném zájmu. Nabízí možnost se vzdělávat každému, kdo o to má zájem. Nabízí spostu nezastupitelných služeb, včetně rešerší. Snižují finanční náročnost studia. Mnohdy jsou kulturním centrem a hybatelem změny v obcích.
1465Vlasta BičákováknihovniceMěstská knihovna Praha
1466Ondřej MalýprogramátorBanka
1467David PixaIng. Bc.lesník, grafik, copyeditorsoukromý sektor
1468Martin PikouszastupitelMěsto České Budějovice
1469Kristýna HájkováMgA.projektová manažerkaspolek Díky, že můžem
1470Barbora RudišinováMgr.kurátorka webového archivuNárodní knihovna ČR
1471Zuzana SubertovaJUDr.duchodv duchoduKnihovny jsou tak nepostradatelne, jako poradne skolstvi a zdravotnictvi. Poskytuji zdroje k rozsirovani vzdelani, kulturniho rozhledu, ale take podpory ve vsech zivotnich situacich, kdy clovek potrebuje radu, rozptyleni, legraci, odpocinek. Bajecni knihovnici nejen vse udrzuji a rozvijeji, radi. Oni ted poradaji vsemozne akce a tim prispivaji k rozvijeni spolecenstvi lidi ruznych zajmu, profesi a prostredi. Je neuveritelne, ze je nutne poradat petici k tak samozrejme veci.
1472Vítězslav DvořákBcA.knihovníkKnihovna Jiřího Mahena
1473Kristina NeumannováBc.PR a brand managerNakladatelství
1474Zuzana AndreskaMgrStudentkaUniverzita Karlova
1475Jan PeroutkaNechci exhibovatIdea makerMargeting (fuj)Knihovny jsou studnicí moudrosti, poznání a smysluplné zábavy. Jsou místem, které nemá alternativu. Na žádném jiném místě se člověk za tak směšný poplatek nemůže ponořit do tolika rozličných materiálů a zprostředkovaně komunikovat se svými současníky i těmi nejlepšími mozky minulosti. Navíc jde o zážitek a zkušenost hmatatelnou, nikoli virtuální, ačkoli na poli digitalizace a virtualizace dnes sehrávají knihovny také významnou roli. Neméně významná je pak úloha knihoven jako prostor k setkávání a diskuzi. Knihovny považuji za klíčový pilíř kulturního života a jejich podpora finanční i morální je nezbytná, chceme-li se nazývat civilizací. S trochou patosu lze práci knihovníků považovat za určité poslání - knihovník je čtenářovým prvním průvodcem v nekonečném labyrintu knih, je člověkem, který chaos proměňuje v řád a tím čtenářům usnadňuje orientaci. Díky za vaši práci!
1476Kateřina ŠafářováMgr.knihovnice - oddělení indexace a překladu MeSHNárodní lékařská knihovna
1477Nikola JahodovaIngAccount DirectorKomunikacni agenturaJsem presvedcena, ze nebyt zazemi, ktereho se mi v mladi dostalo v karlovarske krajske knihovne, tak dnes nejsem tam, kde jsem. A stejne podminky si zaslouzi i dalsi generace mladych ctenaru. Toho se jim nedostane, pokud zakladni stavebni kamen kazde knihovny - jeji zamestnanci - nebudou za svou praci odmeneni zpusobem, ktery odpovida jejich prinosu verejnosti.
1478Pavla ŠpidlováMgr.ProvozníVinotéka
1479Jaromír FrantaBc.barmanKavárna / pohostinství
1480Tereza JohanidesováMgr.vědecká pracovniceÚstav pro dějiny umění AV ČR
1481Veronika ŠťastnáMgr.referentkanakladatelství
1482Michal ŠkopMgr.Vedoucí Odboru informačních služebMoravská zemská knihovna v Brně
1483Vladana PillerováMgr.MetodikNárodní knihovna
1484David ČernýStudent FF UK - Ústav informačních studií a knihovnictví
1485Anna HolanováknihovniceKnihovna Národního muzea„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.“ (Claudio Abbado) Knihovny pomáhají uchovat kolektivní paměť a vědění, ve kterém je uchovaná identita společnosti. Odpovídají na otázky kdo jsme kam směřujeme, odkud jsme přišli a kde je náš cíl. Společnost bez knih uložených v knihovnách a kníhovníků, kteří se v nich vyznají, je ztracená. Proto si myslím, že by povolání knihovníka mělo být podstatně více ceněno, než je. Mnoho lidí v této příjmové skupině se bojí např. nemoci, či péči o nemocné dítě nebo rodiče - přecházejí tyto běžné lidské situace jako nedůležité, stávají se stroji a přestávají být lidmi.
1486Anna HolanováknihovniceKnihovna Národního muzea„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.“ (Claudio Abbado) Knihovny pomáhají uchovat kolektivní paměť a vědění, ve kterém je uchovaná identita společnosti. Odpovídají na otázky kdo jsme kam směřujeme, odkud jsme přišli a kde je náš cíl. Společnost bez knih uložených v knihovnách a kníhovníků, kteří se v nich vyznají, je ztracená. Proto si myslím, že by povolání knihovníka mělo být podstatně více ceněno, než je. Mnoho lidí v této příjmové skupině se bojí např. nemoci, či péči o nemocné dítě nebo rodiče - přecházejí tyto běžné lidské situace jako nedůležité, stávají se stroji a přestávají být lidmi.
1487Kateřina ŠperkováakviziceNárodní technická knihovna
1488EricUp UcihaqdcDrjbsmzlzurcaHello zaknihovny.cz, People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?” It’s simple. TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time. - NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve checked out your website zaknihovny.cz. - NOT with a form letter style email that looks like it was written by a bot. - NOT with a robocall that could come at any time out of the blue. TalkWithCustomer connects you to that person within seconds of THEM asking to hear from YOU. They kick off the conversation. They take that first step. They ask to hear from you regarding what you have to offer and how it can make their life better. And it happens almost immediately. In real time. While they’re still looking over your website zaknihovny.cz, trying to make up their mind whether you are right for them. When you connect with them at that very moment it’s the ultimate in Perfect Timing – as one famous marketer put it, “you’re entering the conversation already going on in their mind.” You can’t find a better opportunity than that. And you can’t find an easier way to seize that chance than TalkWithCustomer. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive and see what a difference “Perfect Timing” can make to your business. Sincerely, Eric PS: If you’re wondering whether NOW is the perfect time to try TalkWithCustomer, ask yourself this: “Will doing what I’m already doing now produce up to 100X more leads?” Because those are the kinds of results we know TalkWithCustomer can deliver. It shouldn’t even be a question, especially since it will cost you ZERO to give it a try. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start your free 14-day test drive today. If you\'d like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=zaknihovny.cz

 

TAKÉ SE CHCI PODEPSAT!

Rádi byste nás podpořili, ale nejste z oboru? Nevadí! Jsme moc rádi za každý podpis.
Pod prohlášení pak přidáme informaci, že máme podporu těch, kteří v našem konání vidí smysl.

Chci dostávat informace o kampani a finanční situaci v knihovnictví.

Informace o zpracování osobních údajů.